ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Master's degree Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 January 2023 2 February 2023
2 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
27 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
3 พยาบาล(OPD / IPD) 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
4 ผู้ช่วยพยาบาล(OPD / IPD) 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
5 Senior Researcher 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
27 January 2023 31 March 2023
6 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
7 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
8 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
27 มกราคม 2566 27 มีนาคม 2566
9 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
30 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
23 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน) 15 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
27 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
12 นักนิเทศศิลป์(ภายใต้โครงการจัดทำ "รายงานสุขภาพคนไทย" ปี 2566-2568) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
26 มกราคม 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
13 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
25 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
14 นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
26 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
15 นักกายภาพบำบัด(ระบบประสาท ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นกล้า และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช
24 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
16 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
26 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
17 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน (วิทยาเขตพญาไท)
26 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
18 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
26 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
19 ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
25 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
20 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
23 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
21 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
22 อาจารย์ 4 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
25 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
23 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
25 มกราคม 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566
24 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
25 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
25 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566
26 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566
27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง เช่น วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ และอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
23 มกราคม 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
28 นักกายภาพบำบัด(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
24 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
29 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
24 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
30 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
24 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
24 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
32 นักประชาสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
25 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
25 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
34 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
24 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
35 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
24 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
36 พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
25 มกราคม 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
37 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
23 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
38 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
23 มกราคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
39 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
24 มกราคม 2566 7 กุมภาพันธ์ 2566
40 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
23 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
41 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
20 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
42 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
20 มกราคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
43 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
20 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
44 นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ) 1 อัตรา ปริญญาโท กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
45 พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3- ม.6) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
46 ช่างทำฟัน 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
19 มกราคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
47 พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
48 วิศวกร(ชีวการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
49 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
20 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
50 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support Services) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
19 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
51 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
20 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
52 นักวิชาการศึกษา(งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 มกราคม 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566
53 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Tester)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
54 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Job Leader)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
55 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Programmer)) 9 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
23 มกราคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยกิจกรรมพิเศษและสนับสนุน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
19 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
57 พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
58 อาจารย์(การเรียนการสอน ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
18 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
59 นักบริหารความเสี่ยง(ด้าน BCM) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
20 มกราคม 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
60 ผู้ช่วยเภสัชกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 7 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
20 มกราคม 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
61 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (SiVRC)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
20 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
62 นักจิตวิทยาคลินิก(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
19 มกราคม 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
18 มกราคม 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
64 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
19 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
65 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
18 มกราคม 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
66 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
19 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
67 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล (อายุรศาสตร์)) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
19 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
68 ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
69 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
70 พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
19 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
71 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
19 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
72 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
19 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
73 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
16 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
74 เภสัชกร 3 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
17 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566
75 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
17 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
76 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
77 นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2566 30 มกราคม 2566
78 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
16 January 2023 3 March 2023
79 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
16 January 2023 3 March 2023
80 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566
81 นักประชาสัมพันธ์(การตลาดและการประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานประกอบการสังคม และเครือข่ายสัมพันธ์
18 มกราคม 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566
82 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ งานการเงินและงบประมาณ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
83 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
84 หัวหน้างาน(งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
85 พนักงานขับรถยนต์(รถรับบริจาคเลือด) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
17 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
86 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
87 อาจารย์(กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12 มกราคม 2566 13 มีนาคม 2566
88 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
13 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
89 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
13 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
90 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
91 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี วิทยาเขตศาลายา
13 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
92 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
16 มกราคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
93 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 มกราคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
94 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ภาษี พรบ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
13 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
95 นักวิจัย 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
16 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
96 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
97 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
98 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและบริการพื้นฐาน
12 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
99 นักวิเทศสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย (หน่วยวิเทศสัมพันธ์)
12 มกราคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
100 หัวหน้างาน(งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
101 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
12 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
102 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
13 มกราคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
103 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านระบบพัสดุ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
12 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
104 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
11 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
105 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
13 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
106 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566
107 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
10 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
108 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
12 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
109 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
12 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
110 ผู้ช่วยวิจัย(กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
12 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
111 Foreign Expert 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : Institute of Nutrition
11 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
112 นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
113 อาจารย์(การเรียนการสอน การจัดการการกีฬา ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
10 มกราคม 2566 7 มีนาคม 2566
114 เภสัชกร หลาย อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
115 นักกำหนดอาหาร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
11 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
116 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
10 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
117 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
118 พนักงานธุรการ(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคารไอคอนสยาม
11 มกราคม 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
119 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
120 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
121 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับส่งพัสดุ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 มกราคม 2566 31 มีนาคม 2566
122 นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
123 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
124 Foreign Expert(English Native Language Specialist (Foreign Expert Level II)) 1 position Master's degree Ratchasuda College
workplace : International Relations Unit, General Administration section.
