สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พยาบาล 4 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
1 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
2 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
3 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
4 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
5 พนักงานห้องปฏิบัติการ(งานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 เมษายน 2567 13 พฤษภาคม 2567
7 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
8 Instructor(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์) ) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
9 April 2024 10 June 2024
9 พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
11 เมษายน 2567 2 พฤษภาคม 2567
10 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานศาลายา
10 เมษายน 2567 18 เมษายน 2567
13 นักการตลาด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานศาลายา
10 เมษายน 2567 18 เมษายน 2567
14 หัวหน้างาน(งานส่งเสริมการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567
15 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
8 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
16 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
11 เมษายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
10 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567
18 นักวิชาการเงินและบัญชี(วุฒิ ป.ตรี ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
11 เมษายน 2567 13 พฤษภาคม 2567
19 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
11 เมษายน 2567 11 มิถุนายน 2567
20 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
21 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
11 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
22 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
5 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
24 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
9 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
25 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
9 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
26 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
10 เมษายน 2567 10 พฤษภาคม 2567
27 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
5 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
28 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
29 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567
30 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ลดสก 0026)) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
31 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
5 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567
32 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร NU00062/52)
5 เมษายน 2567 10 พฤษภาคม 2567
33 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ NU00156/57)
5 เมษายน 2567 10 พฤษภาคม 2567
34 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ NU00055/66)
5 เมษายน 2567 10 พฤษภาคม 2567
35 นักวิชาการพัสดุ(จัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
5 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567
36 Instructor(ด้านการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือสื่อสารมวลชน) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5 April 2024 30 April 2024
37 พนักงานธุรการ(ธุรการประจำหน่วย) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 เมษายน 2567 21 เมษายน 2567
38 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 เมษายน 2567 21 เมษายน 2567
39 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 เมษายน 2567 21 เมษายน 2567
40 ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 เมษายน 2567 21 เมษายน 2567
41 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มีนาคม 2567 21 เมษายน 2567
42 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มีนาคม 2567 21 เมษายน 2567
43 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2567 21 เมษายน 2567
44 หัวหน้างาน(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2567 18 เมษายน 2567
45 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
5 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
46 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567
47 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(3 ด้าน) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567
48 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปมัยโคแบคทีเรียและรา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
5 เมษายน 2567 7 พฤษภาคม 2567
49 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
5 เมษายน 2567 6 พฤษภาคม 2567
50 ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
51 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 เมษายน 2567 2 พฤษภาคม 2567
52 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
53 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
5 เมษายน 2567 6 พฤษภาคม 2567
54 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
5 เมษายน 2567 23 เมษายน 2567
55 นักวิชาการศึกษา(ก่อนปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
5 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
56 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567
57 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 เมษายน 2567 23 เมษายน 2567
58 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(วุฒิ ป.โท - ป.เอก) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
4 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
59 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
3 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
60 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
61 นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
3 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567
62 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
3 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
63 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
3 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567
64 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
4 เมษายน 2567 19 เมษายน 2567
65 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
66 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
67 Instructor(in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program
2 April 2024 30 April 2024
68 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2 เมษายน 2567 2 พฤษภาคม 2567
69 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ยานพาหนะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
70 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
2 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
71 นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัสดุ
1 เมษายน 2567 8 พฤษภาคม 2567
72 นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการสรรหาและคัดเลือก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
73 นักนันทนาการบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
1 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567
74 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2567 16 เมษายน 2567
75 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
76 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
77 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
1 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567
78 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567
79 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567
80 นักกำหนดอาหาร(หน่วยโภชนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 30 พฤษภาคม 2567
81 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยพัฒนาระบบงาน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบงาน งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
82 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
1 เมษายน 2567 15 เมษายน 2567
83 นักทรัพยากรบุคคล(บริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
84 นักทรัพยากรบุคคล(เงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
85 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567 5 เมษายน 2567
86 นักกิจกรรมบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
87 นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
88 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
29 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
89 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
29 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
