สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 กุมภาพันธ์ 2562 12 มีนาคม 2562
2 นักวิชาการศึกษา(ด้านบัณฑิตศึกษา) 2 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
18 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562
3 วิศวกร(งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
4 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562 31 สิงหาคม 2562
5 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
6 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(-) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
7 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
15 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบศิริราช
15 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562
9 นักวิชาการโภชนาการ(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
15 กุมภาพันธ์ 2562 16 มีนาคม 2562
10 พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
14 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
14 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562
12 พนักงานธุรการ(เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และสิทธิทางการแพทย์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
14 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
13 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
15 กุมภาพันธ์ 2562 29 มีนาคม 2562
14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
13 กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
15 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
13 กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562
16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไปและด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัด (หน่วยบริหารทั่วไป)
12 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562
17 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
12 กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
18 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
13 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
19 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
11 กุมภาพันธ์ 2562 12 เมษายน 2562
20 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลัง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
11 กุมภาพันธ์ 2562 2 มีนาคม 2562
21 วิศวกร 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน สังกัด งานสวัสดิการและสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
8 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
23 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน สังกัด งานคลัง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
8 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
24 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
25 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
7 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
26 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
7 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
27 อาจารย์(บริหารธุรกิจ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบริิหารธุรกิจ
7 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
28 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2562 8 มีนาคม 2562
30 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
31 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
29 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
32 ผู้อำนวยการกอง(กองวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
33 ผู้ช่วยพยาบาล ๙ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2562 24 กุมภาพันธ์ 2562
34 นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
6 กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
35 พนักงานธุรการ ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2562 24 กุมภาพันธ์ 2562
36 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
5 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
37 พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2562 24 กุมภาพันธ์ 2562
38 พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2562 24 กุมภาพันธ์ 2562
39 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
40 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
29 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
41 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
29 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
42 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
29 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
43 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
5 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
44 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
45 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
46 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
5 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
47 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562
48 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
31 มกราคม 2562 31 มีนาคม 2562
49 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
31 มกราคม 2562 31 มีนาคม 2562
50 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
4 กุมภาพันธ์ 2562 4 มีนาคม 2562
52 วิศวกร(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
1 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
53 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
54 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
1 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
55 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
1 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
56 นักวิชาการพัสดุ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
21 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
57 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
58 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
30 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
59 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
30 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
60 เจ้าหน้าที่วิจัย(โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
28 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
61 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
62 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาจิตวิทยา) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
25 มกราคม 2562 29 มีนาคม 2562
63 English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
24 January 2019 28 February 2019
64 Instructor Foreigner 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
24 January 2019 28 February 2019
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
28 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
66 English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
24 January 2019 28 February 2019
67 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
24 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
68 เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
69 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์
25 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
70 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก
25 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
71 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มกราคม 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
72 ผู้ช่วยวิจัย(ผู้ช่วยนักวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน
23 มกราคม 2562 1 มีนาคม 2562
73 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
28 มกราคม 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
74 หัวหน้างาน(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
22 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
75 หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
22 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
76 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
23 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
77 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
78 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณพิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
21 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
79 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
23 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
80 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
23 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
81 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
23 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
82 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
83 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 มกราคม 2562 17 กุมภาพันธ์ 2562
84 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
7 ธันวาคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2562
85 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
15 มกราคม 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562
86 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
87 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
14 มกราคม 2562 14 มีนาคม 2562
88 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มกราคม 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
89 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
90 นักวิจัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
91 ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
92 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
9 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