9 January 2023 31 January 2023
125 Foreign Expert 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
9 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
126 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
6 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566
127 นักสุขศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
10 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
128 พนักงานธุรการ(เวชสถิติ) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566
129 นักวิชาการเวชสถิติ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566
130 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
10 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
131 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 มกราคม 2566 24 มกราคม 2566
132 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 มกราคม 2566 24 มกราคม 2566
133 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
9 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
134 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาโท กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มกราคม 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
135 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
9 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
136 นักจิตวิทยา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
9 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
137 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
9 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566
138 ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
139 นักวิชาการศึกษา(การศึกษา(หลักสูตรอาเซียนศึกษา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มกราคม 2566 30 มกราคม 2566
140 นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
6 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
141 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
9 มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
142 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มกราคม 2566 28 เมษายน 2566
143 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
6 มกราคม 2566 7 กุมภาพันธ์ 2566
144 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ด้าน Logistics) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
5 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
145 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
9 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566
146 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
147 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
9 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566
148 นักสุขศึกษา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
9 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
149 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
9 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
150 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
151 ผู้ช่วยวิจัย(หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
9 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
152 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
9 มกราคม 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
153 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4 มกราคม 2566 30 มกราคม 2566
154 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
6 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
155 นักสุขศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
6 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
156 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
6 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
157 พยาบาล 35 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
5 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
158 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566
159 นักกายภาพบำบัด(การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566
160 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
161 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
3 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
162 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทาง งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
3 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
163 พี่เลี้ยง(Day care) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
3 มกราคม 2566 30 เมษายน 2566
164 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
3 มกราคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
165 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
3 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566
166 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
23 ธันวาคม 2565 6 กุมภาพันธ์ 2566
167 พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease)
4 มกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566
168 นักวิชาการสารสนเทศ(บริหารงานโครงการสารสนเทศต่างๆ และกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
3 มกราคม 2566 3 มีนาคม 2566
169 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
170 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้หญิง) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
171 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 7 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
172 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
173 นักจิตวิทยาคลินิก(วุฒิ ป.ตรี - ป.โท) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
4 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
174 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการของฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 ธันวาคม 2565 18 มกราคม 2566
175 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
29 ธันวาคม 2565 17 มกราคม 2566
176 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
29 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
177 วิศวกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
3 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
178 นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
3 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
179 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
3 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566
180 แพทย์(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
181 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบงานคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
5 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566
182 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
29 ธันวาคม 2565 30 มกราคม 2566
183 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
28 ธันวาคม 2565 23 มกราคม 2566
184 พี่เลี้ยง(Day care) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
185 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
186 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
27 ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
187 นักวิชาการพัสดุ((หัวหน้างาน)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา พญาไท กทม.
