รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  3 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  1. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถเขียนระบบบน Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1.  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถเขียนระบบบน Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  2.   มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้

  3.    มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง

  4     มีใจบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันได้ดี

  คุณสมบัติทั่วไป

         1.  ชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

         2.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         3.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย 

  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

          1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    

           2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค. กำหนด

           3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

           4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

           5.  เป็นบุคคลล้มละลาย

           6.   เคยถูกจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

           7.  เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ  

                องค์การระหว่างประเทศ

           8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

               9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

  1.       ออกแบบการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.       ดำเนินการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ

  3.       ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการสอบคัดเลือก         สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน               คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  19,500 บาท

                                      คุณวุฒิระดับปริญญาโท 22,750 บาท

   

  สวัสดิการ                   ประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