สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 อาจารย์(สอนในหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
2 คนสวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
15 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
3 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
15 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
4 คนสวน(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
15 พฤศจิกายน 2562 20 ธันวาคม 2562
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562
6 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
7 นักกิจกรรมบำบัด(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
8 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
9 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
10 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
13 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
11 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
11 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 พฤศจิกายน 2562 11 ธันวาคม 2562
13 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
14 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
12 พฤศจิกายน 2562 1 ธันวาคม 2562
15 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
16 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
17 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
14 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
18 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
19 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
20 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
21 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
4 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
22 นักวิจัย 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 พฤศจิกายน 2562 9 ธันวาคม 2562
23 นักวิชาการโภชนาการ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
1 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
24 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
25 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
26 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
4 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
27 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
4 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุและงานธุรการ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
4 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถสิทธาคาร) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
4 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
30 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
31 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
30 ตุลาคม 2562 20 พฤศจิกายน 2562
32 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
31 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
33 ช่างเทคนิค(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ (ปฏิบัติงานที่หอพักฯ คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์)
1 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
34 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
4 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
35 นักกายภาพบำบัด(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
36 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
31 ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
37 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
38 พนักงานทั่วไป(หน่วยอาคารและภูมิทัศน์) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและกายภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤศจิกายน 2562 10 พฤศจิกายน 2562
39 พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
40 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ Programmer) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุและครุภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
42 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
43 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
44 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
45 นักวิเทศสัมพันธ์(งานการต่างประเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2562 14 พฤศจิกายน 2562
46 นักวิจัย 3 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
47 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
48 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ) 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
49 นักตรวจสอบภายใน(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
50 นักตรวจสอบภายใน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
51 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
52 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
53 นิติกร(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
54 นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
55 บรรณารักษ์(ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
56 บรรณารักษ์(ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
57 บรรณารักษ์(ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
58 บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
59 บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
28 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
60 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
28 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
61 นักประชาสัมพันธ์(หัวหน้างานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
28 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
62 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
25 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
63 นักวิทยาศาสตร์((กระบวนการต้นน้ำ upstream) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
25 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
64 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
28 ตุลาคม 2562 28 พฤศจิกายน 2562
65 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
22 ตุลาคม 2562 18 พฤศจิกายน 2562
66 ผู้ช่วยอาจารย์(และทันตแพทย์ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)) 14 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 ตุลาคม 2562 13 พฤศจิกายน 2562
67 แพทย์((เวชปฏิบัติ)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
23 ตุลาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
68 อาจารย์(สาขาพืชศาสตร์/พืชไร่/ พืชสวน/ อารักขาพืช /กีฏวิทยา อุตสาหกรรมเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/ ปรับปรุงพันธุ์พืช/ ส่งเสริมการเกษตร/ เศรษฐศาสตร์การเกษตร /เกษตรเชิงระบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) 1 อัตรา วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตอำนาจเจริญ
21 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
69 นักวิชาการสารสนเทศ(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
70 นักวิชาการสารสนเทศ(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
22 ตุลาคม 2562 22 พฤศจิกายน 2562
71 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์
25 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
72 พนักงานธุรการ(ปฎิบัติงานเป็นเวร) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
21 ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
73 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
21 ตุลาคม 2562 18 พฤศจิกายน 2562
74 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
75 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
76 นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
11 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
77 นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
78 ช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2562 22 พฤศจิกายน 2562
79 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
80 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
21 ตุลาคม 2562 11 พฤศจิกายน 2562
81 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
18 ตุลาคม 2562 18 พฤศจิกายน 2562
82 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
83 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
84 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
85 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
86 นักวิชาการศึกษา(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
87 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
89 พนักงานรักษาความปลอดภัย(รักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
90 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
91 คนสวน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
92 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
93 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
94 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
8 ตุลาคม 2562 22 พฤศจิกายน 2562
95 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
96 อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานรักษาพยาบาล งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
7 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
97 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
7 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
98 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
4 ตุลาคม 2562 20 พฤศจิกายน 2562
99 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 15 ธันวาคม 2562
100 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
101 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
102 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
103 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
3 ตุลาคม 2562 19 พฤศจิกายน 2562
104 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
105 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
3 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
106 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการ และการบริการผู้ป่วย ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
2 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
107 นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
108 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ตรวจการนอนหลับ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
109 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
110 แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
111 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ [ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี]
1 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
112 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
113 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15 กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
114 บรรณารักษ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา
30 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
116 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
117 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
118 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 21 ตุลาคม 2562
119 พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์, ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
120 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 21 ตุลาคม 2562
121 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภ.รังสีวิทยา
27 กันยายน 2562 28 ตุลาคม 2562
122 วิศวกรโยธา(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
123 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
124 ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
24 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
125 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 กันยายน 2562 30 ธันวาคม 2562
127 นักปฏิบัติการวิจัย(สนับสนุนงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานทางห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
13 กันยายน 2562 23 พฤศจิกายน 2562
131 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
16 กันยายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562
132 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
134 Instructor Foreigner(ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time)) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus.