26 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
188 แพทย์((ผู้สนใจทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2567)) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
29 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
189 ผู้อำนวยการกอง(กองวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
190 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 ธันวาคม 2565 27 กุมภาพันธ์ 2566
191 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
22 ธันวาคม 2565 27 มกราคม 2566
192 แพทย์((อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง)) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566
193 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
22 ธันวาคม 2565 13 กุมภาพันธ์ 2566
194 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
21 ธันวาคม 2565 25 มกราคม 2566
195 ช่างเทคนิค(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
21 ธันวาคม 2565 23 มกราคม 2566
196 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
21 ธันวาคม 2565 21 กุมภาพันธ์ 2566
197 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพันธกิจพิเศษ สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
198 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
199 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
200 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 ธันวาคม 2565 20 มกราคม 2566
201 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์
19 ธันวาคม 2565 24 กุมภาพันธ์ 2566
202 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
16 ธันวาคม 2565 17 กุมภาพันธ์ 2566
203 แพทย์(แพทย์ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
19 ธันวาคม 2565 19 มิถุนายน 2566
204 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
19 ธันวาคม 2565 21 กุมภาพันธ์ 2566
206 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
14 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
207 นักประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
13 ธันวาคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2566
208 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
14 ธันวาคม 2565 24 กุมภาพันธ์ 2566
209 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
14 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
210 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
211 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
14 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
212 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ ) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
213 อาจารย์(เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
13 ธันวาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
214 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
9 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
215 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา ปริญญาตรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
8 ธันวาคม 2565 30 มกราคม 2566
216 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
217 พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
218 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
6 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
219 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานพยาธิ นิติเวชและบริการโลหิต รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
221 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 ธันวาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
222 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 ธันวาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
223 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โรงเรียนแพทย์) 6 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
2 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
224 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
225 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
1 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
226 พยาบาล(Teaching Associating) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
227 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2566
228 นักบริหารงานวิจัย(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
1 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
229 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
1 ธันวาคม 2565 31 มกราคม 2566
230 Instructor(Assistant Instructor) 1 position Master's degree Faculty of Medicine Siriraj Hospital
workplace : Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
30 November 2022 31 December 2022
231 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
30 พฤศจิกายน 2565 21 ธันวาคม 2565
232 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
25 พฤศจิกายน 2565 10 กุมภาพันธ์ 2566
233 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
234 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 พฤศจิกายน 2565 3 กุมภาพันธ์ 2566
235 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 พฤศจิกายน 2565 3 กุมภาพันธ์ 2566
236 อาจารย์ 3 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
25 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
237 ผู้ช่วยอาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาศาสตร์การเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565 28 ธันวาคม 2565
238 อาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาศาสตร์การเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565 28 ธันวาคม 2565
239 ผู้ช่วยอาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาศาสตร์การเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565 28 ธันวาคม 2565
240 อาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) - อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาศาสตร์การเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565 28 ธันวาคม 2565
241 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
24 พฤศจิกายน 2565 31 มีนาคม 2566
242 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
24 พฤศจิกายน 2565 31 มีนาคม 2566
243 พยาบาล 20 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
24 พฤศจิกายน 2565 31 มีนาคม 2566
244 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
245 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
11 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
246 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะเพศหญิง) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
247 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
248 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนา ดูแล เว็บไซต์งานนวัตกรรมฯ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
249 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
23 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
250 Instructor(Instructor (Buddhist Textual Studies Program)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : Department of Humanities
23 November 2022 27 February 2023
251 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
23 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
252 นักทรัพยากรบุคคล(ตำแหน่งที่ 1 (HRM) ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
22 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
253 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
22 พฤศจิกายน 2565 16 มกราคม 2566
254 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 พฤศจิกายน 2565 23 ธันวาคม 2565
255 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web and Mobile Developer) 5 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2565 19 มีนาคม 2566
256 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System/Network Administrator) 4 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2565 19 มีนาคม 2566
257 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
260 Instructor 2 position Doctor's Degrees Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 November 2022 31 January 2023
261 อาจารย์(คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
16 พฤศจิกายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
264 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 พฤศจิกายน 2565 31 มีนาคม 2566
265 ทันตแพทย์(บริการทันตกรรม) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
14 พฤศจิกายน 2565 29 ธันวาคม 2565
267 อาจารย์(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
7 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
270 อาจารย์(ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
4 พฤศจิกายน 2565 20 กุมภาพันธ์ 2566
274 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
275 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 พฤศจิกายน 2565 31 มกราคม 2566
276 ผู้ช่วยอาจารย์(อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
26 ตุลาคม 2565 31 มกราคม 2566
277 อาจารย์(อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
26 ตุลาคม 2565 31 มกราคม 2566
278 วิศวกรโยธา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
31 ตุลาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