90 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
91 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและพัฒนาระบบ (ลดกส 0023)) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
92 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567 29 เมษายน 2567
93 นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
29 มีนาคม 2567 29 เมษายน 2567
94 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
29 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
95 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Web Developer) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
96 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตร เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
97 Officer(International Recruitment Officer ) 1 position Bachelor's degree College of Music
workplace : Collage of Music, Mahidol University
28 March 2024 15 April 2024
98 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ
2 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
99 Instructor(in the Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
28 March 2024 30 April 2024
100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ประชุมอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มีนาคม 2567 29 เมษายน 2567
101 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการฝึกอบรมทันตเเพทย์ประจำบ้าน งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
28 มีนาคม 2567 23 เมษายน 2567
102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
1 เมษายน 2567 10 เมษายน 2567
103 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มีนาคม 2567 28 เมษายน 2567
104 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยชีวสารสนเทศทางการแพทย์ ฝ่ายวิจัย
29 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
105 ช่างซ่อมบำรุง(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
28 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
106 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
29 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
107 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
28 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
29 มีนาคม 2567 9 เมษายน 2567
109 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
28 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
110 อาจารย์(การสอน สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
27 มีนาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
111 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
112 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567
113 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2567 17 เมษายน 2567
114 นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตร งานการศึกษาระดับหลังปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
25 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
115 ผู้ช่วยพยาบาล(OPD และ IPD_มีประสบการณ์) 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
116 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
22 มีนาคม 2567 5 เมษายน 2567
117 พยาบาล(IPD, OPD, OR_มีประสบการณ์) 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
118 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 13 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
119 พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด) 6 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
120 อาจารย์(ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา
22 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
121 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
122 พนักงานเปล 3 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
22 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
123 นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
25 มีนาคม 2567 25 เมษายน 2567
124 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
25 มีนาคม 2567 10 เมษายน 2567
125 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
126 เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
22 มีนาคม 2567 22 เมษายน 2567
127 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
128 นักวิทยาศาสตร์(-) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยชีวสถิติ)
21 มีนาคม 2567 25 เมษายน 2567
129 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ลดสก 0029)) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567 30 มีนาคม 2567
130 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
131 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567 24 เมษายน 2567
132 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
20 มีนาคม 2567 5 เมษายน 2567
133 พนักงานธุรการ(หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
134 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
21 มีนาคม 2567 22 เมษายน 2567
135 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มีนาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567
136 ผู้ช่วยพยาบาล(งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มีนาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567
137 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 8 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
22 มีนาคม 2567 22 เมษายน 2567
138 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
21 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
139 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
19 มีนาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
140 พนักงานทั่วไป(ทำความสะอาดกล้อง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
21 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วุฒิ ป.โท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
20 มีนาคม 2567 5 เมษายน 2567
142 หัวหน้างาน(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
143 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
19 มีนาคม 2567 25 เมษายน 2567
144 นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
20 มีนาคม 2567 22 เมษายน 2567
145 เจ้าหน้าที่วิจัย(สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
20 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
146 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
20 มีนาคม 2567 22 เมษายน 2567
147 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 มีนาคม 2567 10 เมษายน 2567
148 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
149 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
19 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
150 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
151 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ภาควิชาตจวิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
152 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรฯ และอื่น ๆ ในภาควิชาศึกษาศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
153 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
154 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
155 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
25 มีนาคม 2567 8 เมษายน 2567
156 พี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
18 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
157 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
15 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
158 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
159 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
160 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
18 มีนาคม 2567 18 เมษายน 2567
161 Instructor 1 position Doctor's Degrees Institute for Population and Social Research
workplace : Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
15 March 2024 3 May 2024
162 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. 4 ลักษณะงาน) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
18 มีนาคม 2567 8 เมษายน 2567
163 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
15 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
164 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มีนาคม 2567 2 พฤษภาคม 2567
165 นักบริหารความเสี่ยง(หน่วยงานจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง
15 มีนาคม 2567 2 พฤษภาคม 2567
166 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
167 นักวิทยาศาสตร์(เชี่ยวชาญทางด้านการเป่าแก้ว) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
14 มีนาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567
168 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
18 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
169 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
