รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป ( ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  25 เมษายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีความรู้ความสามารถและเหมะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง (ติดตั้งเพิ่มเติม) 
  2. ดูแล ตรวจเช็ค ประสานงานการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์
  3. ดูแล รักษา ตรวจเช็ค และวางแผนการใช้เครื่องปรับอากาศของบัณฑิตวิทยาลัย
  4. ดูแล ซ่อมบำรุง และติดตั้งโทรศัพท์
  5. ดูแล ซ่อมบำรุงระบบประปา
  6. ดูแลประสานงานด้านการจราจร กับ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
  7. ดูแล ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น
  8. แจ้งการขออนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงต่อหัวหน้างาน
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   อัตราเงินเดือน

      ๑) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           อัตราเงินเดือน  ๙,๔๐๐.-  บาท

                                                                                    เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๖๐๐.- บาท

      ๒) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-   บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414125 : 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