สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566
2 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
2 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566
3 นักวิชาการศึกษา(เวชศาสตร์ปริวรรต) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระรามหก)
2 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
4 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
2 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
5 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
2 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566
6 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
5 มิถุนายน 2566 5 กรกฎาคม 2566
7 นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์) 4 อัตรา ปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
6 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
8 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
5 มิถุนายน 2566 5 กรกฎาคม 2566
9 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
2 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566
10 นักบริหารงานวิจัย(งานบริหารเงินทุนวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566 7 กรกฎาคม 2566
11 นักบริหารงานวิจัย(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566 7 กรกฎาคม 2566
12 นักวิทยาศาสตร์(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566 7 กรกฎาคม 2566
13 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2566 25 มิถุนายน 2566
14 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
1 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
15 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
30 พฤษภาคม 2566 7 มิถุนายน 2566
16 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 มิถุนายน 2566 7 กรกฎาคม 2566
17 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2566 8 มิถุนายน 2566
18 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
1 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
19 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
1 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
20 พยาบาล(สังกัดฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม 2566
21 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม 2566
22 อาจารย์(ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
31 พฤษภาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566
23 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566
24 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
1 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566
25 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2566 12 กรกฎาคม 2566
26 พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
1 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม 2566
27 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
30 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566
28 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จัดซื้อ) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566
30 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566
31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หอพัก) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
26 พฤษภาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566
32 อาจารย์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
30 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
33 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(เลขานุการสาขาฯ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหู คอ จมูกทั่วไป ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
1 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
34 พยาบาล(หน่วยระงับปวด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
31 พฤษภาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566
35 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา
31 พฤษภาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566
36 ผู้ช่วยวิจัย(หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
31 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
37 พนักงานธุรการ(หน่วยยานพาหนะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
31 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
38 นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
39 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
31 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
40 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
31 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
41 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
29 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
42 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
29 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
43 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการศึกษานานาชาติ งานการศึกษา
29 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
44 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
29 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
45 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
29 พฤษภาคม 2566 18 มิถุนายน 2566
46 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
29 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
47 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤษภาคม 2566 14 มิถุนายน 2566
48 FOREIGN EXPERTS 1 position Doctor's Degrees Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
29 May 2023 31 July 2023
49 พนักงานทั่วไป(วุฒิ ป.6 ม.3 หรือ ม.6) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วย Transitional Co-Care-Intermedialte Care Ward (TCC-IMC-Ward) งานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุ
29 พฤษภาคม 2566 5 มิถุนายน 2566
50 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
29 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566
51 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
29 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566
52 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานหอสมุดศิริราช
29 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566
53 พนักงานธุรการ(ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
29 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
54 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา Stem cell) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566
55 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 พฤษภาคม 2566 11 มิถุนายน 2566
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและธุรการ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
26 พฤษภาคม 2566 11 มิถุนายน 2566
57 อาจารย์(การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
25 พฤษภาคม 2566 18 กรกฎาคม 2566
58 นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
29 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
59 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก ภาควิชาอายุรศาสตร์
25 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
60 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
26 พฤษภาคม 2566 26 มิถุนายน 2566
61 พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คุณวุฒิปริญญาตรี - โท
26 พฤษภาคม 2566 26 มิถุนายน 2566
62 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
26 พฤษภาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
63 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
29 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
64 อาจารย์( สอนรายวิชาด้านประวัติศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
65 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
26 พฤษภาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
66 นักวิจัย 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
26 พฤษภาคม 2566 27 มิถุนายน 2566
67 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
24 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
68 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หอพักน้ำทองสิกขาลัย
24 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566
69 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
24 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566
70 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