5 September 2019 31 October 2019
137 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
139 อาจารย์(สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 13 ธันวาคม 2562
149 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
150 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562 7 พฤศจิกายน 2562
151 นักวิชาการศึกษา(Academic Program Officer) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12 กรกฎาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
164 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 9 ธันวาคม 2562
165 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2562
166 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 27 ธันวาคม 2562
168 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
14 มิถุนายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
173 แพทย์(อายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
7 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2562
178 นักรังสีการแพทย์(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
23 พฤษภาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
185 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 พฤษภาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
192 อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
193 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
214 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562 10 ธันวาคม 2562
218 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
332 พนักงานทั่วไป 5 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
382 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
383 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
384 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
385 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 พฤศจิกายน 2562
2 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย(ช่วยงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2562
3 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวิจัย และงานที่สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
14 พฤศจิกายน 2562
5 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
6 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
7 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
13 พฤศจิกายน 2562
8 สอบข้อเขียน พนักงานสถานที่ ๒ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2562
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2562
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2562
11 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 พฤศจิกายน 2562
12 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562
13 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
11 พฤศจิกายน 2562
14 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 พฤศจิกายน 2562
15 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
8 พฤศจิกายน 2562
16 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2562
17 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
18 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
19 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
20 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
21 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
22 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
23 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
24 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป
7 พฤศจิกายน 2562
25 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
7 พฤศจิกายน 2562
26 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
7 พฤศจิกายน 2562
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : COSHEM
7 พฤศจิกายน 2562
28 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
7 พฤศจิกายน 2562
29 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 พฤศจิกายน 2562
30 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
6 พฤศจิกายน 2562
31 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(เทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6 พฤศจิกายน 2562
32 Instructor(Gender and reproductive health) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
4 November 2019
33 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
1 พฤศจิกายน 2562
34 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 พฤศจิกายน 2562
35 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 November 2019
36 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2562
37 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
31 ตุลาคม 2562
38 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
31 ตุลาคม 2562
39 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
31 ตุลาคม 2562
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 ตุลาคม 2562
41 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
31 ตุลาคม 2562
42 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
31 ตุลาคม 2562
43 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
31 ตุลาคม 2562
44 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
31 ตุลาคม 2562
45 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
31 ตุลาคม 2562
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
47 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์((กระบวนการต้นน้ำ upstream) ฝ่ายผลิตทางกระบวนการชีวภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 ตุลาคม 2562
48 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 ตุลาคม 2562
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
50 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2562
51 ประกาศผล สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2562
52 สอบข้อเขียน นักสุขศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
29 ตุลาคม 2562
53 สอบข้อเขียน พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 ตุลาคม 2562
54 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
28 ตุลาคม 2562
55 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2562
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2562
57 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2562
58 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Java Developer/ Java Programmer) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2562
59 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Developer/ Programmer) 5 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2562
60 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา
25 ตุลาคม 2562
61 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
24 ตุลาคม 2562
62 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
24 ตุลาคม 2562
63 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 ตุลาคม 2562
64 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
22 ตุลาคม 2562
65 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2562
66 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
22 ตุลาคม 2562
67 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
21 ตุลาคม 2562
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเป็นเวร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
21 ตุลาคม 2562
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สาขารังสีวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีิวิทยา สาขารังสีวินิจฉัย
21 ตุลาคม 2562
70 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2562
71 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
17 ตุลาคม 2562
72 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 ตุลาคม 2562
73 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องยนต์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๑ : ช่างเครื่องยนต์ หรือ วิศวกรเครื่องกล ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
74 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๒ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรไฟฟ้า ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
75 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
4 ตุลาคม 2562
76 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
3 ตุลาคม 2562
77 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
24 กันยายน 2562
78 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย(ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
24 กันยายน 2562
79 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2562
80 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2562
81 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กันยายน 2562
82 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(ฝ่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
9 กันยายน 2562
83 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด
6 กันยายน 2562
84 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กันยายน 2562
85 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 กันยายน 2562
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
2 กันยายน 2562
87 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 สิงหาคม 2562
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 สิงหาคม 2562
89 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2562
90 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 สิงหาคม 2562
91 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 สิงหาคม 2562
92 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
6 สิงหาคม 2562
93 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 สิงหาคม 2562
94 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 กรกฎาคม 2562
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
23 กรกฎาคม 2562
96 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 กรกฎาคม 2562
97 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาหลักสูตร
15 กรกฎาคม 2562
98 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2562
99 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป
5 กรกฎาคม 2562
100 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 กรกฎาคม 2562
101 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(Job พนักงานการเงินและบัญชี) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
2 กรกฎาคม 2562
102 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 กรกฎาคม 2562
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
26 มิถุนายน 2562
104 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
18 มิถุนายน 2562
105 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 มิถุนายน 2562
106 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 มิถุนายน 2562
107 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
5 มิถุนายน 2562
108 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
4 มิถุนายน 2562
109 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
4 มิถุนายน 2562
110 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
31 พฤษภาคม 2562
111 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม
31 พฤษภาคม 2562
112 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2562
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
114 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
115 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
116 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
21 พฤษภาคม 2562
118 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤษภาคม 2562
119 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
14 พฤษภาคม 2562
120 ประกาศผล เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
14 พฤษภาคม 2562
121 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 พฤษภาคม 2562
122 ประกาศผล พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
123 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
10 พฤษภาคม 2562
125 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 พฤษภาคม 2562
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
29 เมษายน 2562
127 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
29 เมษายน 2562
128 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
129 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
26 เมษายน 2562
130 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 เมษายน 2562
131 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
132 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 เมษายน 2562
133 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
23 เมษายน 2562
134 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2562
135 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 เมษายน 2562