สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
2 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
5 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
3 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
4 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
3 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
4 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
6 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
7 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
8 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
4 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ โรงพยาบาลศิริราช
6 สิงหาคม 2563 7 กันยายน 2563
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากเเละใบหน้าขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
11 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
22 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
12 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 สิงหาคม 2563 30 สิงหาคม 2563
13 พยาบาล(ศูนย์ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/หัตการที่ต้องการระงับความรู้สึก : SiPAC) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 สิงหาคม 2563 4 กันยายน 2563
14 อาจารย์(ภาคระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาคระบาดวิทยา
3 สิงหาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
15 อาจารย์(การสอน การแปล ทำวิจัย ) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
31 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
17 พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
18 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
29 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร (หน่วยธุรการ)) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 กรกฎาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
20 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
21 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจ
30 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
22 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 11 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
23 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (การเงิน) สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
24 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 15 สิงหาคม 2563
25 พนักงานธุรการ((คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
29 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
26 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 24 สิงหาคม 2563
27 นักวิชาการเงินและบัญชี(เรียกเก็บและติดตามหนี้) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
29 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
28 หัวหน้างาน(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กรกฎาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
29 หัวหน้างาน(งานห้องสมุด ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 กรกฎาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
30 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
24 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
31 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
29 กรกฎาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
32 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 กรกฎาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
34 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายภาคศาสตร์
21 กรกฎาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
35 พนักงานสถานที่ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : รายละเอียดตามเอกสารเเนบท้าย
21 กรกฎาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
36 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
22 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
37 พี่เลี้ยง(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
24 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
38 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 11 กันยายน 2563
39 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ- ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
3 สิงหาคม 2563 3 พฤศจิกายน 2563
40 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
20 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
41 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
20 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
42 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ออกแบบและผลิตสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
20 กรกฎาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
43 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
21 กรกฎาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร
20 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวรรมบริการและอาคารสถานที่ โรงพยาบาลศิริราช
20 กรกฎาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
46 ช่างทำฟัน(นักศึกษาช่างทันตกรรมผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562) 8 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563
47 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
48 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
49 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
50 นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
15 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
51 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
13 กรกฎาคม 2563 23 สิงหาคม 2563
52 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 10 กันยายน 2563
53 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
13 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
54 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
14 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
55 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านการทำงาน support ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
9 กรกฎาคม 2563 1 สิงหาคม 2563
56 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
9 กรกฎาคม 2563 1 สิงหาคม 2563
57 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(-) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
9 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
58 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
59 แพทย์((สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
60 English native Language Specialist(Attached to Announcement Foreign Expert Level 1 ) 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
3 July 2020 21 August 2020
61 English native Language Specialist(Attached to Announcement Level 3 ) 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
3 July 2020 21 August 2020
62 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
3 กรกฎาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชีของภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ของภาควิชาและหลักสูตร และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
3 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
64 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 กรกฎาคม 2563 3 สิงหาคม 2563
65 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Develop/Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 กรกฎาคม 2563 3 สิงหาคม 2563
66 พยาบาล(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
67 หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล
24 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
68 นักกายอุปกรณ์(งานเวชกรรมฟื้นฟู ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
69 หัวหน้างาน(งานบริหารจัดการ สังกัด งานบริหารจัดการ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สังกัด งานบริหารจัดการ
24 มิถุนายน 2563 4 สิงหาคม 2563
70 หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ สังกัด งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
71 หัวหน้างาน(งานนโยบาย แผน และงบประมาณ สังกัด งานนโยบาย แผน และงบประมาณ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบาย แผน และงบประมาณ สังกัด งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 5 สิงหาคม 2563
72 หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ สังกัด งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สังกัด งานบริการวิชาการ
24 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
73 หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
24 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
74 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
75 นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
8 กรกฎาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
76 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
77 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
78 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
30 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
79 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ (Programmer)) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
29 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
80 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มิถุนายน 2563 7 สิงหาคม 2563
81 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 25 สิงหาคม 2563
82 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
26 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
84 นักวิชาการศึกษา(งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
85 วิศวกรเครื่องกล(งานวิศวกรรมเครื่องกล ) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
25 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
86 นักวิเทศสัมพันธ์(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
25 มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
87 ช่างเทคนิค(สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวส.)) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
22 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
88 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (คุณวุฒิปวส.)) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
22 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
89 พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์, ศูนย์ดารแพทย์สิริกิติ์
18 มิถุนายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
90 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
18 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
91 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
