รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ))
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตำแหน่งที่ 1.การและวิจัยในเชิงมหภาคอาทิกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ตำแหน่งที่ 2. ประสบการณด้านวิชาการและวิจัยในเชิงมหภาคฯ ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  ตำแหน่งที่ 1

  1. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยานโยบายสาธารณะ นโยบายสังคม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจัยในเชิงมหภาคอาทิ กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานพัฒนาคุณภาพประชากร การติดตามประเมินนโยบาย แผนงานพัฒนา การวิจัยประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพประชากร ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ เครือข่าย ประเทศ หรือ นานาชาติ

                   3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                     - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                     - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

                     - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

                 ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

                  4. อายุไม่เกิน  50 ปี

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง           :  ตำแหน่งที่ 2

  1. คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา ที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ หรือปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้หรือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  2. มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับประชากร กลุ่ม องค์กร หรือมีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือมีประสบการณ์ด้านการใช้การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชากร กลุ่ม องค์กรนอกจากนี้           ควรมีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                          - ILETS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                          - TOEF IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

                          - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

                     - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

                 ทั้งนี้ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  

                  4. อายุไม่เกิน  50 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   31,500 บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