สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการศึกษา(งานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา และอื่น ๆ (งานการศึกษา)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษ สำนักงานบริหารการศึกษา
25 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
2 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
3 ธันวาคม 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564
3 วิศวกร(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
25 มกราคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
4 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัด ฝ่ายวิจัย
26 มกราคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
6 เภสัชกร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564
7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
15 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
8 พนักงานทั่วไป(ดูแลทำความสะอาด เวียนหนังสือ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
20 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
9 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถยนต์ รับส่งบุคลากร รับส่งเอกสาร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
20 มกราคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
10 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
18 มกราคม 2564 9 กุมภาพันธ์ 2564
11 นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
12 พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
16 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
13 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน
25 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
14 เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
12 มกราคม 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564
15 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
16 แพทย์(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา ) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
17 พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18 มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
18 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
12 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
19 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
20 ผู้ช่วยพยาบาล(ให้การดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
21 พยาบาล(ให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
22 พยาบาล(ให้การพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
23 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)) 6 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
24 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
30 ธันวาคม 2563 29 มกราคม 2564
25 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
30 ธันวาคม 2563 25 มกราคม 2564
26 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และสามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยบริหารทั่วไป)
8 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
27 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
28 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
8 มกราคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2564
29 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
8 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
30 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
8 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
31 นิติกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
7 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564
32 เจ้าหน้าที่วิจัย(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) มีความสนใจในประเด็นนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) ศาลายา นครปฐม
6 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
4 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
34 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
5 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
35 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
36 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564
37 นักวิทยาศาสตร์(วิทยาศาตร์การแพทย์) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
4 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
38 นักวิทยาศาสตร์(เคมี) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง
4 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
39 นักวิทยาศาสตร์(ด้านวัสดุศาสตร์) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง
4 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
40 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านพัฒนาคุณภาพ (คุณวุฒิปริญญาโท)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
4 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
41 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 3 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๒ อัตรา
1 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
42 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ณ หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ
30 ธันวาคม 2563 24 มกราคม 2564
43 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 10 กุมภาพันธ์ 2564
44 แพทย์( สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2564
45 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
30 ธันวาคม 2563 29 มกราคม 2564
46 นักวิชาการสารสนเทศ(สารสนเทศ) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
5 มกราคม 2564 18 มกราคม 2564
47 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
5 มกราคม 2564 18 ธันวาคม 2563
48 นักประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจองค์กร ดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2564
49 นักวิทยาศาสตร์(งานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างทางชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น GC และ HPLC) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
28 ธันวาคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2564
50 นักวิทยาศาสตร์(ช่วยงานวิจัยของภาควิชาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
28 ธันวาคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2564
51 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ และเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (SiCORE-PM&SP)
28 ธันวาคม 2563 28 มกราคม 2564
52 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
28 ธันวาคม 2563 28 มกราคม 2564
53 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ- ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
25 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
54 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา
1 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
55 วิศวกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 ธันวาคม 2563 25 มกราคม 2564
56 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 ธันวาคม 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564
57 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
23 ธันวาคม 2563 21 มกราคม 2564
58 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า
23 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
59 Educator(Student Development Unit) 1 position Student Affairs Division
workplace : Salaya
17 December 2020 30 December 2020
60 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
16 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
61 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 9 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
16 ธันวาคม 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564
62 พยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
16 ธันวาคม 2563 22 มกราคม 2564
63 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
16 ธันวาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
64 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
15 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
65 พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขานิติเวชศาสตร์
15 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
66 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
9 ธันวาคม 2563 9 กุมภาพันธ์ 2564
67 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
14 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
68 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
14 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
69 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(การทำงาน Support , ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
14 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
70 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
14 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
71 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
72 นักรังสีการแพทย์(งานบริการตรวจทางรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
73 Foreign Expert 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Salaya
9 December 2020 29 January 2021
74 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
9 ธันวาคม 2563 7 กุมภาพันธ์ 2564
75 นักวิจัย (สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
76 อาจารย์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
9 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
77 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
8 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
78 วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
14 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2564
79 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการทั่วไป และการจัดการบริหารหลักสูตร) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
7 ธันวาคม 2563 8 มกราคม 2564
81 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ศูนย์โรคการนอนหลับ
3 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
82 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
7 ธันวาคม 2563 7 มกราคม 2564
83 วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2564
84 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
3 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
85 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยแผนและนโยบาย งานกลยุทธและแผน (วิทยาเขตพญาไท)
4 ธันวาคม 2563 2 กุมภาพันธ์ 2564
86 นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา
3 ธันวาคม 2563 8 มกราคม 2564
87 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
30 พฤศจิกายน 2563 31 มกราคม 2564
88 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