93 แพทย์(อายุรศาสตร์ทุกสาขา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
94 แพทย์(รังสีวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
95 แพทย์(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
96 แพทย์(ศัลยศาสตร์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
97 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยไข้เลือดออก (สถานส่งเสริมการวิจัย)
8 มกราคม 2562 29 มีนาคม 2562
98 ล่ามภาษามือ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานหน่วยล่ามภาษามือ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
3 มกราคม 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
99 พนักงานสถานที่(พนักงานห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
4 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
100 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
8 มกราคม 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
101 นักรังสีการแพทย์ ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
2 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
102 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
103 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านซ่อมบำรุง) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
104 นักวิชาการโภชนาการ(หัวหน้างานโภชนบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
3 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
105 พยาบาล(หัวหน้างานบริการวิสัญญี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
3 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
106 ช่างเทคนิค( งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
107 วิศวกรโยธา( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
108 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
28 December 2018 31 January 2019
109 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
28 ธันวาคม 2561 25 กุมภาพันธ์ 2562
110 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
24 ธันวาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
111 English native Language Specialist(Foreigner Expert Level 2) 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 January 2019 31 January 2019
112 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
24 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
114 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
24 ธันวาคม 2561 25 มีนาคม 2562
115 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
24 ธันวาคม 2561 25 มีนาคม 2562
116 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยต้นทุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
120 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
21 ธันวาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
121 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
19 ธันวาคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2562
122 อาจารย์(ด้านบัญชี) 2 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
126 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2561 4 กุมภาพันธ์ 2562
127 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
128 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
17 ธันวาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
129 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
11 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
131 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center) งานพัฒนาการศึกษาเเละวิชาการ สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
6 ธันวาคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2562
133 นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
30 พฤศจิกายน 2561 22 กุมภาพันธ์ 2562
136 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2561 15 มีนาคม 2562
137 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561 6 มีนาคม 2562
138 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
139 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 พฤศจิกายน 2561 20 กุมภาพันธ์ 2562
142 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2561 6 มีนาคม 2562
146 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานจัดการกลยุทธ์
19 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
152 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2561 18 กุมภาพันธ์ 2562
155 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
9 พฤศจิกายน 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
157 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
161 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
5 พฤศจิกายน 2561 15 มีนาคม 2562
167 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 ตุลาคม 2561 13 มีนาคม 2562
170 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561 6 มีนาคม 2562
176 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
21 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
183 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
10 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2562
190 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
12 กันยายน 2561 31 มกราคม 2562
218 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
10 สิงหาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
232 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม 2561 30 มิถุนายน 2562
250 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 กรกฎาคม 2561 6 มีนาคม 2562
253 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
5 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562
289 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
291 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
292 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
293 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 กุมภาพันธ์ 2562
2 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2562
3 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2562
4 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
18 กุมภาพันธ์ 2562
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
18 กุมภาพันธ์ 2562
6 สอบสัมภาษณ์ แพทย์ ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
18 กุมภาพันธ์ 2562
7 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สังกัดกลุ่มงานอาคารอทิตยาทร) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
10 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
15 กุมภาพันธ์ 2562
11 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานศาลายา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล (ศาลายา)
15 กุมภาพันธ์ 2562
12 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
15 กุมภาพันธ์ 2562
13 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562
14 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2562
15 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ติดต่อประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติ) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2562
16 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
17 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2562
19 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
14 กุมภาพันธ์ 2562
20 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
14 กุมภาพันธ์ 2562
21 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้าเเละขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2562
22 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
13 กุมภาพันธ์ 2562
23 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13 กุมภาพันธ์ 2562
24 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านธุรการของโครงการ EQAs) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
13 กุมภาพันธ์ 2562
25 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2562
26 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((เทคนิคการแพทย์ และ รังสีเทคนิค)) 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
12 กุมภาพันธ์ 2562
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ป.โท ทุกสาขา 1 อัตรา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
12 กุมภาพันธ์ 2562
28 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
29 สอบข้อเขียน บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11 กุมภาพันธ์ 2562
30 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2562
31 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
11 กุมภาพันธ์ 2562
32 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11 กุมภาพันธ์ 2562
33 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
8 กุมภาพันธ์ 2562
34 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2562
35 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2562
36 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
8 กุมภาพันธ์ 2562
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 กุมภาพันธ์ 2562
38 สอบสัมภาษณ์ นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
8 กุมภาพันธ์ 2562
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2562
40 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 2562
41 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
8 กุมภาพันธ์ 2562
42 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 กุมภาพันธ์ 2562
43 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 กุมภาพันธ์ 2562
44 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
8 กุมภาพันธ์ 2562
45 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
8 กุมภาพันธ์ 2562
46 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
8 กุมภาพันธ์ 2562
47 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
7 กุมภาพันธ์ 2562
48 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
7 กุมภาพันธ์ 2562
49 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