282 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทั่วไป โดยรับผิดชอบด้านธุรการ สารบรรณ ลงรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
31 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566
283 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
31 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566
284 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน((หัวหน้างาน)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
31 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566
285 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
27 ตุลาคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2566
287 อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 ตุลาคม 2565 27 กุมภาพันธ์ 2566
291 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
17 ตุลาคม 2565 25 กรกฎาคม 2566
292 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
17 ตุลาคม 2565 25 กรกฎาคม 2566
294 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 16 มีนาคม 2566
295 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
12 ตุลาคม 2565 30 มิถุนายน 2566
298 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ตุลาคม 2565 31 มกราคม 2566
299 เภสัชกร 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 ตุลาคม 2565 28 เมษายน 2566
300 อาจารย์(ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
301 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
27 กันยายน 2565 31 มีนาคม 2566
303 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
28 September 2022 3 February 2023
307 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
21 กันยายน 2565 31 มกราคม 2566
311 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
19 กันยายน 2565 31 มีนาคม 2566
312 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
19 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2565
314 อาจารย์(การศึกษาของคนหูหนวก) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
14 กันยายน 2565 23 มีนาคม 2566
315 ผู้ช่วยพยาบาล(ช่วยแพทย์ พยาบาลในการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินน้ำดี ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กันยายน 2565 30 ธันวาคม 2565
326 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บางพลี)
26 สิงหาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
327 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
329 วิศวกร 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 สิงหาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
330 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
331 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
346 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
5 สิงหาคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2566
348 สถาปนิก 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 สิงหาคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2566
364 นักจดหมายเหตุ(เกี่ยวกับการเสาะแสวงหา รวบรวมเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฯ
4 กรกฎาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
367 พยาบาล(บริการการพยาบาล(ห้องผ่าตัด)) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล ห้องผ่าตัด (บางพลี)
26 ตุลาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
378 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ / Project Management) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2566
379 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์-แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ / IT Support or SAP Consultant ) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2566
380 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Developer) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2566
381 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทนักวิเคราะห์ระบบ/Business Analyst or Functional) 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2566
382 Senior Researcher 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
13 June 2022 10 February 2023
384 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป((งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ)) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
387 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
388 ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
389 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center ) 6 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งาน Clinical Performance Center อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
390 พยาบาล(อาชีวอนามัย ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 กันยายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
391 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
398 พยาบาล((งานพัฒนาคุณภาพด้าน IC หรือ ด้านการควบคุมการติดเชื้อ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 ตุลาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
401 FOREIGN EXPERTS 1 position Master's degree Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 June 2022 31 January 2023
426 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 6 มกราคม 2566
436 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
16 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2566
444 อาจารย์ 8 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
9 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
470 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2566
514 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 มกราคม 2566
637 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 28 กุมภาพันธ์ 2566
771 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 28 กุมภาพันธ์ 2566
963 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2565

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 มกราคม 2566
2 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วิเคราะห์ต้นทุนทางการพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 มกราคม 2566
3 สอบสัมภาษณ์ ครูช่วยสอน(การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
27 มกราคม 2566
4 สอบข้อเขียน อาจารย์( สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
27 มกราคม 2566
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 มกราคม 2566
6 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
27 มกราคม 2566
7 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
27 มกราคม 2566
8 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยา)
27 มกราคม 2566
9 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเครื่องมือกลาง งานวิจัย สำนักงานคณบดี
27 มกราคม 2566
10 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 มกราคม 2566
11 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
26 มกราคม 2566
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
26 มกราคม 2566
13 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
26 มกราคม 2566
14 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 มกราคม 2566
15 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานพยาธิวิทยา นิติเวช และบริการโลหิต (สมุทรปราการ บางพลี)
26 มกราคม 2566
16 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 มกราคม 2566
17 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 มกราคม 2566
18 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร((รับเฉพาะเพศหญิง)) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
25 มกราคม 2566
19 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
25 มกราคม 2566
20 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุฯ
25 มกราคม 2566
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
25 มกราคม 2566
22 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์( ฝ่ายคลังความรู้) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายคลังความรู้
25 มกราคม 2566
23 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
25 มกราคม 2566
24 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
25 มกราคม 2566
25 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม 2566
26 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ลงทะเบียน และสิทธิทางการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
25 มกราคม 2566
27 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
25 มกราคม 2566
28 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
24 มกราคม 2566
29 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาการวิจัย ฝ่ายวิจัย
24 มกราคม 2566
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี((พนักงานการเงินและบัญชี)) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
24 มกราคม 2566
31 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2566
32 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
24 มกราคม 2566
33 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
23 มกราคม 2566
34 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ ธุรการฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 มกราคม 2566
35 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุน แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ฯ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