25 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566
71 พยาบาล 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
72 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 พฤษภาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
73 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
24 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
74 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้สูงอายุฯ
25 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566
75 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 พฤษภาคม 2566 21 มิถุนายน 2566
76 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
24 พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566
77 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
22 พฤษภาคม 2566 7 มิถุนายน 2566
78 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 7 อัตรา หลังปริญญาเอก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
19 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
79 นักวิชาการเวชสถิติ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
26 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
80 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
23 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
81 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566
82 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566
83 ครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
24 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
84 นักวิชาการเวชสถิติ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤษภาคม 2566 14 มิถุนายน 2566
85 นักเทคนิคการแพทย์ 7 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
22 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
86 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
24 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
87 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
88 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
22 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
89 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
90 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
22 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
91 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
23 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
92 นักวิชาการศึกษา(วุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
23 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
93 นักวิชาการพัสดุ(งานบริหารเภสัชภัณฑ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม
23 พฤษภาคม 2566 13 มิถุนายน 2566
94 พนักงานธุรการ(ด้านสารบรรณ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
95 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา Flow Cytometry Lab) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
96 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
97 พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
98 พนักงานทั่วไป(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
99 เจ้าหน้าที่วิจัย(กลุ่ม Siriraj Pediatric Nephrologist) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2566 23 มิถุนายน 2566
100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
23 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
101 นักวิจัย (การวิจัยการพัฒนาผลิตทดสอบโปรตีนแอนติบอดี) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
22 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
102 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
23 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566
103 อาจารย์(เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมดิจิทัล สื่อศึกษา การออกแบบเมือง ) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศีกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
15 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
104 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
105 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
18 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
106 ทันตแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
16 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
107 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566
108 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
109 นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
110 Instructor(Instructour ) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Tropical Medicine
workplace : Department of Microbiology and Immunology
18 May 2023 31 July 2023
111 พนักงานธุรการ(เลขานุการ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566
112 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
18 พฤษภาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566
113 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566
114 FOREIGN EXPERTS(Level 2) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Science
workplace : Department of Mathematics
12 May 2023 25 May 2023
115 นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
16 พฤษภาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566
116 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
17 พฤษภาคม 2566 19 มิถุนายน 2566
117 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ต้อนรับ) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
118 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2566 14 มิถุนายน 2566
119 ช่างเทคนิค 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤษภาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566
120 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
16 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566
121 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม
16 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566
122 Instructor 3 position Doctor's Degrees Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 May 2023 30 June 2023
123 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
124 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
125 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
15 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
126 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
15 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
127 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
15 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
128 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
15 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
129 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และวิจัยทางเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566
130 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
11 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566
131 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
132 แพทย์(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
11 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
133 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบริหารคู่สัญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
11 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
134 ผู้ช่วยวิจัย(สื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน โครงการจัดทำ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
11 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566
135 อาจารย์ 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
11 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
136 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องส่องกล้องปอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
11 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
137 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
11 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
138 หัวหน้าสำนัก(สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤษภาคม 2566 5 มิถุนายน 2566
139 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
10 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
140 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 พฤษภาคม 2566 6 มิถุนายน 2566
