สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โีรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
26 ตุลาคม 2563 20 พฤศจิกายน 2563
2 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
28 ตุลาคม 2563 11 พฤศจิกายน 2563
3 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
26 ตุลาคม 2563 15 พฤศจิกายน 2563
4 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
26 ตุลาคม 2563 15 พฤศจิกายน 2563
5 Educator(Student Development Unit) 1 position Student Affairs Division
workplace : Salaya
26 October 2020 16 November 2020
6 พนักงานโสตทัศนศึกษา(รับเฉพาะเพศชาย!! สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
28 ตุลาคม 2563 27 พฤศจิกายน 2563
7 ครูช่วยสอน 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
26 ตุลาคม 2563 2 พฤศจิกายน 2563
8 นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 ตุลาคม 2563 20 พฤศจิกายน 2563
9 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานสารสนเทศและระบบ
22 ตุลาคม 2563 15 พฤศจิกายน 2563
10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานโสตและเทคโนโลยีการศึกษา
22 ตุลาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
11 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
22 ตุลาคม 2563 20 พฤศจิกายน 2563
12 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
27 ตุลาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563
13 วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
15 อาจารย์(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
16 English native Language Specialist(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 October 2020 30 October 2020
17 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
22 ตุลาคม 2563 23 พฤศจิกายน 2563
18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
20 ตุลาคม 2563 20 พฤศจิกายน 2563
19 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการรักษาพยาบาล หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
20 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
20 นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
19 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
21 พี่เลี้ยง 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
19 ตุลาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
22 พนักงานธุรการ(งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
9 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
23 พนักงานบริการ(งานบริการทั่วไป , งานทำความสะอาด) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
15 ตุลาคม 2563 16 พฤศจิกายน 2563
24 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
15 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
25 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
19 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
26 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 ตุลาคม 2563 15 พฤศจิกายน 2563
27 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
19 ตุลาคม 2563 23 พฤศจิกายน 2563
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
15 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563
29 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
19 ตุลาคม 2563 19 พฤศจิกายน 2563
30 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
14 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
31 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
32 นักปฏิบัติการวิจัย(Laboratory analysis) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานวิจัย) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัย
12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
34 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์จีโนมิกซ์ศิริราช ฝ่ายวิจัย
14 ตุลาคม 2563 4 พฤศจิกายน 2563
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
36 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
9 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
37 วิศวกรเครื่องกล(วางแผน ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเครื่องกล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 ตุลาคม 2563 1 ธันวาคม 2563
38 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา
14 ตุลาคม 2563 16 พฤศจิกายน 2563
39 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
40 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
41 นักวิจัย (ระดับ 1) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
12 ตุลาคม 2563 12 พฤศจิกายน 2563
42 พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
8 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
43 พนักงานสถานที่ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
7 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
44 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคลังผู้ป่วยเเละผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
7 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
45 นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา
1 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
46 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาต่อเนื่อง
6 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
47 พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
48 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
5 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
49 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย) 24 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิิบดี
2 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
50 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
2 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
51 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
2 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563
52 English native Language Specialist 1 position Ratchasuda College
workplace : International Relations Unit Office of the Dean Ratchasuda College Mahidol University
2 October 2020 26 October 2020
53 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
28 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563
54 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(พนักงานโภชนาการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
1 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
55 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(เจ้าหน้าที่โภชนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
1 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
56 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
28 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
57 เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
28 กันยายน 2563 23 ตุลาคม 2563
58 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
28 กันยายน 2563 23 ตุลาคม 2563
59 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
60 นักวิจัย 3 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
28 กันยายน 2563 28 ตุลาคม 2563
61 นักวิจัย 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
28 กันยายน 2563 28 ตุลาคม 2563
62 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
25 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
63 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
64 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน/พัสดุงานการศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
65 ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
21 กันยายน 2563 21 ตุลาคม 2563
66 นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
67 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
25 กันยายน 2563 26 ตุลาคม 2563
68 เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 กันยายน 2563 26 ตุลาคม 2563
69 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Research, Salaya campus
21 September 2020 30 October 2020
70 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน โรงพยาบาลศิริราช
21 กันยายน 2563 21 ตุลาคม 2563
71 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
72 วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
73 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
18 กันยายน 2563 19 ตุลาคม 2563
74 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
10 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
75 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
11 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
76 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 กันยายน 2563 30 ธันวาคม 2563
77 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนศึกษา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
9 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
78 นักวิชาการพัสดุ(งานบริหารพัสดุ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
1 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
79 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
80 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
24 สิงหาคม 2563 9 ธันวาคม 2563
82 นิติกร(งานกฎหมาย ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
21 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
83 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 สิงหาคม 2563 12 พฤศจิกายน 2563
84 นักปฏิบัติการวิจัย(Pathology) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 สิงหาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563
85 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
86 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจ
30 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
87 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 11 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
88 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 19 พฤศจิกายน 2563
91 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
22 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
92 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
93 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ- ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
3 สิงหาคม 2563 3 พฤศจิกายน 2563
95 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
20 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
100 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
101 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 31 ตุลาคม 2563
102 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