23 มกราคม 2566
36 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 มกราคม 2566
37 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
23 มกราคม 2566
38 สอบข้อเขียน พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 3 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 4 อัตรา
23 มกราคม 2566
39 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
23 มกราคม 2566
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
23 มกราคม 2566
41 สอบข้อเขียน พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
23 มกราคม 2566
42 ประกาศผล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
23 มกราคม 2566
43 ประกาศผล บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
23 มกราคม 2566
44 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
23 มกราคม 2566
45 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(นักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 มกราคม 2566
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท-เอก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
23 มกราคม 2566
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
23 มกราคม 2566
48 สอบข้อเขียน เภสัชกร(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
23 มกราคม 2566
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
20 มกราคม 2566
50 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
20 มกราคม 2566
51 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
20 มกราคม 2566
52 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(นักวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
20 มกราคม 2566
53 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
20 มกราคม 2566
54 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 มกราคม 2566
55 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
20 มกราคม 2566
56 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มกราคม 2566
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา LRC) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มกราคม 2566
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
19 มกราคม 2566
59 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
19 มกราคม 2566
60 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 มกราคม 2566
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มกราคม 2566
62 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มกราคม 2566
63 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 มกราคม 2566
64 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 17 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 มกราคม 2566
65 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มกราคม 2566
66 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ตำแหน่งที่ 2 (HRD) ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
18 มกราคม 2566
67 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
18 มกราคม 2566
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18 มกราคม 2566
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์
18 มกราคม 2566
70 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(รับเฉพาะผู้หญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
18 มกราคม 2566
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
18 มกราคม 2566
72 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
18 มกราคม 2566
73 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
18 มกราคม 2566
74 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 มกราคม 2566
75 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 มกราคม 2566
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
17 มกราคม 2566
77 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
17 มกราคม 2566
78 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
17 มกราคม 2566
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
17 มกราคม 2566
80 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
17 มกราคม 2566
81 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
16 มกราคม 2566
82 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านเวชศาสตร์สังคม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
16 มกราคม 2566
83 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2566
84 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3- ม.6) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายการพยาบาล
16 มกราคม 2566
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
13 มกราคม 2566
86 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
13 มกราคม 2566
87 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 มกราคม 2566
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
13 มกราคม 2566
89 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 มกราคม 2566
90 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
13 มกราคม 2566
91 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลปฐมภูมิ
12 มกราคม 2566
92 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
12 มกราคม 2566
93 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
12 มกราคม 2566
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
11 มกราคม 2566
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11 มกราคม 2566
96 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
11 มกราคม 2566
97 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
11 มกราคม 2566
98 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
11 มกราคม 2566
99 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 มกราคม 2566
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
10 มกราคม 2566
101 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 มกราคม 2566
102 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
10 มกราคม 2566
103 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
9 มกราคม 2566
104 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2566
105 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มกราคม 2566
106 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
9 มกราคม 2566
107 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
9 มกราคม 2566
108 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ระบบฐานข้อมูล และการบริการด้าน IT Support ของสำนักงานฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
9 มกราคม 2566
109 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
6 มกราคม 2566
110 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
5 มกราคม 2566
111 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
5 มกราคม 2566
112 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
5 มกราคม 2566
113 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
5 มกราคม 2566
114 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
5 มกราคม 2566
115 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5 มกราคม 2566
116 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
5 มกราคม 2566
117 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มกราคม 2566
118 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
5 มกราคม 2566
119 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 มกราคม 2566
120 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
5 มกราคม 2566
121 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 มกราคม 2566
122 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
3 มกราคม 2566
123 สอบสัมภาษณ์ พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 มกราคม 2566
124 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานวันอังคาร-วันเสาร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 ธันวาคม 2565
125 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 ธันวาคม 2565
126 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
29 ธันวาคม 2565
127 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 ธันวาคม 2565
128 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2565
129 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2565
130 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
27 ธันวาคม 2565
131 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
26 ธันวาคม 2565
132 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาอายุรศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
26 ธันวาคม 2565
133 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
23 ธันวาคม 2565
134 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
135 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
136 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
137 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
23 ธันวาคม 2565
138 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
23 ธันวาคม 2565
139 ประกาศรายชื่อ นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
22 ธันวาคม 2565
140 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 ธันวาคม 2565
141 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
22 ธันวาคม 2565
142 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
20 ธันวาคม 2565
