สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิทยาศาสตร์(เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กรกฎาคม 2567 20 สิงหาคม 2567
2 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยทางคลินิก งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
19 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
3 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 8 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชา
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
4 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชา
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
5 ผู้ช่วยอาจารย์(สอนภาคปฏิบัติ) 4 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชา
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
6 อาจารย์(ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
7 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
8 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 4 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
9 พนักงานธุรการ(งานด้านเวชระเบียน) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567
10 พนักงานทั่วไป(ทำความสะอาดกล้อง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
19 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
11 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
12 นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 กรกฎาคม 2567 23 สิงหาคม 2567
13 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
19 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
14 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
15 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2567 30 กันยายน 2567
16 นักกายภาพบำบัด(สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 กรกฎาคม 2567 23 สิงหาคม 2567
17 นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
23 กรกฎาคม 2567 23 สิงหาคม 2567
18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน IT Support) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2567 30 กันยายน 2567
19 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Network Administrator) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2567 30 กันยายน 2567
20 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ: Senior) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2567 30 กันยายน 2567
21 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
24 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
22 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
19 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567
23 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567
24 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา
18 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
25 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยกิจกรรมบำบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
18 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
26 นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนบริการ งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
18 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
27 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
28 นักจิตวิทยา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา
18 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
29 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
18 กรกฎาคม 2567 13 สิงหาคม 2567
30 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
18 กรกฎาคม 2567 13 สิงหาคม 2567
31 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
18 กรกฎาคม 2567 13 สิงหาคม 2567
32 พนักงานทั่วไป(งานรังสีเทคนิค) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
17 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
33 พนักงานธุรการ(งานรังสีเทคนิค) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
17 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
34 พนักงานห้องปฏิบัติการ(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กรกฎาคม 2567 15 สิงหาคม 2567
35 นักจิตวิทยา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567
36 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567
37 นักการตลาด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
17 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
38 พนักงานทั่วไป(หน่วยรักษาความสะอาด ) 2 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
18 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567
39 พนักงานทั่วไป(หน่วยกำจัดขยะ) 2 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
18 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567
40 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
41 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
17 กรกฎาคม 2567 17 สิงหาคม 2567
42 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปอณูจุลชีววิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
18 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
43 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปไวรัส) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
18 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
44 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
18 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
17 กรกฎาคม 2567 23 สิงหาคม 2567
46 พนักงานวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
18 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
47 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
17 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
48 นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
19 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
49 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 กรกฎาคม 2567 15 สิงหาคม 2567
50 ผู้ช่วยช่างทั่วไป(พลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
15 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
51 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
16 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
52 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
16 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
53 นักวิชาการศึกษา(โครงการ Student Help Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : ม. มหิดล ศาลายา
16 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
54 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หน่วยบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
55 นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
16 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
56 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
57 พยาบาล 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
15 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
58 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
15 กรกฎาคม 2567 29 กรกฎาคม 2567
59 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 กรกฎาคม 2567 31 สิงหาคม 2567
60 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
9 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567
61 สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 กรกฎาคม 2567 31 สิงหาคม 2567
62 พนักงานบริการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
15 กรกฎาคม 2567 21 กรกฎาคม 2567
63 นักสังคมสงเคราะห์(คุณวุฒิ ป.ตรี-โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาตร์
16 กรกฎาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
64 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
65 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
66 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
67 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
68 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 กรกฎาคม 2567 29 กรกฎาคม 2567
69 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
15 กรกฎาคม 2567 29 กรกฎาคม 2567
70 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
15 กรกฎาคม 2567 15 สิงหาคม 2567
71 นักนันทนาการบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 กรกฎาคม 2567 16 สิงหาคม 2567
72 พนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567
73 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
15 กรกฎาคม 2567 15 ตุลาคม 2567
74 นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 11) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 กรกฎาคม 2567 15 สิงหาคม 2567
75 พนักงานธุรการ(ลักษณะงานพนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
12 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
76 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเภสัชศาสตร์นานาชาติ (วิทยาเขตพญาไท)
12 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
77 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
12 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
78 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
11 กรกฎาคม 2567 18 กรกฎาคม 2567
79 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานต้อนรับ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 กรกฎาคม 2567 2 สิงหาคม 2567
80 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
12 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567
81 หัวหน้างาน(งานเวชระเบียน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
5 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
82 พนักงานทั่วไป(โครงการบ้านรักหมาศาลายา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