170 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเภสัชศาสตร์นานาชาติ (วิทยาเขตพญาไท)
13 มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567
171 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
172 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
173 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
13 มีนาคม 2567 13 เมษายน 2567
174 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
12 มีนาคม 2567 23 เมษายน 2567
175 นักวิทยาศาสตร์(เริ่มงานเดือนมิถุนายน 2567) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
176 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
177 นักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
178 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
179 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
12 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
180 ช่างทันตกรรม 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
13 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
181 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
12 มีนาคม 2567 9 เมษายน 2567
182 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มีนาคม 2567 15 เมษายน 2567
183 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยสังคมสงเคราะห์
11 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
184 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
11 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
185 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
186 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา (สถาบันราชสุดา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
11 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
187 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
8 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
188 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
189 แพทย์(ตจวิทยา) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
8 มีนาคม 2567 18 เมษายน 2567
190 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
8 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
191 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา ปริญญาตรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
7 มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567
192 วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
7 มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567
193 พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
25 มีนาคม 2567 19 เมษายน 2567
194 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
195 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
196 นักวิชาการคอมพิวเตอร์((พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ)) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
7 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567
197 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประถมศึกษา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
198 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานนโยบายและแผน) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2567 9 เมษายน 2567
199 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
6 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
200 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
201 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนพันธกิจ งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
6 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
202 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
6 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
203 นักเทคนิคการแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
204 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
6 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
205 ล่ามภาษามือ(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา วิทยาเขต ศาลายา
5 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
206 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 มีนาคม 2567 21 มีนาคม 2567
207 แพทย์(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
208 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
5 มีนาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567
209 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
210 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
1 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
211 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
212 นักจิตวิทยาคลินิก(หน่วยจิตเวช) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
4 มีนาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
213 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
4 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567
214 นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
1 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
215 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
1 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
216 บรรณารักษ์(ฝ่ายบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
1 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567
217 ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) ฝ่ายการพยาบาล
1 มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567
218 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
1 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567
219 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ
11 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
220 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 มีนาคม 2567 5 เมษายน 2567
221 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(พัฒนา ปรับแต่งเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
29 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
222 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
223 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
224 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
225 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
226 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
29 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
227 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
28 กุมภาพันธ์ 2567 18 เมษายน 2567
228 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
28 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
229 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2567 13 พฤษภาคม 2567
230 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2567 13 มีนาคม 2567
231 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
232 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
233 อาจารย์ 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
234 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
235 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
236 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 กุมภาพันธ์ 2567 28 มีนาคม 2567
237 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
27 กุมภาพันธ์ 2567 17 เมษายน 2567
238 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 พฤษภาคม 2567
239 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยรับผู้ป่วยใน งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
240 นักวิชาการสารสนเทศ(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2567 16 เมษายน 2567
241 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
242 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช
23 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
243 พยาบาล(OPD มีประสบการณ์) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
21 กุมภาพันธ์ 2567 3 มีนาคม 2567
244 Instructor(Instructour (งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Tropical Medicine
workplace : Department of Microbiology and Immunology
21 February 2024 30 April 2024
245 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
21 กุมภาพันธ์ 2567 30 เมษายน 2567
246 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานด้าน Network Administrator) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 มีนาคม 2567 30 เมษายน 2567
247 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
248 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2567 17 เมษายน 2567
249 พนักงานธุรการ(การลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
1 มีนาคม 2567 17 เมษายน 2567
250 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
251 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
252 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