92 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
93 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
11 มิถุนายน 2563 14 สิงหาคม 2563
94 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR), Salaya
5 June 2020 14 July 2020
95 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สารสนเทศ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
98 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถพยาบาล(Ambulance)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
99 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
104 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 พฤษภาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
105 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ณ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
18 พฤษภาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
107 นักนิเทศศิลป์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
30 เมษายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
110 อาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
21 เมษายน 2563 30 มิถุนายน 2563
111 พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 เมษายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
113 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีิวินิจฉัย ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
17 เมษายน 2563 1 สิงหาคม 2563
114 นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
13 เมษายน 2563 31 สิงหาคม 2563
115 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
116 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 31 สิงหาคม 2563
135 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 30 กันยายน 2563
137 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 31 สิงหาคม 2563
144 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
24 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
149 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
154 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มกราคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
160 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
19 ธันวาคม 2562 18 สิงหาคม 2563
164 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
208 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
219 นักวิชาการศึกษา(Academic Program Officer) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12 กรกฎาคม 2562 17 สิงหาคม 2563
229 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 31 สิงหาคม 2563
232 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2563
233 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 23 กรกฎาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยสาสตร์
6 สิงหาคม 2563
2 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
6 สิงหาคม 2563
3 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 สิงหาคม 2563
4 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศิริราช
6 สิงหาคม 2563
5 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 สิงหาคม 2563
6 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
6 สิงหาคม 2563
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 สิงหาคม 2563
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
5 สิงหาคม 2563
9 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 สิงหาคม 2563
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 สิงหาคม 2563
11 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
5 สิงหาคม 2563
12 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
5 สิงหาคม 2563
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 สิงหาคม 2563
14 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
5 สิงหาคม 2563
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
4 สิงหาคม 2563
16 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
4 สิงหาคม 2563
17 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 สิงหาคม 2563
18 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 สิงหาคม 2563
19 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กายภาพบำบัดชุมชน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 สิงหาคม 2563
20 สอบข้อเขียน นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช
3 สิงหาคม 2563
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
3 สิงหาคม 2563
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ
3 สิงหาคม 2563
23 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
3 สิงหาคม 2563
24 ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 สิงหาคม 2563
25 สอบข้อเขียน พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
30 กรกฎาคม 2563
26 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
30 กรกฎาคม 2563
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 กรกฎาคม 2563
28 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
29 กรกฎาคม 2563
29 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๗ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 กรกฎาคม 2563
30 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๗ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 กรกฎาคม 2563
31 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 กรกฎาคม 2563
32 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 กรกฎาคม 2563
33 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 กรกฎาคม 2563
34 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 กรกฎาคม 2563
35 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
22 กรกฎาคม 2563
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
21 กรกฎาคม 2563
37 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กรกฎาคม 2563
38 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
21 กรกฎาคม 2563
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 4 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
21 กรกฎาคม 2563
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 4 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
21 กรกฎาคม 2563
41 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
21 กรกฎาคม 2563
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
17 กรกฎาคม 2563
43 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
17 กรกฎาคม 2563
44 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาการวิจัย ฝ่ายวิจัย
17 กรกฎาคม 2563
45 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
17 กรกฎาคม 2563
46 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
16 กรกฎาคม 2563
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
15 กรกฎาคม 2563
48 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 4 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
13 กรกฎาคม 2563
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
9 กรกฎาคม 2563
50 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
3 กรกฎาคม 2563
51 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
1 กรกฎาคม 2563
52 ประกาศผล อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
1 กรกฎาคม 2563
53 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
54 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
55 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
26 มิถุนายน 2563
57 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มิถุนายน 2563
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2563
59 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
25 มิถุนายน 2563
60 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
24 มิถุนายน 2563
61 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2563
62 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
24 มิถุนายน 2563
63 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มิถุนายน 2563
64 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มิถุนายน 2563
65 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
18 มิถุนายน 2563
66 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 มิถุนายน 2563
67 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 มิถุนายน 2563
68 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
5 มิถุนายน 2563
69 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 พฤษภาคม 2563
70 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสวัสดิการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563
71 ประกาศผล English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 May 2020
72 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
15 พฤษภาคม 2563
73 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
74 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
75 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 เมษายน 2563
76 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 เมษายน 2563
77 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
21 เมษายน 2563
78 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
1 เมษายน 2563
79 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
27 มีนาคม 2563
80 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
81 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2563
82 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 มีนาคม 2563
83 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
20 มีนาคม 2563
84 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 มีนาคม 2563
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 มีนาคม 2563
86 ประกาศผล English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
12 March 2020
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
88 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย)) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
90 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2563
91 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและงานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
3 มีนาคม 2563
92 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
28 กุมภาพันธ์ 2563
93 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
26 กุมภาพันธ์ 2563
94 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กุมภาพันธ์ 2563
95 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2563
96 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
21 กุมภาพันธ์ 2563
97 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
98 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2563
99 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
11 กุมภาพันธ์ 2563