10 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
10 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
84 นักบริหารงานวิจัย(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
85 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
11 กรกฎาคม 2567 12 สิงหาคม 2567
86 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 20 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 กรกฎาคม 2567 7 สิงหาคม 2567
87 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
10 กรกฎาคม 2567 30 กรกฎาคม 2567
88 พนักงานทั่วไป(สนับสนุนงานในด้านการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 กรกฎาคม 2567 7 สิงหาคม 2567
89 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
9 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
90 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
91 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
92 พนักงานบริการ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
9 กรกฎาคม 2567 29 กรกฎาคม 2567
93 ครูช่วยสอน(ผู้ดูแลเด็ก) 2 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
10 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567
94 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม : School Activity Officer) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
95 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
96 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 กรกฎาคม 2567 12 สิงหาคม 2567
97 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
10 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
98 นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
99 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
9 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
101 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
10 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567
102 พนักงานธุรการ(การจัดทำ OT) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
103 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 กรกฎาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
104 นักกายภาพบำบัด(หน่วยกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
8 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
105 ผู้ช่วยพยาบาล(งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 กรกฎาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
106 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
8 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
107 อาจารย์(ภาคบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
8 กรกฎาคม 2567 7 ตุลาคม 2567
108 พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567
109 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
110 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ทดแทนเกษียณ)) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
111 นักวิชาการศึกษา(การศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
4 กรกฎาคม 2567 6 สิงหาคม 2567
112 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ลดกส 0029)) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
113 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 กรกฎาคม 2567 30 กรกฎาคม 2567
114 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ลดกส 0026 )) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
115 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
5 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
116 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
2 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567
117 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
1 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
118 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
8 กรกฎาคม 2567 8 สิงหาคม 2567
119 พนักงานธุรการ((เลขอัตรา 0014) งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
120 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการศูนย์ฯ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
1 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
121 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
4 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
122 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
4 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567
123 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 กรกฎาคม 2567 30 กรกฎาคม 2567
124 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
4 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
125 เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
5 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567
126 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
1 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567
127 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
4 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567
128 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
3 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567
129 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Security)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
130 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานคลังและพัสดุ
2 กรกฎาคม 2567 16 กรกฎาคม 2567
131 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
2 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
132 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
2 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
133 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
2 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567
134 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
135 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (UAT/Configuration)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
136 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Server)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
137 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Programmer)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
138 ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
139 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
3 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
140 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
3 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2567
141 พนักงานเก็บเงิน 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
2 กรกฎาคม 2567 29 กรกฎาคม 2567
142 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานที่ผลิตยา (โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร) วิทยาเขตศาลายา
1 กรกฎาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567
143 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี วิทยาเขตศาลายา
1 กรกฎาคม 2567 21 กรกฎาคม 2567
144 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567
145 นักวิทยาศาสตร์(กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
146 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ
2 กรกฎาคม 2567 16 กรกฎาคม 2567
147 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
1 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567
148 นักทรัพยากรบุคคล(สังกัดงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
149 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
2 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
150 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
151 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567
152 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
26 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
153 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ช่วยนายทะเบียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
154 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กรกฎาคม 2567 31 สิงหาคม 2567
155 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567
156 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
157 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 8 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
28 มิถุนายน 2567 16 กรกฎาคม 2567
158 นักทรัพยากรบุคคล(บริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
159 นักทรัพยากรบุคคล(บริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
160 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำหอพักนักเรียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
161 ผู้ช่วยอาจารย์(สอนวิชา รวมวงเล็ก และรวมวงใหญ่) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
162 ผู้ช่วยอาจารย์(วิชา Private (กีตาร์ไฟฟ้า) และ วิชา รวมวงใหญ่) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
163 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
28 มิถุนายน 2567 29 กรกฎาคม 2567
164 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
165 นักวิชาการศึกษา((คุณวุฒิปริญญาตรี/ โท) ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
166 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาเภสัชวิทยาสัตว์ทดลอง ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
167 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการคลังเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
28 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
168 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
169 สัตวแพทย์ 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
1 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