13 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(-) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
9 กรกฎาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
109 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 31 ตุลาคม 2563
114 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2563 31 ตุลาคม 2563
119 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 8 มกราคม 2564
128 พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 เมษายน 2563 30 ตุลาคม 2563
130 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีิวินิจฉัย ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
17 เมษายน 2563 1 ตุลาคม 2563
131 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 30 กันยายน 2563
215 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2563
238 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
26 ตุลาคม 2563
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
26 ตุลาคม 2563
3 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตพญาไท)
26 ตุลาคม 2563
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 ตุลาคม 2563
5 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 ตุลาคม 2563
6 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
26 ตุลาคม 2563
7 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
26 ตุลาคม 2563
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
9 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ปวช. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 ตุลาคม 2563
10 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
26 ตุลาคม 2563
11 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
12 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 ตุลาคม 2563
14 สอบข้อเขียน นิติกร 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 ตุลาคม 2563
15 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานที่ผลิตยา (โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
22 ตุลาคม 2563
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Develop/Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ตุลาคม 2563
17 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักเรียน) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
22 ตุลาคม 2563
18 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563) 12 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
22 ตุลาคม 2563
19 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ตุลาคม 2563
20 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานทางห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
21 ตุลาคม 2563
21 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 ตุลาคม 2563
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
21 ตุลาคม 2563
23 ประกาศรายชื่อ สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 ตุลาคม 2563
24 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
21 ตุลาคม 2563
25 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
21 ตุลาคม 2563
26 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
21 ตุลาคม 2563
27 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
21 ตุลาคม 2563
28 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
21 ตุลาคม 2563
29 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
20 ตุลาคม 2563
30 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลศิริราช
20 ตุลาคม 2563
31 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย(การบริการงานวิจัย Toxicology) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
20 ตุลาคม 2563
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
19 ตุลาคม 2563
33 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
19 ตุลาคม 2563
34 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(พัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2563
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 18 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 ตุลาคม 2563
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
19 ตุลาคม 2563
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
19 ตุลาคม 2563
38 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 ตุลาคม 2563
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
18 ตุลาคม 2563
40 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานบริหารทรัพยากรบุคคล
16 ตุลาคม 2563
41 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 ตุลาคม 2563
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 ตุลาคม 2563
43 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
15 ตุลาคม 2563
44 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
15 ตุลาคม 2563
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
15 ตุลาคม 2563
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 ตุลาคม 2563
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
15 ตุลาคม 2563
48 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
15 ตุลาคม 2563
49 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ตุลาคม 2563
50 สอบข้อเขียน นักวิชาการโภชนาการ(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
14 ตุลาคม 2563
51 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
14 ตุลาคม 2563
52 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์ประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRCC) และ TMDR ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
11 ตุลาคม 2563
53 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย(ทุนวิจัยในประเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
11 ตุลาคม 2563
54 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย(ทุนวิจัยต่างประเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
11 ตุลาคม 2563
55 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL 3) ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
11 ตุลาคม 2563
56 ประกาศผล อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
9 ตุลาคม 2563
57 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ตุลาคม 2563
58 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ตุลาคม 2563
59 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ตุลาคม 2563
60 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ตุลาคม 2563
61 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2563
62 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 ตุลาคม 2563
63 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านการทำงาน support ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
7 ตุลาคม 2563
64 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 ตุลาคม 2563
65 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานฝ่ายการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
6 ตุลาคม 2563
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
6 ตุลาคม 2563
67 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งบประมาณ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
5 ตุลาคม 2563
68 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
1 ตุลาคม 2563
69 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
1 ตุลาคม 2563
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
29 กันยายน 2563
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
28 กันยายน 2563
72 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
25 กันยายน 2563
73 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2563
74 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 กันยายน 2563
75 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากเเละใบหน้าขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
21 กันยายน 2563
76 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 1) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
14 กันยายน 2563
77 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ศูนย์ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/หัตการที่ต้องการระงับความรู้สึก : SiPAC) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
10 กันยายน 2563
78 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กันยายน 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (ระดับ 1) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2 กันยายน 2563
80 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล
1 กันยายน 2563
81 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ สังกัด งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กันยายน 2563
82 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 กันยายน 2563
83 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
25 สิงหาคม 2563
84 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
7 สิงหาคม 2563
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 กรกฎาคม 2563
86 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 กรกฎาคม 2563
87 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
17 กรกฎาคม 2563
88 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
3 กรกฎาคม 2563
89 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
1 กรกฎาคม 2563
90 ประกาศผล อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
1 กรกฎาคม 2563
91 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
92 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
93 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
94 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
24 มิถุนายน 2563
95 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2563
96 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
24 มิถุนายน 2563
97 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มิถุนายน 2563
98 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
18 มิถุนายน 2563
99 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 มิถุนายน 2563
100 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 มิถุนายน 2563
101 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
5 มิถุนายน 2563
102 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสวัสดิการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563
103 ประกาศผล English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 May 2020
104 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
15 พฤษภาคม 2563
105 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
106 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
107 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 เมษายน 2563