141 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
142 Assistant Instructor(ผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์/Teaching Assistant in Mathematics) 1 position Bachelor's degree Mahidol University International Demonstration School
workplace : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
10 May 2023 9 June 2023
143 พนักงานธุรการ(งานบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
8 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566
144 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
10 พฤษภาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566
145 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ดูแลระบบ e-Leaning อุปกรณ์ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
10 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566
146 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
10 พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
147 อาจารย์(ภาษาไทยและสังคม) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
10 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566
148 อาจารย์(สัตว์เคี้ยวเอื้อง) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
22 มีนาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
149 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
9 พฤษภาคม 2566 9 มิถุนายน 2566
150 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
9 พฤษภาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566
151 นักวิชาการศึกษา(สนับสนุนการจัดการเรียนการศึกษาของหลักสูตรและที่เกี่ยวข้อง (SDDP)) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
8 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
152 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
8 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566
153 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
8 พฤษภาคม 2566 22 พฤษภาคม 2566
154 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
11 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
155 นักประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566
156 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
11 พฤษภาคม 2566 12 มิถุนายน 2566
157 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
8 พฤษภาคม 2566 8 สิงหาคม 2566
158 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566
159 นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
8 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
160 อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
3 พฤษภาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566
161 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
3 พฤษภาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566
162 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
163 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
3 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566
164 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
3 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
165 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 เมษายน 2566 30 พฤษภาคม 2566
166 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
1 พฤษภาคม 2566 1 มิถุนายน 2566
167 ผู้ช่วยทันตแพทย์(ปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
3 พฤษภาคม 2566 5 มิถุนายน 2566
168 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
1 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
169 ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
170 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
171 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
30 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
172 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
173 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
24 เมษายน 2566 16 พฤษภาคม 2566
174 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
24 เมษายน 2566 16 พฤษภาคม 2566
175 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานประจำที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
28 เมษายน 2566 15 มิถุนายน 2566
176 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 เมษายน 2566 19 พฤษภาคม 2566
177 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
178 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
25 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
179 นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
1 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
180 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
26 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
181 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
26 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
182 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
25 เมษายน 2566 28 พฤษภาคม 2566
183 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Server)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
184 ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาพรีคลินิก) 3 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
25 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
185 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 เมษายน 2566 21 พฤษภาคม 2566
186 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5 เมษายน 2566 19 พฤษภาคม 2566
187 นักวิชาการศึกษา(หลังปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 เมษายน 2566 21 พฤษภาคม 2566
188 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
25 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
189 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
26 เมษายน 2566 17 พฤษภาคม 2566
190 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
25 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
191 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
192 นักวิชาการเงินและบัญชี(-) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
25 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
193 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Job Leader)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
194 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (เทคนิคเพื่อการสื่อสาร)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
195 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Security)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
196 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Facitlity)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
197 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Tester)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
198 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
199 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Programmer)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
200 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 เมษายน 2566 21 พฤษภาคม 2566
201 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
20 เมษายน 2566 25 มิถุนายน 2566
202 ผู้ช่วยวิจัย(หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
25 เมษายน 2566 25 พฤษภาคม 2566
203 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
24 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566
204 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 เมษายน 2566 5 พฤษภาคม 2566
205 วิศวกร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
21 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
206 ผู้ช่วยอาจารย์(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
11 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
207 อาจารย์(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
11 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
208 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
21 เมษายน 2566 28 กรกฎาคม 2566
209 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 เมษายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
210 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
21 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
211 อาจารย์(สัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
212 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