170 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567
171 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
1 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
172 นักวิจัย (โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 มิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567
173 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 มิถุนายน 2567 23 สิงหาคม 2567
174 นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
175 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
27 มิถุนายน 2567 24 กรกฎาคม 2567
176 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
26 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
177 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
28 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
178 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
28 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
179 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
180 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
26 มิถุนายน 2567 18 กรกฎาคม 2567
181 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
27 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
182 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 มิถุนายน 2567 23 สิงหาคม 2567
183 นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
27 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
184 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
26 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
185 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 มิถุนายน 2567 29 กรกฎาคม 2567
186 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
27 มิถุนายน 2567 29 กรกฎาคม 2567
187 นักจิตวิทยาคลินิก(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
27 มิถุนายน 2567 29 กรกฎาคม 2567
188 นักวิชาการศึกษา((คุณวุฒิปริญญาตรี/ โท) สังกััดงานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
189 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันขงจื่อ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถาบันขงจื่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
190 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มิถุนายน 2567 30 กรกฎาคม 2567
191 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 มิถุนายน 2567 18 กรกฎาคม 2567
192 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
26 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
193 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
26 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
194 นักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
26 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
195 นักจิตวิทยาคลินิก(โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ
25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567
196 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาเภสัชวิทยาสัตว์ทดลอง ภาควิชาเภสัชวิทยา
24 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
197 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาสังคมศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
21 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
198 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานการพยาบาลผ่าตัด) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
24 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
199 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
200 นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและบริการวิชาการ สำนักงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
24 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
201 นักวิเทศสัมพันธ์(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
24 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
202 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่่วยวารสารคณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท)
24 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567
203 อาจารย์(อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
21 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
204 พนักงานธุรการ(ธุรการประจำหน่วย) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
205 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
206 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
24 มิถุนายน 2567 24 กรกฎาคม 2567
207 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
208 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
21 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567
209 ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
210 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
211 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567 23 สิงหาคม 2567
212 ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
213 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
214 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
215 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
216 นักบริหารความเสี่ยง(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มิถุนายน 2567 22 กรกฎาคม 2567
217 ช่างเทคนิค((ทดแทนอัตราลดกส 0002) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
218 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
219 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
21 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
220 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
221 นักจิตวิทยาคลินิก(ฝ่ายการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
222 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
223 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา (สถาบันราชสุดา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
224 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
19 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
225 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 มิถุนายน 2567 18 กรกฎาคม 2567
226 Instructor 2 position Doctor's Degrees Faculty of Information and Communication Technology
workplace : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 July 2024 31 July 2024
227 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
19 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
228 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
229 พยาบาล(หน่วยบริการวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
230 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
17 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
231 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาต่อเนื่อง
17 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
232 นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หน่วยคลังและพัสดุ งานสนับสนุนทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
233 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ งานสนับสนุนทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
234 นักปฏิบัติการวิจัย(ตามเอกสารแนบท้าย) 3 อัตรา ปริญญาโท สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนวิชาการ งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
235 Instructor(กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ) 2 position Doctor's Degrees ASEAN Institute for Health Development
workplace : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 June 2024 31 July 2024
236 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
17 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
237 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
14 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
238 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
239 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
240 นักกายภาพบำบัด(ระบบประสาท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
241 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
242 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
14 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
243 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13 มิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567
244 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
245 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
246 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
247 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
248 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
13 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
249 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
250 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
13 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
251 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์อัลตราซาวด์
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
252 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
12 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
253 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
12 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
254 Instructor(ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12 June 2024 31 July 2024
255 นักวิทยาศาสตร์(เครื่องมือกลาง) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
256 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
257 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
