รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  7 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-35 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office, SPSS
  6. มีความสามารถในการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษในวารสารทางวิชาการ
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลสมุนไพร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร
  2. ให้บริการข้อมูลทางด้านสมุนไพร ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับสมุนไพร
  3. เขียนบทความเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์และจุลสารข้อมูลสมุนไพร
  4. เผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร เช่น บรรยายทางวิชาการ การลงชุมชน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท  22,๗๕0 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