1 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
89 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ปฏิบัติงานปิ่นเกล้า 1-2 ปี))
26 พฤศจิกายน 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
90 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 พฤศจิกายน 2563 15 มกราคม 2564
91 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
16 พฤศจิกายน 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564
92 นักวิชาการเงินและบัญชี(เรียกเก็บและติดตามหนี้) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
17 พฤศจิกายน 2563 22 มกราคม 2564
95 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ และเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (SiCORE-PM&SP)
17 พฤศจิกายน 2563 18 มกราคม 2564
97 แพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 พฤศจิกายน 2563 15 มกราคม 2564
98 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
11 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2563
99 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานการแพทย์และทันตแพทย์
11 พฤศจิกายน 2563 31 ธันวาคม 2563
101 อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
30 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
110 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
25 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2564
112 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 ตุลาคม 2563 22 มกราคม 2564
116 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานโสตและเทคโนโลยีการศึกษา
22 ตุลาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
120 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการรักษาพยาบาล หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
20 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
123 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
15 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
125 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา
14 ตุลาคม 2563 29 มกราคม 2564
126 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ตุลาคม 2563 31 มกราคม 2564
127 นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา
1 ตุลาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
133 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 กันยายน 2563 30 มีนาคม 2564
135 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 กันยายน 2563 30 ธันวาคม 2563
138 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2563
139 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
24 สิงหาคม 2563 29 มกราคม 2564
142 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 3 กุมภาพันธ์ 2564
144 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 11 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2564
145 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 1 มีนาคม 2564
148 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
22 กรกฎาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
149 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 31 มีนาคม 2564
155 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2563 7 มีนาคม 2564
156 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 6 มีนาคม 2564
164 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 15 มกราคม 2564
173 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 10 เมษายน 2564
183 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 31 ธันวาคม 2563
214 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
215 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
217 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
289 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และสังคมสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานคณบดี
25 มกราคม 2564
2 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการตลาดและลูกค้า) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
22 มกราคม 2564
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มกราคม 2564
4 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 มกราคม 2564
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
21 มกราคม 2564
6 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
20 มกราคม 2564
7 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
20 มกราคม 2564
8 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
19 มกราคม 2564
9 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 มกราคม 2564
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 มกราคม 2564
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(วุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 มกราคม 2564
12 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์(ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 มกราคม 2564
13 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
15 มกราคม 2564
14 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
15 มกราคม 2564
15 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
15 มกราคม 2564
16 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 มกราคม 2564
17 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 มกราคม 2564
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
14 มกราคม 2564
19 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานทะเบียน) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
14 มกราคม 2564
20 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการสาขา) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
14 มกราคม 2564
21 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
14 มกราคม 2564
22 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 มกราคม 2564
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
13 มกราคม 2564
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
13 มกราคม 2564
25 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
13 มกราคม 2564
26 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ และเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (SiCORE-PM&SP)
12 มกราคม 2564
27 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 มกราคม 2564
28 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา(รับเฉพาะเพศชาย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากราฟิกและนิทรรศการ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
7 มกราคม 2564
29 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
7 มกราคม 2564
30 สอบข้อเขียน พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มกราคม 2564
31 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มกราคม 2564
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 มกราคม 2564
33 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
6 มกราคม 2564
34 Interview Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
6 January 2021
35 Interview Senior Researcher 3 position Division of Research Management
workplace : MU-MRC program, Center for Biomedical Instrument, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
6 January 2021
36 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คนขับรถ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
5 มกราคม 2564
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2564
38 ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 ธันวาคม 2563
39 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
29 ธันวาคม 2563
40 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 ธันวาคม 2563
41 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
24 ธันวาคม 2563
42 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
24 ธันวาคม 2563
43 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
24 ธันวาคม 2563
44 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2563
45 สอบข้อเขียน พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
21 ธันวาคม 2563
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
21 ธันวาคม 2563
47 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการด้านชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
17 ธันวาคม 2563
48 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ธันวาคม 2563
49 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
14 ธันวาคม 2563
50 ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกล(วางแผน ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเครื่องกล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 ธันวาคม 2563
51 ประกาศรายชื่อ คณบดี(วิทยาลัยการจัดการ) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
7 ธันวาคม 2563
52 Paper Test FOREIGN EXPERTS 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
7 December 2020
53 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 2563
54 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
23 พฤศจิกายน 2563
55 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2563
56 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 พฤศจิกายน 2563
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
16 พฤศจิกายน 2563
58 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักเรียน) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
9 พฤศจิกายน 2563
59 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 พฤศจิกายน 2563
60 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
26 ตุลาคม 2563
61 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
26 ตุลาคม 2563
62 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
63 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 ตุลาคม 2563
64 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 ตุลาคม 2563
65 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ตุลาคม 2563
66 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
1 ตุลาคม 2563
67 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
1 ตุลาคม 2563
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
28 กันยายน 2563
69 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 1) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
14 กันยายน 2563
70 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กันยายน 2563
71 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล
1 กันยายน 2563
72 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ สังกัด งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กันยายน 2563
73 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 กันยายน 2563
74 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
25 สิงหาคม 2563
75 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
7 สิงหาคม 2563