258 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
259 พนักงานขับรถยนต์(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
260 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
261 เจ้าหน้าที่วิจัย 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
262 ช่างเทคนิค 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
7 มิถุนายน 2567 23 สิงหาคม 2567
263 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 4 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
264 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
265 นักวิชาการศึกษา(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 มิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567
266 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและบริหารงานทั่วไป - Finance and Administration Officer) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มภารกิจศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 15 มิถุนายน 2567
267 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567 30 กันยายน 2567
268 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (เงินโครงการ ววน.)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
269 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
10 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
270 อาจารย์(การเรียนการสอน(9468)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
7 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567
271 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
7 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
272 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
7 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
273 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
6 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
274 นักวิชาการรหัสโรค 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
275 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
276 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
277 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
6 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
278 เภสัชกร 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
6 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
279 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
280 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
5 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567
281 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567
282 FOREIGN EXPERTS 1 position Doctor's Degrees College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies
5 June 2024 9 July 2024
283 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
284 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
4 มิถุนายน 2567 18 มิถุนายน 2567
285 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
28 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
287 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
288 พยาบาล(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มิถุนายน 2567 30 กรกฎาคม 2567
289 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
28 พฤษภาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
290 Instructor(เศรษฐกิจหมุนเวียน) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
27 May 2024 5 August 2024
291 Instructor(พัฒนาสังคม) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
27 May 2024 28 June 2024
293 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
24 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
294 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
295 นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
24 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
296 Assistant Instructor(ผู้ช่วยอาจารย์วิชาดนตรี) 1 position Bachelor's degree Mahidol University International Demonstration School
workplace : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 May 2024 31 July 2024
298 Instructor(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ภาควิชามนุษยศาสตร์)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : ภาควิชามนุษยศาสตร์
20 May 2024 31 July 2024
299 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
23 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
300 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 พฤษภาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
301 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 พฤษภาคม 2567 15 มิถุนายน 2567
302 ช่างไฟฟ้า(ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบด้านไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับอากาศ ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
21 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
303 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
17 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
304 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
20 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
305 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล และ งานบัญชี) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
20 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
306 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
20 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
307 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ, งานธุรการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
15 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
308 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 พฤษภาคม 2567 15 มิถุนายน 2567
310 นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
311 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
15 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
312 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
313 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
14 พฤษภาคม 2567 18 มิถุนายน 2567
314 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
14 พฤษภาคม 2567 18 มิถุนายน 2567
315 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
317 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
9 พฤษภาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567
319 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
320 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
324 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
7 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
332 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
25 เมษายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
335 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 เมษายน 2567 15 มิถุนายน 2567
350 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานคลัง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
19 เมษายน 2567 9 กรกฎาคม 2567
351 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567
359 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567
363 Instructor(in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program
2 April 2024 26 July 2024
364 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
2 เมษายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
365 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
366 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567
367 นักกำหนดอาหาร(หน่วยโภชนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
371 Instructor(in the Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
28 March 2024 26 July 2024
378 พี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
18 มีนาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
389 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
6 มีนาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
390 ล่ามภาษามือ(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา วิทยาเขต ศาลายา
5 มีนาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
409 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567
415 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2567 26 สิงหาคม 2567
425 นักทัศนมาตร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567
434 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 กรกฎาคม 2567
467 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
468 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
469 พนักงานเปล 14 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มกราคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
481 อาจารย์(ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา
26 ธันวาคม 2566 31 กรกฎาคม 2567
482 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2566 31 กรกฎาคม 2567
513 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 31 สิงหาคม 2567
514 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
1 ธันวาคม 2566 16 กรกฎาคม 2567
641 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
671 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 10 กรกฎาคม 2567

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 กรกฎาคม 2567
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
20 กรกฎาคม 2567
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
20 กรกฎาคม 2567
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
20 กรกฎาคม 2567
5 ประกาศรายชื่อ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
19 กรกฎาคม 2567
