สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานธุรการ(พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
2 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
3 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
29 พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
4 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
29 พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2563 9 มิถุนายน 2563
6 พยาบาล( ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563
7 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 9 มิถุนายน 2563
8 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
1 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
9 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย) 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
27 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
10 พยาบาล(หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
11 นักทรัพยากรบุคคล(HRM HRS HRD) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากบุคคล
28 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่โครงการจัดตั้งศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
27 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
27 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
14 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
25 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563
15 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
26 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
16 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
26 พฤษภาคม 2563 26 มิถุนายน 2563
17 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
25 พฤษภาคม 2563 2 มิถุนายน 2563
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563 22 มิถุนายน 2563
19 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
20 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
20 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
19 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : น้ำทองสิกขาลัย
20 พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563
22 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 พฤษภาคม 2563 18 มิถุนายน 2563
23 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ณ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
18 พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563
24 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
13 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
25 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
26 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 4 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
18 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563
27 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงานฝ่ายการพยาบาล (คุณวุฒิ ปวช.)) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
28 พยาบาล(ศูนย์ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/หัตการที่ต้องการระงับความรู้สึก : SiPAC) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
18 พฤษภาคม 2563 18 มิถุนายน 2563
29 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤษภาคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
30 พนักงานธุรการ(วุฒิปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
13 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563
31 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(การประดิษฐ์ตาเทียม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการตาเทียม ภาควิชาจักษุวิทยา
13 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563
32 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม
11 พฤษภาคม 2563 11 มิถุนายน 2563
33 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
11 พฤษภาคม 2563 19 มิถุนายน 2563
34 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. งานด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
11 พฤษภาคม 2563 11 มิถุนายน 2563
35 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
8 พฤษภาคม 2563 8 มิถุนายน 2563
36 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤษภาคม 2563 8 มิถุนายน 2563
37 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
8 พฤษภาคม 2563 8 มิถุนายน 2563
38 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
5 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
39 นักนิเทศศิลป์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
30 เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563
40 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563
41 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่าย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
1 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563
42 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 เมษายน 2563 29 พฤษภาคม 2563
43 อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9 เมษายน 2563 29 พฤษภาคม 2563
44 อาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
21 เมษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 เมษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563
46 พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 เมษายน 2563 12 มิถุนายน 2563
47 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2563 23 มิถุนายน 2563
48 นักวิชาการสารสนเทศ(พัฒนาโปรแกรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
22 เมษายน 2563 22 มิถุนายน 2563
49 พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเป็นเวร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
21 เมษายน 2563 21 พฤษภาคม 2563
50 นักวิเทศสัมพันธ์(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
51 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีิวินิจฉัย ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
17 เมษายน 2563 27 มิถุนายน 2563
52 นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
13 เมษายน 2563 30 พฤษภาคม 2563
53 ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
8 เมษายน 2563 29 พฤษภาคม 2563
54 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
13 เมษายน 2563 31 พฤษภาคม 2563
55 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 เมษายน 2563 27 มิถุนายน 2563
56 นักวิทยาศาสตร์(ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
10 เมษายน 2563 16 พฤษภาคม 2563
57 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10 เมษายน 2563 1 มิถุนายน 2563
58 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
10 เมษายน 2563 19 พฤษภาคม 2563
59 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
60 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 31 พฤษภาคม 2563
61 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563
62 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มีนาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
63 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
27 มีนาคม 2563 30 พฤษภาคม 2563
65 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
20 มีนาคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
66 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
17 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
67 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
16 มีนาคม 2563 4 มิถุนายน 2563
72 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
26 มีนาคม 2563 21 มิถุนายน 2563
73 นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 กุมภาพันธ์ 2563 31 พฤษภาคม 2563
74 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
5 มีนาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
79 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
2 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
88 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 มีนาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
89 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 มีนาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
92 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2563 12 มิถุนายน 2563
93 คนสวน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
95 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 มีนาคม 2563 21 มิถุนายน 2563
96 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
98 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
17 กุมภาพันธ์ 2563 15 พฤษภาคม 2563
99 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
107 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 31 กรกฎาคม 2563
111 พนักงานธุรการ(ธุรการคลินิกพิเศษ ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
113 อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
28 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
114 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
115 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
116 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
117 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
118 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
119 เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) )) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
24 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
122 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
123 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มกราคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
124 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
125 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
126 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
127 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2563 30 เมษายน 2563
128 อาจารย์(วิชาเอกการสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
130 พยาบาล(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ
10 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
134 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
19 ธันวาคม 2562 18 มิถุนายน 2563
138 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563
144 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562 16 มิถุนายน 2563
149 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 5 มิถุนายน 2563
154 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 ตุลาคม 2562 29 เมษายน 2563
172 วิศวกรโยธา(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2562 29 เมษายน 2563
184 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 31 พฤษภาคม 2563
186 อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 31 กรกฎาคม 2563
196 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาศิลปะการละคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 มิถุนายน 2563
207 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 30 เมษายน 2563
210 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 8 กรกฎาคม 2563
251 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562 31 ธันวาคม 2563
255 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) 8 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤษภาคม 2563