253 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 กุมภาพันธ์ 2567 26 เมษายน 2567
254 นักวิชาการพัสดุ(กลุ่มงานบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กุมภาพันธ์ 2567 5 เมษายน 2567
255 แพทย์(เวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
256 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
257 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
15 กุมภาพันธ์ 2567 30 เมษายน 2567
260 บุคลากร(พนักงานสถิติ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
261 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
262 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
263 แพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
1 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
264 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
265 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
267 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
268 นักทัศนมาตร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567
269 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
271 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา Outsource) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
9 กุมภาพันธ์ 2567 26 เมษายน 2567
272 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
273 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
12 กุมภาพันธ์ 2567 17 เมษายน 2567
277 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
8 กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567
279 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
7 กุมภาพันธ์ 2567 7 เมษายน 2567
281 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
282 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 มีนาคม 2567
283 Senior Researcher(Project Proposal: Research Funding and Research Services Support) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : The centre of Bharat Studies
5 February 2024 29 March 2024
285 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
286 พนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
288 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยพัฒนาระบบงาน ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบงาน งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
292 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
26 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
293 ผู้ช่วยอาจารย์( ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
294 อาจารย์(ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
295 อาจารย์((ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ 2) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ 2
25 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
296 อาจารย์((ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ ๑) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ ๑
25 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
298 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
24 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
300 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
22 มกราคม 2567 29 มีนาคม 2567
301 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
22 มกราคม 2567 29 มีนาคม 2567
304 Foreign Expert 2 position Doctor's Degrees Faculty of Environment and Resource Studies
workplace : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 January 2024 31 March 2024
313 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
314 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
316 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
15 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
321 ผู้ช่วยอาจารย์(สัตว์เคี้ยวเอื้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
10 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
322 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์
11 มกราคม 2567 1 เมษายน 2567
323 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
10 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
331 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : งานคลัง
3 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
335 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
336 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
340 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 30 มิถุนายน 2567
341 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 30 มิถุนายน 2567
342 พนักงานเปล 14 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มกราคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
343 คนสวน(ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 14 มีนาคม 2567
344 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายกาภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
345 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
356 อาจารย์(ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา
26 ธันวาคม 2566 30 เมษายน 2567
357 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2566 30 เมษายน 2567
359 นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
22 ธันวาคม 2566 30 เมษายน 2567
362 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
19 ธันวาคม 2566 31 มีนาคม 2567
387 อาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
6 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567
392 เภสัชกร 3 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
1 ธันวาคม 2566 31 มีนาคม 2567
394 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 15 พฤษภาคม 2567
400 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2566 16 มิถุนายน 2567
403 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 พฤศจิกายน 2566 17 เมษายน 2567
422 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
423 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
488 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสหสาขาวิชาชีพ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
7 กันยายน 2566 31 มีนาคม 2567
529 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 24 เมษายน 2567
621 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 19 เมษายน 2567

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการ
11 เมษายน 2567
2 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
11 เมษายน 2567
3 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
11 เมษายน 2567
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
11 เมษายน 2567
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 เมษายน 2567
6 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
11 เมษายน 2567
7 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
11 เมษายน 2567
8 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัฒนาคุณภาพ/สารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
11 เมษายน 2567
9 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
11 เมษายน 2567
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
11 เมษายน 2567
11 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
11 เมษายน 2567
12 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
11 เมษายน 2567
13 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 เมษายน 2567
14 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(งานนโยบายและแผน) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เมษายน 2567
15 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เมษายน 2567
16 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 เมษายน 2567
17 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
10 เมษายน 2567
18 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เมษายน 2567
19 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
10 เมษายน 2567
20 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
10 เมษายน 2567
21 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพและงานบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
10 เมษายน 2567
22 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
10 เมษายน 2567
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
10 เมษายน 2567
24 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 เมษายน 2567
25 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
10 เมษายน 2567
26 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2567
27 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 เมษายน 2567
28 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
10 เมษายน 2567
29 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป( ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 เมษายน 2567