7 กุมภาพันธ์ 2562
50 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2562
51 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
7 กุมภาพันธ์ 2562
52 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2562
53 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
7 กุมภาพันธ์ 2562
54 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(รักษาสัตว์) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
6 กุมภาพันธ์ 2562
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
6 กุมภาพันธ์ 2562
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
6 กุมภาพันธ์ 2562
57 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2562
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กุมภาพันธ์ 2562
59 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2562
60 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2562
61 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5 กุมภาพันธ์ 2562
62 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5 กุมภาพันธ์ 2562
63 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
4 กุมภาพันธ์ 2562
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(นโยบายและแผน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
4 กุมภาพันธ์ 2562
65 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
31 มกราคม 2562
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบัญชี) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
31 มกราคม 2562
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยเรียกเก็บและติดตามหนี้) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
31 มกราคม 2562
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินรับส่วนหน้า) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
31 มกราคม 2562
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินรับสนับสนุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
31 มกราคม 2562
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินจ่าย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
31 มกราคม 2562
71 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 มกราคม 2562
72 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
30 มกราคม 2562
73 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 5 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบััด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
30 มกราคม 2562
74 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
29 มกราคม 2562
75 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
28 มกราคม 2562
76 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
28 มกราคม 2562
77 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 มกราคม 2562
78 ประกาศรายชื่อ หัวหน้าภาควิชา(ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
24 มกราคม 2562
79 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
24 มกราคม 2562
80 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
23 มกราคม 2562
81 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
23 มกราคม 2562
82 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22 มกราคม 2562
83 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 มกราคม 2562
84 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
10 มกราคม 2562
85 ประกาศรายชื่อ คณบดี( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2562
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 มกราคม 2562
87 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
4 มกราคม 2562
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
4 มกราคม 2562
89 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
2 มกราคม 2562
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 มกราคม 2562
91 ประกาศรายชื่อ คณบดี( บัณฑิตวิทยาลัย ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 ธันวาคม 2561
92 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดด้านเด็ก ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
26 ธันวาคม 2561
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
94 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 ธันวาคม 2561
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
21 ธันวาคม 2561
96 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 ธันวาคม 2561
97 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 ธันวาคม 2561
98 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
19 ธันวาคม 2561
99 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 ธันวาคม 2561
100 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2561
101 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
13 ธันวาคม 2561
102 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
12 ธันวาคม 2561
103 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 ธันวาคม 2561
104 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
10 ธันวาคม 2561
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
7 ธันวาคม 2561
106 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6 ธันวาคม 2561
107 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 ธันวาคม 2561
108 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
4 ธันวาคม 2561
109 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
3 ธันวาคม 2561
110 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศและฝึกอบรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
29 พฤศจิกายน 2561
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
112 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 พฤศจิกายน 2561
113 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
114 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561
115 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2561
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
20 พฤศจิกายน 2561
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
20 พฤศจิกายน 2561
118 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
20 พฤศจิกายน 2561
119 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
19 พฤศจิกายน 2561
120 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2561
121 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2561
122 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2561
123 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2561
124 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
6 พฤศจิกายน 2561
125 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
127 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์( พนักงานควบคุมคุณภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
128 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานบรรจุยา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
129 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
2 พฤศจิกายน 2561
130 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
131 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
132 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561
133 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการฝ่ายการพยาบาล) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 ตุลาคม 2561
134 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 ตุลาคม 2561
135 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 ตุลาคม 2561
136 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ตุลาคม 2561
137 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ตุลาคม 2561
138 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561
139 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 ตุลาคม 2561
140 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 ตุลาคม 2561
141 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 ตุลาคม 2561
142 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 ตุลาคม 2561
143 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
27 กันยายน 2561
144 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่(ห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กันยายน 2561
145 ประกาศผล พนักงานธุรการ(ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
26 กันยายน 2561
146 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2561
147 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
148 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
19 กันยายน 2561
149 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
18 กันยายน 2561
150 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 กันยายน 2561
151 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 กันยายน 2561
152 Paper Test English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
13 September 2018
153 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 กันยายน 2561
154 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 September 2018
155 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
4 กันยายน 2561
156 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 สิงหาคม 2561
157 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
29 สิงหาคม 2561
158 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 สิงหาคม 2561
159 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 สิงหาคม 2561
160 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2561
161 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
7 สิงหาคม 2561
162 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
6 สิงหาคม 2561
163 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561
164 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
165 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
166 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
167 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
168 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561