20 เมษายน 2566 30 พฤษภาคม 2566
213 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
20 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
214 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
20 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
215 พยาบาล(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 เมษายน 2566 28 กรกฎาคม 2566
216 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
20 เมษายน 2566 16 มิถุนายน 2566
217 ผู้ช่วยอาจารย์(เทคโนโลยีการอาหาร) 2 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
19 เมษายน 2566 10 พฤษภาคม 2566
218 อาจารย์(เทคโนโลยีการอาหาร) 2 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
19 เมษายน 2566 10 พฤษภาคม 2566
219 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
20 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
220 นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
221 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
222 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
223 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
224 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
225 นักจิตวิทยาคลินิก(วุฒิ ป.ตรี - ป.โท) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
20 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
226 นักวิชาการศึกษา 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
19 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
227 ทันตแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
20 เมษายน 2566 20 มิถุนายน 2566
228 พนักงานธุรการ(งานคลังสินค้าที่ร้านค้า The Harmony by MU) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566
229 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
12 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
230 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์
12 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
231 นักวิชาการเวชสถิติ(สาขาวิชาคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
12 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
232 ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาคลินิก) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
12 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
233 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
12 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
234 อาจารย์(การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 2566 15 กรกฎาคม 2566
235 พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease)
18 เมษายน 2566 18 พฤษภาคม 2566
236 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
7 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
237 นิติกร 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 มีนาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566
238 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
239 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
10 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
240 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
10 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
241 คนสวน(ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
10 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
242 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
11 เมษายน 2566 12 มิถุนายน 2566
243 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
7 เมษายน 2566 7 มิถุนายน 2566
244 สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
7 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
245 สัตวแพทย์(สัตว์ป่วยนอก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
7 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
246 พนักงานธุรการ(การศึกษา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
7 เมษายน 2566 5 พฤษภาคม 2566
247 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
21 มีนาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566
249 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
250 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
251 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
252 พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
253 พยาบาล(อาชีวอนามัย ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
254 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
255 นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
256 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
257 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
258 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
259 ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
260 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
261 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2 : รับสมัครรอบเดือนเม.ย.66) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
262 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1 : เปิดรับสมัครรอบเม.ย.66) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 เมษายน 2566 14 พฤษภาคม 2566
263 ผู้ช่วยทันตแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
6 เมษายน 2566 18 พฤษภาคม 2566
264 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
265 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
5 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
266 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
6 เมษายน 2566 16 พฤษภาคม 2566
268 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
30 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
269 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
31 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
270 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
271 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
5 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
272 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
4 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
273 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
4 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
274 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
31 มกราคม 2566 22 มิถุนายน 2566
275 เภสัชกร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
5 เมษายน 2566 5 มิถุนายน 2566
276 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
30 มีนาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
277 Foreign Expert 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
23 มีนาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
278 พนักงานวิทยาศาสตร์(ห้อง lab) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
23 มีนาคม 2566 19 มิถุนายน 2566
279 อาจารย์(คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
21 มีนาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
280 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
23 มีนาคม 2566 19 มิถุนายน 2566
281 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการคลังเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 เมษายน 2566 30 มิถุนายน 2566
282 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
283 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
284 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
285 พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2566
286 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
3 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
287 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
3 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566
288 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
3 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566
289 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
7 มีนาคม 2566 21 มิถุนายน 2566
293 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
2 มีนาคม 2566 30 มิถุนายน 2566
294 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 2 มิถุนายน 2566
296 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มีนาคม 2566 1 มิถุนายน 2566
297 ผู้ช่วยพยาบาล(IPD/OPD) 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มีนาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
298 พยาบาล(IPD/OPD) 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มีนาคม 2566 1 มิถุนายน 2566