6 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
19 กรกฎาคม 2567
7 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 กรกฎาคม 2567
8 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 กรกฎาคม 2567
9 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
19 กรกฎาคม 2567
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สังกัดงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กรกฎาคม 2567
11 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00062/52)) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์)
19 กรกฎาคม 2567
12 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00055/66)) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
19 กรกฎาคม 2567
13 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00156/57)) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
19 กรกฎาคม 2567
14 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
19 กรกฎาคม 2567
15 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
19 กรกฎาคม 2567
16 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 กรกฎาคม 2567
17 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
19 กรกฎาคม 2567
18 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
19 กรกฎาคม 2567
19 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 กรกฎาคม 2567
20 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเคมี (วิทยาเขตพญาไท)
19 กรกฎาคม 2567
21 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
19 กรกฎาคม 2567
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานที่ผลิตยา (โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร) วิทยาเขตศาลายา
18 กรกฎาคม 2567
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(Histology ในสัตวทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
18 กรกฎาคม 2567
24 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
18 กรกฎาคม 2567
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา งานวิจัยและวิชาการ
18 กรกฎาคม 2567
26 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
18 กรกฎาคม 2567
27 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
18 กรกฎาคม 2567
28 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
18 กรกฎาคม 2567
29 สอบข้อเขียน อาจารย์(สอนรายวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
18 กรกฎาคม 2567
30 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
18 กรกฎาคม 2567
31 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล
17 กรกฎาคม 2567
32 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ค่าตอบแทน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
17 กรกฎาคม 2567
33 ประกาศผล นิติกร 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กรกฎาคม 2567
34 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
17 กรกฎาคม 2567
35 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
17 กรกฎาคม 2567
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2567
37 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. / ปฏิบัติงานเป็นกะ (งานตรวจสอบสิทธิ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
17 กรกฎาคม 2567
38 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
17 กรกฎาคม 2567
39 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
17 กรกฎาคม 2567
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
17 กรกฎาคม 2567
41 สอบข้อเขียน พนักงานบริการ(แผนกรังสีวินิจฉัย) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 กรกฎาคม 2567
42 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร(พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้สูงอายุ)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 กรกฎาคม 2567
43 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร(พนักงานช่วยการพยาบาล (ทันตกรรม)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 กรกฎาคม 2567
44 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 กรกฎาคม 2567
45 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
16 กรกฎาคม 2567
46 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(บริหารห้องและอุปกรณ์เครื่องดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
16 กรกฎาคม 2567
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำและเภสัชวิทยาเชิงระบบสำหรับโรคมะเร็ง (SiCORE-PM&SP)
16 กรกฎาคม 2567
48 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
16 กรกฎาคม 2567
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 กรกฎาคม 2567
50 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
16 กรกฎาคม 2567
51 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2567
52 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 กรกฎาคม 2567
53 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
15 กรกฎาคม 2567
54 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
15 กรกฎาคม 2567
55 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 กรกฎาคม 2567
56 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 กรกฎาคม 2567
57 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต
15 กรกฎาคม 2567
58 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการศึกษา
12 กรกฎาคม 2567
59 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ
12 กรกฎาคม 2567
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
12 กรกฎาคม 2567
61 สอบสัมภาษณ์ ช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
12 กรกฎาคม 2567
62 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ก่อนปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2567
63 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
12 กรกฎาคม 2567
64 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
12 กรกฎาคม 2567
65 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กรกฎาคม 2567
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กรกฎาคม 2567
67 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 กรกฎาคม 2567
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
11 กรกฎาคม 2567
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
11 กรกฎาคม 2567
70 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
11 กรกฎาคม 2567
71 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคครบวงจร ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาบศิริราช
11 กรกฎาคม 2567
72 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
11 กรกฎาคม 2567
73 Interview Foreign Expert(International Relations and Networking , Faculty of Public Health, Mahidol University) 1 position Faculty of Public Health
workplace : International Relations and Networking , Faculty of Public Health, Mahidol University
11 July 2024
74 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(2 ด้าน) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
11 กรกฎาคม 2567
75 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
11 กรกฎาคม 2567
76 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
11 กรกฎาคม 2567
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
10 กรกฎาคม 2567
78 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
10 กรกฎาคม 2567
79 FOREIGN EXPERTS(การสอน วิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 July 2024
80 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
10 กรกฎาคม 2567
81 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำนักงานผู้อำนวยการ
10 กรกฎาคม 2567
82 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กรกฎาคม 2567
83 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
10 กรกฎาคม 2567
84 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
10 กรกฎาคม 2567
85 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
10 กรกฎาคม 2567
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
10 กรกฎาคม 2567
87 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
10 กรกฎาคม 2567
88 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (SiCORE-M)
10 กรกฎาคม 2567
89 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กรกฎาคม 2567
90 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กรกฎาคม 2567
91 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานวิทยามะเร็งศิริราช
9 กรกฎาคม 2567
92 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease) สังกัดศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
9 กรกฎาคม 2567
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา
8 กรกฎาคม 2567
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
8 กรกฎาคม 2567
95 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
5 กรกฎาคม 2567
96 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(หรือนักจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
5 กรกฎาคม 2567
97 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
5 กรกฎาคม 2567
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร สำนักงานคณบดี
5 กรกฎาคม 2567
99 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
5 กรกฎาคม 2567
100 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
5 กรกฎาคม 2567
101 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
5 กรกฎาคม 2567
102 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 กรกฎาคม 2567
103 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 กรกฎาคม 2567
104 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4 กรกฎาคม 2567
105 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
4 กรกฎาคม 2567
106 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
4 กรกฎาคม 2567
107 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
4 กรกฎาคม 2567
