สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
3 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564
2 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
3 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
3 พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
3 ธันวาคม 2564 29 ธันวาคม 2564
4 พนักงานเก็บเงิน(การรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
3 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564
5 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ
7 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
6 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
7 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
7 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
7 ธันวาคม 2564 4 มกราคม 2565
8 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
9 นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยทรัพยากรบุคคล)
1 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
10 ผู้อำนวยการกอง(กองพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564
11 พนักงานทั่วไป(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
1 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
12 นักจิตวิทยา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564
13 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564
14 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
2 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
15 เภสัชกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
16 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
26 พฤศจิกายน 2564 14 มกราคม 2565
17 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 November 2021 26 December 2021
18 ผู้อำนวยการ(ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2564 6 มกราคม 2565
19 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
20 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
21 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
22 นักกำหนดอาหาร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564
23 พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
1 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564
24 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2564 28 ธันวาคม 2564
25 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 พฤศจิกายน 2564 6 ธันวาคม 2564
26 นักทรัพยากรบุคคล(งานด้านอัตรากำลัง/คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 ธันวาคม 2564 10 ธันวาคม 2564
27 Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
1 December 2021 31 December 2021
28 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564 20 ธันวาคม 2564
29 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564 15 ธันวาคม 2564
30 บรรณารักษ์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา
29 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
31 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
26 พฤศจิกายน 2564 20 ธันวาคม 2564
32 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากราฟิกและนิทรรศการ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2564 24 ธันวาคม 2564
33 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
29 พฤศจิกายน 2564 13 ธันวาคม 2564
34 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
35 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
24 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
36 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
23 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
37 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานตรวจสอบภายใน
23 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
38 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
23 พฤศจิกายน 2564 12 ธันวาคม 2564
39 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
24 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
40 นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
24 พฤศจิกายน 2564 13 ธันวาคม 2564
41 ผู้ช่วยวิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
24 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
42 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2564 1 มกราคม 2565
43 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
24 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
44 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
24 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
45 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
16 พฤศจิกายน 2564 15 ธันวาคม 2564
46 ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
47 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
48 FOREIGN EXPERTS 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : ศาลายา
19 November 2021 20 December 2021
49 พนักงานธุรการ 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564
50 Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : ศาลายา
19 November 2021 20 December 2021
51 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
52 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564 15 ธันวาคม 2564
53 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
18 พฤศจิกายน 2564 15 ธันวาคม 2564
54 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
18 November 2021 23 December 2021
55 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
18 พฤศจิกายน 2564 2 ธันวาคม 2564
57 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
58 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
17 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
18 พฤศจิกายน 2564 2 ธันวาคม 2564
60 เภสัชกร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
17 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
61 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
62 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา
18 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
63 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
17 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
64 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัสดุ งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
15 พฤศจิกายน 2564 7 ธันวาคม 2564
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M)
16 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
66 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
15 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
67 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
11 พฤศจิกายน 2564 15 ธันวาคม 2564
68 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2564 13 ธันวาคม 2564
69 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 7 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
70 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 7 ธันวาคม 2564
71 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 7 ธันวาคม 2564
72 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 22 พฤศจิกายน 2564
73 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 7 ธันวาคม 2564
74 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
8 พฤศจิกายน 2564 22 พฤศจิกายน 2564
75 นักจิตวิทยาคลินิก(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2564 9 ธันวาคม 2564
76 อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
22 ตุลาคม 2564 14 มกราคม 2565
77 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
78 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
79 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
80 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
81 บรรณารักษ์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
82 พนักงานทั่วไป(Dormitory Supervisor / เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก (Part-time)) 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
4 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
83 ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
4 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
84 นักวิชาการศึกษา(งานดูแลบริหารและพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
28 ตุลาคม 2564 1 ธันวาคม 2564
85 บรรณารักษ์(บรรณารักษ์ (ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ อาคารราชรัตน์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ อาคารราชรัตน์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
3 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
86 บรรณารักษ์(บรรณารักษ์ (ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา วิทยาเขตศาลายา
3 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
87 บรรณารักษ์(บรรณารักษ์ (หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา) ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา
3 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
88 นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
3 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
89 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
90 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทธสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
3 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
91 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทธสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
3 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564
92 นักวิชาการศึกษา(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
29 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564
93 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
28 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564
94 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
26 ตุลาคม 2564 8 พฤศจิกายน 2564
95 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
26 ตุลาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564
96 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 ตุลาคม 2564 1 ธันวาคม 2564
97 นักประชาสัมพันธ์(ระดับอาวุโส) 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
26 ตุลาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
98 อาจารย์ 3 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
25 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564
99 อาจารย์(งานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุชั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
19 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564
100 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
18 ตุลาคม 2564 30 ธันวาคม 2564
101 นิติกร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
15 ตุลาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ
11 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
103 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
8 กันยายน 2564 31 มกราคม 2565
104 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
105 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สำนักงานคณบดี
5 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
107 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์
27 กันยายน 2564 15 พฤศจิกายน 2564
110 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
111 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
112 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
113 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