299 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
24 กุมภาพันธ์ 2566 12 มิถุนายน 2566
301 เภสัชกร 5 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2566 7 พฤษภาคม 2566
303 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
23 กุมภาพันธ์ 2566 26 พฤษภาคม 2566
305 Instructor(กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 position Doctor's Degrees College of Religious Studies
workplace : วิทยาลัยศาสนศึกษา
20 February 2023 30 June 2023
306 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2566 15 มิถุนายน 2566
307 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 กุมภาพันธ์ 2566 26 พฤษภาคม 2566
308 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทั่วไป) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 กุมภาพันธ์ 2566 28 เมษายน 2566
309 นักบริหารงานวิจัย(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย ฯ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2566 31 พฤษภาคม 2566
312 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 กุมภาพันธ์ 2566 30 มิถุนายน 2566
323 Instructor 3 position Doctor's Degrees Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
13 February 2023 28 April 2023
327 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 กุมภาพันธ์ 2566 5 พฤษภาคม 2566
331 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
6 February 2023 30 June 2023
332 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
7 กุมภาพันธ์ 2566 30 มิถุนายน 2566
336 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
6 กุมภาพันธ์ 2566 31 พฤษภาคม 2566
344 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 กุมภาพันธ์ 2566 30 มิถุนายน 2566
345 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 กุมภาพันธ์ 2566 30 มิถุนายน 2566
348 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
1 กุมภาพันธ์ 2566 31 กรกฎาคม 2566
349 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 16 มิถุนายน 2566
357 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
27 มกราคม 2566 30 มิถุนายน 2566
358 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 มกราคม 2566 30 มิถุนายน 2566
365 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2566 30 มิถุนายน 2566
366 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ งานการเงินและงบประมาณ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
367 อาจารย์(กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12 มกราคม 2566 20 มิถุนายน 2566
369 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ภาษี พรบ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
13 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
370 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2566 28 สิงหาคม 2566
375 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
376 นักจิตวิทยา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
9 มกราคม 2566 28 กรกฎาคม 2566
377 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มกราคม 2566 30 มิถุนายน 2566
383 พี่เลี้ยง(Day care) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 มกราคม 2566 30 มิถุนายน 2566
388 แพทย์(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มกราคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
394 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์
19 ธันวาคม 2565 2 มิถุนายน 2566
395 แพทย์(แพทย์ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
19 ธันวาคม 2565 19 มิถุนายน 2566
397 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
14 ธันวาคม 2565 2 มิถุนายน 2566
399 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2565 31 พฤษภาคม 2566
405 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
1 ธันวาคม 2565 31 พฤษภาคม 2566
416 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
31 ตุลาคม 2565 30 มิถุนายน 2566
433 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์ป่า) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
27 ตุลาคม 2565 31 พฤษภาคม 2566
435 อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 ตุลาคม 2565 27 มิถุนายน 2566
440 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 28 กรกฎาคม 2566
441 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
12 ตุลาคม 2565 30 มิถุนายน 2566
444 เภสัชกร 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 ตุลาคม 2565 28 เมษายน 2566
553 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 22 มิถุนายน 2566
596 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2566
640 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 15 พฤษภาคม 2566
763 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 20 กรกฎาคม 2566
897 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 20 กรกฎาคม 2566

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
2 มิถุนายน 2566
2 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารงานบุคคลลูกจ้างทุกประเภท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
2 มิถุนายน 2566
3 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า (MU-OU:CRC) งานวิจัย สำนักงานคณบดี
2 มิถุนายน 2566
4 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
5 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
6 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
7 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์ข้อมูล(งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
8 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
2 มิถุนายน 2566
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา LRC) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
11 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ร่วมพัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
2 มิถุนายน 2566
12 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2566
13 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
2 มิถุนายน 2566
14 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(งานรังสีเทคนิค) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
1 มิถุนายน 2566
15 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 มิถุนายน 2566
16 ประกาศรายชื่อ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 มิถุนายน 2566
17 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ด้านการประกันคุณภาพ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
1 มิถุนายน 2566
18 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
1 มิถุนายน 2566
19 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
1 มิถุนายน 2566
20 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน 2/2566) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
1 มิถุนายน 2566
21 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 มิถุนายน 2566
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1 มิถุนายน 2566
23 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1 มิถุนายน 2566
24 สอบข้อเขียน นักวิชาการสถิติ(การวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน และมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ
1 มิถุนายน 2566
25 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1 มิถุนายน 2566
26 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
1 มิถุนายน 2566
27 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
1 มิถุนายน 2566
28 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1 มิถุนายน 2566
29 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2566
30 Interview Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
31 May 2023
31 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
31 พฤษภาคม 2566
32 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2566
33 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานด้านรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2566
34 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
31 พฤษภาคม 2566
35 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
31 พฤษภาคม 2566
36 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
31 พฤษภาคม 2566
37 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
31 พฤษภาคม 2566
38 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เกล้า และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช
31 พฤษภาคม 2566
