สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักอาชีวอนามัย(งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
2 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
19 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564
3 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
4 วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
5 FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9 April 2021 28 April 2021
6 วิศวกรเครื่องกล(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
8 เมษายน 2564 19 พฤษภาคม 2564
7 ผู้อำนวยการกอง(กองกฎหมาย) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
8 หัวหน้างาน(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
9 หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
10 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
11 หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
12 หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และ พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
13 หัวหน้างาน(งานนโยบาย แผน และงบประมาณ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบาย แผน และงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
14 นักประชาสัมพันธ์(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
7 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
15 หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
31 มีนาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
17 คณบดี(วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2564 6 พฤษภาคม 2564
18 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
7 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
19 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
20 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
21 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานทะเบียน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
2 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
22 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
5 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564
23 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
2 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
24 FOREIGN EXPERTS(Teaching Chinese language courses and related subjects to Mahidol University students; ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : Bachelor of Arts Program in Chinese (International Program)
2 April 2021 28 April 2021
25 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
2 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
26 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
30 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
27 หัวหน้างาน(บริหารพัสดุ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
1 เมษายน 2564 18 เมษายน 2564
29 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
31 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
30 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัด ฝ่ายวิจัย
2 เมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 เมษายน 2564 15 เมษายน 2564
32 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
33 พยาบาล(-) 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
34 นักวิทยาศาสตร์(วิทยาศาตร์การแพทย์) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
26 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
35 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 มีนาคม 2564 8 เมษายน 2564
36 อาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
24 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
37 อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
22 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
38 อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
22 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
39 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
26 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
40 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
25 มีนาคม 2564 16 เมษายน 2564
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
25 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
42 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2564 24 เมษายน 2564
43 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
29 มีนาคม 2564 16 เมษายน 2564
45 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 มีนาคม 2564 29 เมษายน 2564
46 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 22 มิถุนายน 2564
47 เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
26 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564
48 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
25 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
49 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
24 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
50 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
24 มีนาคม 2564 7 เมษายน 2564
51 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
22 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
52 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
22 มีนาคม 2564 16 เมษายน 2564
53 นักวิชาการสารสนเทศ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
22 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
54 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
22 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
55 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
22 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564
56 พยาบาล(หน่วยระงับปวดและหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
22 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
57 นักวิชาการศึกษา(บริหารจัดการเกี่ยวกับงานการศึกษาฯ กิจการนักศึกษา การดูแลนักศึกษาต่างชาติ) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานการศึกษา
18 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564
58 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มีนาคม 2564 16 เมษายน 2564
59 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
21 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
60 นักจิตวิทยา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
18 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564
61 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
18 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
62 แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
63 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 มีนาคม 2564 15 เมษายน 2564
64 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการพัสดุ
16 มีนาคม 2564 16 เมษายน 2564
65 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
22 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
66 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
15 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
67 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงานที่หอพักฯบางขุนนท์)
12 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
68 เภสัชกร(เภสัชกร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
69 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี (วิทยาเขตพญาไท)
12 มีนาคม 2564 10 เมษายน 2564
70 Instructor Foreigner(NES English Teacher for International ICT Undergraduate Program) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Salaya Campus
11 March 2021 28 March 2021
71 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 มีนาคม 2564 12 เมษายน 2564
72 แพทย์(จักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
11 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
73 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 มีนาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
74 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
10 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564
75 แม่บ้าน(งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
9 มีนาคม 2564 18 เมษายน 2564
76 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล
10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564
77 พยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล
10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564
78 พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล
10 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564
79 นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
10 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
80 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
10 มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564
81 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564
82 Foreign Expert(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 March 2021 28 March 2021
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา
4 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
84 อาจารย์(Voice and Musical Theatre Department) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : Voice and Musical Theatre Department
5 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564
85 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศฯ ด้านโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช (SiCORE-Allergy)
8 มีนาคม 2564 8 เมษายน 2564
86 ผู้ช่วยอาจารย์ หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
87 อาจารย์ 23 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
88 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
4 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564
89 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 มิถุนายน 2564
90 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2564 20 เมษายน 2564
91 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
23 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
92 นักปฏิบัติการวิจัย(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
93 เลขานุการคณะ/สถาบัน(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
94 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
95 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
96 Instructor(Math Teacher) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
22 February 2021 31 March 2021
97 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสื่อสารองค์กร
19 กุมภาพันธ์ 2564 5 มีนาคม 2564
98 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
99 อาจารย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก
15 กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม 2564
100 แพทย์(ออร์โธปิดิกส์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 กุมภาพันธ์ 2564 30 เมษายน 2564
101 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2564 1 เมษายน 2564
102 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2564 30 เมษายน 2564
105 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 กุมภาพันธ์ 2564 30 เมษายน 2564
106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายการศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
107 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
9 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
108 อาจารย์(Classical Guitar Department) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : Classical Guitar Department
9 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
109 General Administration Officer(Assistant Librarian) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Library Office At Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
4 February 2021 31 March 2021
118 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ และเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (SiCORE-PM&SP)
29 มกราคม 2564 29 มีนาคม 2564
128 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 31 พฤษภาคม 2564
129 แพทย์( สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564
137 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
138 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
139 นักรังสีการแพทย์(งานบริการตรวจทางรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
172 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ตุลาคม 2563 30 มิถุนายน 2564
182 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 18 มีนาคม 2564
183 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
24 สิงหาคม 2563 17 พฤษภาคม 2564
186 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 16 พฤษภาคม 2564
188 อาจารย์(สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 11 (คงเหลือ 8 อัตรา) อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2564
189 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 18 มิถุนายน 2564
193 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2564
199 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2563 8 มิถุนายน 2564
200 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 30 เมษายน 2564
207 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 15 มีนาคม 2564
216 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 10 เมษายน 2564
255 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
256 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
258 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
267 อาจารย์(ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
29 พฤศจิกายน 2562 30 มิถุนายน 2564
268 อาจารย์(ธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562 30 มิถุนายน 2564
329 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 10 พฤษภาคม 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
16 เมษายน 2564
2 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
16 เมษายน 2564
3 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 เมษายน 2564
4 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
16 เมษายน 2564
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
16 เมษายน 2564
6 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
16 เมษายน 2564
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
9 เมษายน 2564
8 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
9 เมษายน 2564
9 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
9 เมษายน 2564
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวางแผนงบประมาณ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
9 เมษายน 2564
11 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 เมษายน 2564
12 สอบข้อเขียน นิติกร 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ
8 เมษายน 2564
13 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
8 เมษายน 2564
14 ประกาศผล Foreign Expert 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Salaya
8 April 2021
15 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา((งานเชิงรุกด้านการรับนักศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ) ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา (งานบริหารการศึกษาและนานาชาติ)
5 เมษายน 2564
16 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจุลชีววิทยา
5 เมษายน 2564
17 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
5 เมษายน 2564
18 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
5 เมษายน 2564
19 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2564
20 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการงานพัสดุ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
2 เมษายน 2564
21 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
2 เมษายน 2564
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
2 เมษายน 2564
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
2 เมษายน 2564
24 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
1 เมษายน 2564
25 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
1 เมษายน 2564
26 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจัดการกลยุทธ์
1 เมษายน 2564
27 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(ตำแหน่งที่ 2 (HRD)) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2564
28 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(ตำแหน่งที่ 1 (HRM/HRS)) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2564
29 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2564
30 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2564
31 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2564
32 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2564
33 ประกาศผล ศาสตราจารย์(ทดสอบระบบ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ทดสอบระบบ2
30 มีนาคม 2564
34 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 มีนาคม 2564
35 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2564
36 สอบข้อเขียน นักวิชาการดนตรีไทย(ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
26 มีนาคม 2564
37 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
26 มีนาคม 2564
38 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากราฟิกและนิทรรศการ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มีนาคม 2564
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มีนาคม 2564
40 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
24 มีนาคม 2564
41 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2564
42 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2564
43 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2564
44 ประกาศผล นักสังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
23 มีนาคม 2564
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
23 มีนาคม 2564
46 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 มีนาคม 2564
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และสามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยบริหารทั่วไป)
15 มีนาคม 2564
48 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
13 มีนาคม 2564
49 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คนขับรถ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
12 มีนาคม 2564
50 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2564
51 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มีนาคม 2564
52 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
4 มีนาคม 2564
53 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน
2 มีนาคม 2564
54 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 กุมภาพันธ์ 2564
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2564
56 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยแผนและนโยบาย งานกลยุทธและแผน (วิทยาเขตพญาไท)
18 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
16 กุมภาพันธ์ 2564
58 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 กุมภาพันธ์ 2564
59 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
5 กุมภาพันธ์ 2564
60 Paper Test Educator(Student Development Unit) 1 position Student Affairs Division
workplace : Salaya
5 February 2021
61 ประกาศผล พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
3 กุมภาพันธ์ 2564
62 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)) 6 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 มกราคม 2564
63 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการสาขา) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
14 มกราคม 2564
64 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
24 ธันวาคม 2563
65 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
24 ธันวาคม 2563
66 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2563
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
21 ธันวาคม 2563
68 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ธันวาคม 2563
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
14 ธันวาคม 2563
70 ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกล(วางแผน ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเครื่องกล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 ธันวาคม 2563
71 ประกาศรายชื่อ คณบดี(วิทยาลัยการจัดการ) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
7 ธันวาคม 2563
72 Paper Test FOREIGN EXPERTS 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
7 December 2020
73 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 2563
74 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
23 พฤศจิกายน 2563
75 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2563
76 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 พฤศจิกายน 2563
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
16 พฤศจิกายน 2563
78 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักเรียน) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
9 พฤศจิกายน 2563
79 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 พฤศจิกายน 2563
80 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
26 ตุลาคม 2563
81 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
26 ตุลาคม 2563
82 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
83 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 ตุลาคม 2563
84 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 ตุลาคม 2563