114 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
30 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
117 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ ๒) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2564
118 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
22 กันยายน 2564 4 ธันวาคม 2564
119 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
120 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
121 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
122 พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
124 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 กันยายน 2563 29 ตุลาคม 2564
125 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 กันยายน 2564 20 ธันวาคม 2564
126 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
127 คนสวน 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
13 กันยายน 2564 3 ธันวาคม 2564
128 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
10 กันยายน 2564 13 ธันวาคม 2564
131 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
31 สิงหาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
132 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 กันยายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
134 อาจารย์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 สิงหาคม 2564 23 ธันวาคม 2564
135 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
23 สิงหาคม 2564 15 ธันวาคม 2564
137 อาจารย์(ด้านธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตกาญจนบุรี
15 สิงหาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
150 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
160 นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
7 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564
161 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 1 มกราคม 2565
179 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 พฤษภาคม 2564 26 พฤศจิกายน 2564
188 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
196 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 17 ธันวาคม 2564
197 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
21 มีนาคม 2564 18 ธันวาคม 2564
211 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 มกราคม 2565
235 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 ธันวาคม 2564
2 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ธันวาคม 2564
3 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 ธันวาคม 2564
4 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
3 ธันวาคม 2564
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
2 ธันวาคม 2564
6 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานติดตามและประเมินผล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
1 ธันวาคม 2564
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
1 ธันวาคม 2564
8 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ธันวาคม 2564
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
1 ธันวาคม 2564
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
1 ธันวาคม 2564
11 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการ สำนักงานคณบดี
30 พฤศจิกายน 2564
12 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานหอสมุดศิริราช
30 พฤศจิกายน 2564
13 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
30 พฤศจิกายน 2564
14 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 พฤศจิกายน 2564
15 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 พฤศจิกายน 2564
16 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 พฤศจิกายน 2564
17 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
30 พฤศจิกายน 2564
18 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
29 พฤศจิกายน 2564
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา หน่วยทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564
20 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564
21 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2564
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2564
24 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานวินัยและคดี) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2564
25 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2564
26 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2564
27 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2564
28 ประกาศผล บรรณารักษ์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
26 พฤศจิกายน 2564
29 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
26 พฤศจิกายน 2564
30 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 พฤศจิกายน 2564
31 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
25 พฤศจิกายน 2564
32 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
24 พฤศจิกายน 2564
33 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
24 พฤศจิกายน 2564
34 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤศจิกายน 2564
35 Interview Foreign Expert(International Relations Office, Faculty of Public Health, Mahidol University.) 1 position Faculty of Public Health
workplace : International Relations Office, Faculty of Public Health, Mahidol University.
24 November 2021
36 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
24 พฤศจิกายน 2564
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
23 พฤศจิกายน 2564
38 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
23 พฤศจิกายน 2564
39 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
22 พฤศจิกายน 2564
40 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 พฤศจิกายน 2564
41 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
21 พฤศจิกายน 2564
42 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี
19 พฤศจิกายน 2564
43 ประกาศผล นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
19 พฤศจิกายน 2564
44 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2564
45 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
19 พฤศจิกายน 2564
46 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
18 พฤศจิกายน 2564
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564
48 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
18 พฤศจิกายน 2564
49 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2564
50 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานธุรการและสนับสนุน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
18 พฤศจิกายน 2564
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
18 พฤศจิกายน 2564
52 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
18 พฤศจิกายน 2564
53 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
18 พฤศจิกายน 2564
54 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564
55 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(การบริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
18 พฤศจิกายน 2564
56 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สนง.ผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
17 พฤศจิกายน 2564
57 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
17 พฤศจิกายน 2564
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2564
59 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 พฤศจิกายน 2564
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 พฤศจิกายน 2564
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
15 พฤศจิกายน 2564
62 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
15 พฤศจิกายน 2564
63 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 พฤศจิกายน 2564
64 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11 พฤศจิกายน 2564
65 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2564
66 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2564
67 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 พฤศจิกายน 2564
68 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 พฤศจิกายน 2564
69 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนการศึกษา
2 พฤศจิกายน 2564
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
29 ตุลาคม 2564
71 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
28 ตุลาคม 2564
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 ตุลาคม 2564
73 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
28 ตุลาคม 2564
74 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
26 ตุลาคม 2564
75 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2564
76 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
19 ตุลาคม 2564
77 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2564
78 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สนง.ผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
18 ตุลาคม 2564
79 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ตุลาคม 2564
80 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ตุลาคม 2564
81 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
82 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
83 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
1 ตุลาคม 2564
84 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ
30 กันยายน 2564
85 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
29 กันยายน 2564
86 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
27 กันยายน 2564
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
22 กันยายน 2564
88 ประกาศผล ศาสตราจารย์(ทดสอบระบบ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ทดสอบระบบ2
22 กันยายน 2564
89 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2564
90 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้าน HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
15 กันยายน 2564
91 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 กันยายน 2564
92 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 September 2021
93 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
16 สิงหาคม 2564
94 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
10 สิงหาคม 2564
95 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 สิงหาคม 2564
96 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9 สิงหาคม 2564
97 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2564
98 Paper Test FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 August 2021
99 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 กรกฎาคม 2564
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กรกฎาคม 2564
101 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
9 กรกฎาคม 2564
102 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 กรกฎาคม 2564
103 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 กรกฎาคม 2564
104 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 มิถุนายน 2564
105 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
29 มิถุนายน 2564
106 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
28 มิถุนายน 2564
107 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
24 มิถุนายน 2564
108 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มิถุนายน 2564
109 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มิถุนายน 2564
110 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
10 มิถุนายน 2564
111 ประกาศผล วิศวกรเครื่องกล(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
8 มิถุนายน 2564