39 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
31 พฤษภาคม 2566
40 สอบสัมภาษณ์ นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
31 พฤษภาคม 2566
41 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
31 พฤษภาคม 2566
42 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
31 พฤษภาคม 2566
43 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
44 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(รังสีร่วมรักษาของลำตัว) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
30 พฤษภาคม 2566
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
30 พฤษภาคม 2566
46 สอบข้อเขียน พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 พฤษภาคม 2566
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ฝ่ายสนับสนุน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
30 พฤษภาคม 2566
48 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(หน่วยระงับปวด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
30 พฤษภาคม 2566
49 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
50 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
51 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการสัตว์ทดลอง งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
52 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
30 พฤษภาคม 2566
53 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
30 พฤษภาคม 2566
54 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
30 พฤษภาคม 2566
55 สอบข้อเขียน พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 24 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
30 พฤษภาคม 2566
56 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 7 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
30 พฤษภาคม 2566
57 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 พฤษภาคม 2566
58 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 24 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤษภาคม 2566
59 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 24 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤษภาคม 2566
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์(หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 พฤษภาคม 2566
61 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
29 พฤษภาคม 2566
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 พฤษภาคม 2566
63 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2566
64 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาคบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2566
65 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
29 พฤษภาคม 2566
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
29 พฤษภาคม 2566
67 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
29 พฤษภาคม 2566
68 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภ.ศัลยศาสตร์
29 พฤษภาคม 2566
69 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง(SiMSET)
29 พฤษภาคม 2566
70 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับส่งพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2566
71 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
29 พฤษภาคม 2566
72 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
29 พฤษภาคม 2566
73 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
29 พฤษภาคม 2566
74 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
26 พฤษภาคม 2566
75 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
76 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
26 พฤษภาคม 2566
79 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤษภาคม 2566
80 Paper Test Senior Researcher 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
26 May 2023
81 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 พฤษภาคม 2566
82 Paper Test FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : English Program.
25 May 2023
83 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
25 พฤษภาคม 2566
84 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 พฤษภาคม 2566
85 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
25 พฤษภาคม 2566
86 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25 พฤษภาคม 2566
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
25 พฤษภาคม 2566
88 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
25 พฤษภาคม 2566
89 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
25 พฤษภาคม 2566
90 สอบข้อเขียน นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 พฤษภาคม 2566
91 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
25 พฤษภาคม 2566
92 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
25 พฤษภาคม 2566
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
25 พฤษภาคม 2566
94 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
25 พฤษภาคม 2566
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2566
96 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาพิเศษ - ผู้ป่วยเด็กออทิสติก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
24 พฤษภาคม 2566
97 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤษภาคม 2566
98 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2566
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 พฤษภาคม 2566
100 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชสถิติ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤษภาคม 2566
101 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤษภาคม 2566
102 Interview Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
23 May 2023
103 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 7 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
23 พฤษภาคม 2566
104 ประกาศผล พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566
105 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566
106 สอบสัมภาษณ์ ครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
23 พฤษภาคม 2566
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
23 พฤษภาคม 2566
108 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
23 พฤษภาคม 2566
109 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 พฤษภาคม 2566
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
23 พฤษภาคม 2566
111 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
23 พฤษภาคม 2566
112 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
23 พฤษภาคม 2566
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤษภาคม 2566
114 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
23 พฤษภาคม 2566
115 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2566
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2566
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (พม.)) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2566
118 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3- ม.6) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
22 พฤษภาคม 2566
119 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
22 พฤษภาคม 2566
120 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
22 พฤษภาคม 2566
121 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
22 พฤษภาคม 2566
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
22 พฤษภาคม 2566
123 Interview Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
20 May 2023
124 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
19 พฤษภาคม 2566
125 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 พฤษภาคม 2566
126 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 พฤษภาคม 2566
127 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2566
128 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System/Network Administrator) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2566
129 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 พฤษภาคม 2566
130 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2566
131 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2566
132 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ออร์โธปิดิกส์เด็ก) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 พฤษภาคม 2566
133 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 พฤษภาคม 2566
134 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาทารกแรกเกิด)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