143 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
20 ธันวาคม 2565
144 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
16 ธันวาคม 2565
145 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
8 ธันวาคม 2565
146 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจเครื่องมือพิเศษ ภาควิชาจักษุวิทยา
7 ธันวาคม 2565
147 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 ธันวาคม 2565
148 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
2 ธันวาคม 2565
149 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
1 ธันวาคม 2565
150 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
1 ธันวาคม 2565
151 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
30 พฤศจิกายน 2565
152 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น
29 พฤศจิกายน 2565
153 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
28 พฤศจิกายน 2565
154 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 พฤศจิกายน 2565
155 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ให้การดูแลผู้ป่วยใน สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 พฤศจิกายน 2565
156 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ให้การดูแลผู้ป่วยใน สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 พฤศจิกายน 2565
157 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 พฤศจิกายน 2565
158 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 พฤศจิกายน 2565
159 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Programmer) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
18 พฤศจิกายน 2565
160 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
18 พฤศจิกายน 2565
161 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2565
162 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
17 พฤศจิกายน 2565
163 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2565
164 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 พฤศจิกายน 2565
165 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
15 November 2022
166 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
15 พฤศจิกายน 2565
167 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(รับเฉพาะผู้หญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
14 พฤศจิกายน 2565
168 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2565
169 ประกาศผล พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤศจิกายน 2565
170 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
8 พฤศจิกายน 2565
171 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
7 November 2022
172 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
7 November 2022
173 สอบข้อเขียน พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 2 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤศจิกายน 2565
174 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศ
3 พฤศจิกายน 2565
175 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
2 พฤศจิกายน 2565
176 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 ตุลาคม 2565
177 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ตุลาคม 2565
178 สอบสัมภาษณ์ พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 ตุลาคม 2565
179 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เขตพญาไท
21 ตุลาคม 2565
180 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา และภาควิชาสรีรวิทยา (เขตพญาไท)
21 ตุลาคม 2565
181 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี (เขตพญาไท)
21 ตุลาคม 2565
182 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2565
183 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกกลาง งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2565
184 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 ตุลาคม 2565
185 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
17 October 2022
186 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
17 ตุลาคม 2565
187 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
17 ตุลาคม 2565
188 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 ตุลาคม 2565
189 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
12 ตุลาคม 2565
190 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
10 ตุลาคม 2565
191 ประกาศผล FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 October 2022
192 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
6 ตุลาคม 2565
193 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ตุลาคม 2565
194 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
4 ตุลาคม 2565
195 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
3 ตุลาคม 2565
196 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 ตุลาคม 2565
197 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ตุลาคม 2565
198 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
30 กันยายน 2565
199 ประกาศผล หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 กันยายน 2565
200 Paper Test Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Mahidol University Salaya campus
28 September 2022
201 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
28 กันยายน 2565
202 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
27 September 2022
203 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
26 กันยายน 2565
204 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Mobile Development)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2565
205 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Java Developer)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2565
206 ประกาศผล อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
22 กันยายน 2565
207 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 กันยายน 2565
208 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
21 กันยายน 2565
209 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(หน่วยนิติพยาธิ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 กันยายน 2565
210 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2565
211 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กันยายน 2565
212 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กันยายน 2565
213 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2565
214 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
19 กันยายน 2565
215 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
16 กันยายน 2565
216 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
15 กันยายน 2565
217 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(การทำงานในห้องปฏิบัติการ BSL2, BSL3 ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
15 กันยายน 2565
218 ประกาศผล นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
15 กันยายน 2565
219 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
13 กันยายน 2565
220 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
13 กันยายน 2565
221 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
13 กันยายน 2565
222 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator)) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2565
223 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Web Application)) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2565
224 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
10 กันยายน 2565
225 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กันยายน 2565
226 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
8 กันยายน 2565
227 ประกาศผล นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 กันยายน 2565
228 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
2 กันยายน 2565
229 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
2 กันยายน 2565
230 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 สิงหาคม 2565
231 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
30 สิงหาคม 2565
232 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
29 August 2022
233 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
25 สิงหาคม 2565
234 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเซลล์ งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
23 สิงหาคม 2565
235 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 สิงหาคม 2565
236 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
19 สิงหาคม 2565
237 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
19 สิงหาคม 2565
238 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2565
239 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สิงหาคม 2565
240 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สิงหาคม 2565
241 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 สิงหาคม 2565
242 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
10 สิงหาคม 2565
243 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
9 สิงหาคม 2565
244 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
8 สิงหาคม 2565
245 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
8 สิงหาคม 2565
246 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม
2 สิงหาคม 2565
247 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
2 สิงหาคม 2565