2 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
29 พฤษภาคม 2563
3 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) 19 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤษภาคม 2563
4 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
29 พฤษภาคม 2563
5 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 พฤษภาคม 2563
6 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัฒนาคุณภาพ (คุณวุฒิปริญญาโท)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
28 พฤษภาคม 2563
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
27 พฤษภาคม 2563
8 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤษภาคม 2563
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤษภาคม 2563
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)สำนักงานการศึกษา
26 พฤษภาคม 2563
11 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤษภาคม 2563
12 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25 พฤษภาคม 2563
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(จัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ รายรับ รายจ่าย และอื่นๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
25 พฤษภาคม 2563
14 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินการบัญชี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
25 พฤษภาคม 2563
15 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 พฤษภาคม 2563
16 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านการทำงาน support ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
25 พฤษภาคม 2563
17 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
25 พฤษภาคม 2563
18 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสวัสดิการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563
19 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
22 พฤษภาคม 2563
20 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
22 พฤษภาคม 2563
21 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(งานบำบัดน้ำเสีย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
22 พฤษภาคม 2563
22 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
21 พฤษภาคม 2563
23 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
21 พฤษภาคม 2563
24 ประกาศรายชื่อ นิติกร(สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
19 พฤษภาคม 2563
25 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
19 พฤษภาคม 2563
26 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
18 พฤษภาคม 2563
27 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
18 พฤษภาคม 2563
28 สอบข้อเขียน ช่างไฟฟ้า(อาคารจอดรถสิทธาคาร ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 พฤษภาคม 2563
29 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(อาคารจอดรถสิทธาคาร งานพัสดุและงานธุรการ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
18 พฤษภาคม 2563
30 ประกาศผล English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 May 2020
31 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
15 พฤษภาคม 2563
32 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศฯ ด้านโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช (SiCORE-Allergy)
15 พฤษภาคม 2563
33 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ดูแลบริหารงานหลักสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
14 พฤษภาคม 2563
34 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 พฤษภาคม 2563
35 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
14 พฤษภาคม 2563
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
13 พฤษภาคม 2563
37 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
13 พฤษภาคม 2563
38 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤษภาคม 2563
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 พฤษภาคม 2563
40 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
41 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
42 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
8 พฤษภาคม 2563
43 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศิริราช
7 พฤษภาคม 2563
44 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
5 พฤษภาคม 2563
45 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 เมษายน 2563
46 Interview English native Language Specialist 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
30 April 2020
47 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
28 เมษายน 2563
48 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 เมษายน 2563
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
22 เมษายน 2563
50 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
22 เมษายน 2563
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
21 เมษายน 2563
52 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
21 เมษายน 2563
53 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 เมษายน 2563
54 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 เมษายน 2563
55 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
15 เมษายน 2563
56 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช
10 เมษายน 2563
57 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
10 เมษายน 2563
58 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 เมษายน 2563
59 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 เมษายน 2563
60 สอบข้อเขียน อาจารย์(การวิจัย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 เมษายน 2563
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
1 เมษายน 2563
62 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
1 เมษายน 2563
63 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
1 เมษายน 2563
64 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
27 มีนาคม 2563
65 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
66 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
67 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2563
68 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มีนาคม 2563
69 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 มีนาคม 2563
70 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
23 มีนาคม 2563
71 สอบข้อเขียน นักจดหมายเหตุ(งานบริหารจดหมายเหตุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
23 มีนาคม 2563
72 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเเผนงาน งานเเผนเเละงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 มีนาคม 2563
73 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
23 มีนาคม 2563
74 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
20 มีนาคม 2563
75 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
19 มีนาคม 2563
76 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
19 มีนาคม 2563
77 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 มีนาคม 2563
78 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
18 มีนาคม 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 มีนาคม 2563
80 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานบริหารกลาง) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
13 มีนาคม 2563
81 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 39 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มีนาคม 2563
82 ประกาศผล English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
12 March 2020
83 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 มีนาคม 2563
84 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 มีนาคม 2563
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
86 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย)) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
88 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2563
89 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศาลายา
4 มีนาคม 2563
90 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและงานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
3 มีนาคม 2563
91 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
28 กุมภาพันธ์ 2563
92 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
26 กุมภาพันธ์ 2563
93 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กุมภาพันธ์ 2563
94 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2563
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
21 กุมภาพันธ์ 2563
96 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
97 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.เท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กุมภาพันธ์ 2563
98 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2563
99 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
11 กุมภาพันธ์ 2563
100 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
101 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 มกราคม 2563
102 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2563
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
104 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
105 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
24 ธันวาคม 2562
106 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2562
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
19 ธันวาคม 2562
108 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
109 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
110 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
111 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
112 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
113 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
114 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4 ธันวาคม 2562
115 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 ธันวาคม 2562
116 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 ธันวาคม 2562
117 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562
118 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
119 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
120 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
121 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
122 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
123 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
124 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((เวชปฏิบัติ)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 พฤศจิกายน 2562
125 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
126 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 พฤศจิกายน 2562
127 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562
128 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
129 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 พฤศจิกายน 2562
130 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 November 2019
131 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
132 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2562
133 ประกาศผล สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2562