18 พฤษภาคม 2566
135 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
18 พฤษภาคม 2566
136 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
18 พฤษภาคม 2566
137 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 2 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 May 2023
138 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
16 พฤษภาคม 2566
139 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายจุลชีววิทยา) วิทยาเขตทุ่งพญาไท
16 พฤษภาคม 2566
141 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
16 พฤษภาคม 2566
142 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
16 พฤษภาคม 2566
143 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(งานเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
16 พฤษภาคม 2566
144 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
16 พฤษภาคม 2566
145 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยธุรการและเอกสารทางการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
16 พฤษภาคม 2566
146 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ Wellness Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
147 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Wellness Center) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
148 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
15 พฤษภาคม 2566
149 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 พฤษภาคม 2566
150 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤษภาคม 2566
151 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2566
152 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
15 พฤษภาคม 2566
153 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน (วิทยาเขตพญาไท)
15 พฤษภาคม 2566
154 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2566
155 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 พฤษภาคม 2566
156 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
12 พฤษภาคม 2566
157 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน การจัดการการกีฬา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
12 พฤษภาคม 2566
158 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 พฤษภาคม 2566
159 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
12 พฤษภาคม 2566
160 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
12 พฤษภาคม 2566
161 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินจ่าย งานคลัง สำนักงานคณบดี
11 พฤษภาคม 2566
162 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
11 พฤษภาคม 2566
163 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
11 May 2023
164 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
11 พฤษภาคม 2566
165 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 พฤษภาคม 2566
166 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
11 พฤษภาคม 2566
167 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบริหารคู่สัญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
11 พฤษภาคม 2566
168 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
10 พฤษภาคม 2566
169 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานงบประมาณ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
9 พฤษภาคม 2566
170 สอบสัมภาษณ์ นักกำหนดอาหาร(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
9 พฤษภาคม 2566
171 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2566
172 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8 พฤษภาคม 2566
173 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
8 พฤษภาคม 2566
174 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 7 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
175 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
176 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 28 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
177 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 28 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
178 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคารไอคอนสยามงานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคารไอคอนสยาม
3 พฤษภาคม 2566
179 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 พฤษภาคม 2566
180 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลือด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
2 พฤษภาคม 2566
181 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
1 พฤษภาคม 2566
182 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1 พฤษภาคม 2566
183 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
30 เมษายน 2566
184 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
27 เมษายน 2566
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
27 เมษายน 2566
186 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
26 เมษายน 2566
187 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2566
188 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
25 เมษายน 2566
189 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(การตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
25 เมษายน 2566
190 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
24 เมษายน 2566
191 Interview Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
24 April 2023
192 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
24 เมษายน 2566
193 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ภัณฑารักษ์ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
24 เมษายน 2566
194 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
24 เมษายน 2566
195 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
24 เมษายน 2566
196 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย(เพศชาย จำนวน 2 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 1 อัตรา)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 เมษายน 2566
197 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
20 เมษายน 2566
198 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
18 เมษายน 2566
199 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
18 เมษายน 2566
200 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
18 เมษายน 2566
201 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12 เมษายน 2566
202 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2566
203 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
11 เมษายน 2566
204 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(ทีมเงินลงทุน งานการเงิน) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
10 เมษายน 2566
205 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
7 เมษายน 2566
206 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2566
207 สอบข้อเขียน นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2566
208 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
4 เมษายน 2566
209 Instructor 2 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 April 2023
210 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Call center ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
3 เมษายน 2566
211 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
3 เมษายน 2566
212 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
3 มีนาคม 2566
213 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน(รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
3 มีนาคม 2566
214 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(ชีวการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 มีนาคม 2566
215 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
3 มีนาคม 2566
216 ประกาศรายชื่อ นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
3 มีนาคม 2566
217 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2566
218 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
2 มีนาคม 2566
219 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 มีนาคม 2566
220 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2 มีนาคม 2566
221 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2 มีนาคม 2566
222 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง(ด้าน BCM) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2 มีนาคม 2566