108 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
3 กรกฎาคม 2567
109 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3 กรกฎาคม 2567
110 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
3 กรกฎาคม 2567
111 สอบข้อเขียน พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
2 กรกฎาคม 2567
112 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วุฒิ ป.ตรี - ป.โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช (SiCOE-SET)
2 กรกฎาคม 2567
113 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
2 กรกฎาคม 2567
114 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต
2 กรกฎาคม 2567
115 สอบสัมภาษณ์ แพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2567
116 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มิถุนายน 2567
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มิถุนายน 2567
118 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
28 มิถุนายน 2567
119 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
28 มิถุนายน 2567
120 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
28 มิถุนายน 2567
121 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
28 มิถุนายน 2567
122 สอบสัมภาษณ์ พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
28 มิถุนายน 2567
123 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
27 มิถุนายน 2567
124 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มิถุนายน 2567
125 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
27 มิถุนายน 2567
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
26 มิถุนายน 2567
127 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ (การเงิน) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (การเงิน) สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
26 มิถุนายน 2567
128 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
26 มิถุนายน 2567
129 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
26 มิถุนายน 2567
130 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร)
26 มิถุนายน 2567
131 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
25 มิถุนายน 2567
132 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
25 มิถุนายน 2567
133 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
25 มิถุนายน 2567
134 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
24 มิถุนายน 2567
135 Paper Test Senior Researcher(Centre for Bharat Studies (1)) 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Centre for Bharat Studies
21 June 2024
136 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
137 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
21 มิถุนายน 2567
138 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(พร้อมเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2567) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานหอสมุดศิริราช
21 มิถุนายน 2567
139 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567
140 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
20 มิถุนายน 2567
141 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มิถุนายน 2567
142 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายกาภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2567
143 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มิถุนายน 2567
144 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มิถุนายน 2567
145 ประกาศผล หัวหน้างาน(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มิถุนายน 2567
146 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา (สถาบันราชสุดา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2567
147 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มิถุนายน 2567
148 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
18 มิถุนายน 2567
149 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 มิถุนายน 2567
150 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้าภาควิชา(บริหารและวิชาการ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 มิถุนายน 2567
151 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศรีษะและคอ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
17 มิถุนายน 2567
152 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
17 มิถุนายน 2567
153 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
17 มิถุนายน 2567
154 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล สามารถขึ้นเวรได้) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) ฝ่ายการพยาบาล
17 มิถุนายน 2567
155 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล (IPD และ ICU)) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567
156 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567
157 Paper Test Senior Researcher( Center of Bharat Studies (2)) 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : The centre of Bharat Studies
17 June 2024
158 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
17 มิถุนายน 2567
159 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
17 มิถุนายน 2567
160 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 มิถุนายน 2567
161 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
13 มิถุนายน 2567
162 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
11 มิถุนายน 2567
163 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 มิถุนายน 2567
164 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567
165 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
7 มิถุนายน 2567
166 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริการผ้า) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
167 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
168 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
169 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(ฝ่ายบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
6 มิถุนายน 2567
170 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
171 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
172 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา Outsource) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
173 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
6 มิถุนายน 2567
174 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มิถุนายน 2567
175 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
176 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
178 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
31 พฤษภาคม 2567
179 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ NU00156/57)
31 พฤษภาคม 2567
180 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
30 พฤษภาคม 2567
181 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
28 พฤษภาคม 2567
182 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567
183 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567
184 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤษภาคม 2567
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
23 พฤษภาคม 2567
186 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
21 พฤษภาคม 2567
187 สอบสัมภาษณ์ นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 พฤษภาคม 2567
188 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 พฤษภาคม 2567
189 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2567
190 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(OPD และ IPD_มีประสบการณ์) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
14 พฤษภาคม 2567
191 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 13 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
13 พฤษภาคม 2567
192 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
8 พฤษภาคม 2567
193 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 พฤษภาคม 2567
194 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567
195 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567
196 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
7 พฤษภาคม 2567
197 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2567
198 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
7 พฤษภาคม 2567
199 สอบสัมภาษณ์ นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
3 พฤษภาคม 2567
200 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยสังคมสงเคราะห์
3 พฤษภาคม 2567
201 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
3 พฤษภาคม 2567
202 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2567
203 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 พฤษภาคม 2567
204 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
2 พฤษภาคม 2567
205 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 พฤษภาคม 2567
206 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2567
207 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 พฤษภาคม 2567
208 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
30 เมษายน 2567
209 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
30 เมษายน 2567
210 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
30 เมษายน 2567
211 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
30 เมษายน 2567
212 สอบสัมภาษณ์ นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
30 เมษายน 2567
213 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
29 เมษายน 2567
214 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
26 เมษายน 2567
215 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(หน่วยงานจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง
26 เมษายน 2567
216 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
26 เมษายน 2567
217 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
26 เมษายน 2567
218 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 เมษายน 2567
219 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
24 เมษายน 2567
220 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
23 เมษายน 2567
221 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
23 เมษายน 2567
222 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการประจำหน่วย) 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
22 เมษายน 2567
223 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
22 เมษายน 2567
224 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 เมษายน 2567
225 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
19 เมษายน 2567
226 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567
227 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
19 เมษายน 2567
228 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
19 เมษายน 2567
229 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัฒนาคุณภาพ/สารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
17 เมษายน 2567
230 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 เมษายน 2567
231 สอบข้อเขียน อาจารย์ 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
17 เมษายน 2567
232 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 เมษายน 2567
233 ประกาศผล นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
17 เมษายน 2567
234 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 เมษายน 2567
235 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 เมษายน 2567
236 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
10 เมษายน 2567
237 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 เมษายน 2567
238 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
9 เมษายน 2567
239 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
5 เมษายน 2567
240 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
5 เมษายน 2567
241 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
5 เมษายน 2567
242 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
4 เมษายน 2567
243 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
4 เมษายน 2567
244 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
3 เมษายน 2567
245 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 เมษายน 2567
246 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2567
247 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 เมษายน 2567
248 สอบสัมภาษณ์ พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
249 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
250 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567
251 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
252 ประกาศผล พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
28 มีนาคม 2567
253 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 มีนาคม 2567
254 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 มีนาคม 2567
255 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(การบริหารหลักสูตร ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
256 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
257 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
258 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
259 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
260 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
25 มีนาคม 2567
261 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
22 มีนาคม 2567
262 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์
21 มีนาคม 2567
263 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มีนาคม 2567
264 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
21 มีนาคม 2567
265 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
266 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ลดกส 0011) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
267 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
268 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานรังสีวิทยา
21 มีนาคม 2567
269 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
270 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 มีนาคม 2567
271 สอบข้อเขียน อาจารย์(Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
20 มีนาคม 2567
272 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
19 มีนาคม 2567
273 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
274 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
275 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
276 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการรหัสโรค 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
277 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 มีนาคม 2567
278 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 มีนาคม 2567
279 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มีนาคม 2567
280 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
18 มีนาคม 2567
281 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน ศิริราช
18 มีนาคม 2567
282 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 มีนาคม 2567
283 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มีนาคม 2567
284 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
13 มีนาคม 2567
285 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
13 มีนาคม 2567
286 ประกาศผล นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มีนาคม 2567
287 ประกาศผล นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
12 มีนาคม 2567
288 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 มีนาคม 2567
289 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
11 มีนาคม 2567
290 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มีนาคม 2567
291 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
11 มีนาคม 2567
292 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานผู้ป่วยสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์
11 มีนาคม 2567
293 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
294 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
295 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
296 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
297 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
298 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(IPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 4 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
299 ประกาศผล อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
11 มีนาคม 2567
300 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
11 มีนาคม 2567
301 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
8 มีนาคม 2567
302 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 มีนาคม 2567
303 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มีนาคม 2567
304 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
305 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
306 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
307 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
308 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
309 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
310 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
7 มีนาคม 2567
311 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 มีนาคม 2567
312 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเซลล์และสัตว์ทดลองต้นแบบ)
6 มีนาคม 2567
313 ประกาศผล พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5 มีนาคม 2567
314 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
4 มีนาคม 2567
315 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
4 มีนาคม 2567
316 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
4 มีนาคม 2567
317 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
318 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Project) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
319 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
320 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
2 มีนาคม 2567
321 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
322 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
323 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
324 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
325 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
326 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
327 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
328 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
329 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 มีนาคม 2567
330 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มีนาคม 2567
331 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 มีนาคม 2567
332 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
1 มีนาคม 2567
333 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
334 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
335 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2567
336 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
28 กุมภาพันธ์ 2567
337 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (เขตพญาไท)
27 กุมภาพันธ์ 2567