223 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
2 มีนาคม 2566
224 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคารไอคอนสยาม
2 มีนาคม 2566
225 สอบข้อเขียน อาจารย์(ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) 2 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2566
226 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
24 กุมภาพันธ์ 2566
227 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
23 กุมภาพันธ์ 2566
228 ประกาศผล พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
23 กุมภาพันธ์ 2566
229 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 กุมภาพันธ์ 2566
230 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 18 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 กุมภาพันธ์ 2566
231 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ผู้สนใจทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2567) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
23 กุมภาพันธ์ 2566
232 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(OPD / IPD) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 กุมภาพันธ์ 2566
233 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(OPD / IPD) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 กุมภาพันธ์ 2566
234 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (SiVRC)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2566
235 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
22 กุมภาพันธ์ 2566
236 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2566
237 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 18 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2566
238 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2566
239 สอบสัมภาษณ์ พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
21 กุมภาพันธ์ 2566
240 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 17 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2566
241 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
18 กุมภาพันธ์ 2566
242 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทั่วไป โดยรับผิดชอบด้านธุรการ สารบรรณ ลงรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
18 กุมภาพันธ์ 2566
243 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2566
244 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2566
245 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
18 กุมภาพันธ์ 2566
246 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 3 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2566
247 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2566
248 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2566
249 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 กุมภาพันธ์ 2566
250 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2566
251 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
16 กุมภาพันธ์ 2566
252 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ตำแหน่งที่ 1 (HRM) ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
14 กุมภาพันธ์ 2566
253 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้หญิง) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 กุมภาพันธ์ 2566
254 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
14 กุมภาพันธ์ 2566
255 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
14 กุมภาพันธ์ 2566
256 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 กุมภาพันธ์ 2566
257 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี วิทยาเขตศาลายา
9 กุมภาพันธ์ 2566
258 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
7 กุมภาพันธ์ 2566
259 ประกาศผล ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 กุมภาพันธ์ 2566
260 ประกาศผล ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 กุมภาพันธ์ 2566
261 ประกาศผล ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บางพลี)
3 กุมภาพันธ์ 2566
262 ประกาศผล วิศวกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
3 กุมภาพันธ์ 2566
263 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 กุมภาพันธ์ 2566
264 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1 กุมภาพันธ์ 2566
265 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2566
266 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานพยาธิ นิติเวชและบริการโลหิต รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
31 มกราคม 2566
267 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 มกราคม 2566
268 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
26 มกราคม 2566
269 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
26 มกราคม 2566
270 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 มกราคม 2566
271 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 มกราคม 2566
272 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 มกราคม 2566
273 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร((รับเฉพาะเพศหญิง)) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
25 มกราคม 2566
274 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ ธุรการฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 มกราคม 2566
275 ประกาศผล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
23 มกราคม 2566
276 ประกาศผล บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
23 มกราคม 2566
277 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 มกราคม 2566
278 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18 มกราคม 2566
279 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(รับเฉพาะผู้หญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
18 มกราคม 2566
280 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
18 มกราคม 2566
281 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
17 มกราคม 2566
282 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
17 มกราคม 2566
283 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 มกราคม 2566
284 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
13 มกราคม 2566
285 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
12 มกราคม 2566
286 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11 มกราคม 2566
287 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
10 มกราคม 2566
288 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 มกราคม 2566
289 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
10 มกราคม 2566
290 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
9 มกราคม 2566
291 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
9 มกราคม 2566
292 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
6 มกราคม 2566
293 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
5 มกราคม 2566
294 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5 มกราคม 2566
295 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มกราคม 2566
296 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 มกราคม 2566
297 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
5 มกราคม 2566
298 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
3 มกราคม 2566
299 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 ธันวาคม 2565
300 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 ธันวาคม 2565
301 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2565
302 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
27 ธันวาคม 2565
303 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
26 ธันวาคม 2565
304 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
23 ธันวาคม 2565
305 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
306 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
307 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
308 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 ธันวาคม 2565
309 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
22 ธันวาคม 2565
310 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
20 ธันวาคม 2565
311 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
20 ธันวาคม 2565
312 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
16 ธันวาคม 2565
313 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
8 ธันวาคม 2565
314 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจเครื่องมือพิเศษ ภาควิชาจักษุวิทยา
7 ธันวาคม 2565