30 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ในงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
9 เมษายน 2567
31 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
9 เมษายน 2567
32 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
9 เมษายน 2567
33 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : Division of Graduate and Postgraduate Studies
9 เมษายน 2567
34 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 เมษายน 2567
35 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 เมษายน 2567
36 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 เมษายน 2567
37 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 เมษายน 2567
38 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 เมษายน 2567
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 เมษายน 2567
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
5 เมษายน 2567
41 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2567
42 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
5 เมษายน 2567
43 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
5 เมษายน 2567
44 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
5 เมษายน 2567
45 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
5 เมษายน 2567
46 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเภสัชศาสตร์นานาชาติ (วิทยาเขตพญาไท)
5 เมษายน 2567
47 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
5 เมษายน 2567
48 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 เมษายน 2567
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
4 เมษายน 2567
50 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
4 เมษายน 2567
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
4 เมษายน 2567
52 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
4 เมษายน 2567
53 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
4 เมษายน 2567
54 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 เมษายน 2567
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายวีดิทัศน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
4 เมษายน 2567
56 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการพิเศษ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
4 เมษายน 2567
57 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการกลาง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
4 เมษายน 2567
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 เมษายน 2567
59 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
4 เมษายน 2567
60 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
3 เมษายน 2567
61 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
3 เมษายน 2567
62 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 เมษายน 2567
63 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
3 เมษายน 2567
64 สอบข้อเขียน นักการตลาด 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
3 เมษายน 2567
65 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหอผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
3 เมษายน 2567
66 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
3 เมษายน 2567
67 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
3 เมษายน 2567
68 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 เมษายน 2567
69 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
3 เมษายน 2567
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
3 เมษายน 2567
71 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 เมษายน 2567
72 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
2 เมษายน 2567
73 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
2 เมษายน 2567
74 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
2 เมษายน 2567
75 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2 เมษายน 2567
76 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
2 เมษายน 2567
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2 เมษายน 2567
78 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
2 เมษายน 2567
79 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
1 เมษายน 2567
80 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
1 เมษายน 2567
81 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2567
82 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 เมษายน 2567
83 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(กุมารแพทย์) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2567
84 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2567
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
1 เมษายน 2567
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2567
87 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1 เมษายน 2567
88 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
1 เมษายน 2567
89 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ป่วยนอก) 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 เมษายน 2567
90 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 เมษายน 2567
91 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
1 เมษายน 2567
92 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 เมษายน 2567
93 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
1 เมษายน 2567
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (ศูนย์ภารตะศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
29 มีนาคม 2567
95 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
29 มีนาคม 2567
96 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
29 มีนาคม 2567
97 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
29 มีนาคม 2567
98 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
29 มีนาคม 2567
99 ประกาศรายชื่อ พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
100 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567
102 สอบข้อเขียน นักนิเทศศิลป์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
29 มีนาคม 2567
103 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567
104 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
105 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานบริการและสนับสนุนการบริหาร สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการและสนับสนุนการบริหาร สำนักงานคณบดี
29 มีนาคม 2567
106 สอบข้อเขียน อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies program (Innovative economy, Digital culture, Educational media, Urban design)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
29 มีนาคม 2567
107 สอบข้อเขียน อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology) Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
29 มีนาคม 2567
108 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำหอพักนักเรียน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
28 มีนาคม 2567
109 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
28 มีนาคม 2567
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(บริการผู้ป่วยและติดต่อประสานงาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
28 มีนาคม 2567
111 ประกาศผล พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
28 มีนาคม 2567
112 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
28 มีนาคม 2567
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 มีนาคม 2567
114 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 มีนาคม 2567
115 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(การบริหารหลักสูตร ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
116 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
117 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาพยาธิวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
27 มีนาคม 2567
118 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
26 มีนาคม 2567
119 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
26 มีนาคม 2567
120 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
26 มีนาคม 2567
121 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 มีนาคม 2567
122 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
25 มีนาคม 2567
123 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
25 มีนาคม 2567
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
125 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
126 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
127 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
128 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
25 มีนาคม 2567
129 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล และ งานบัญชี) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
25 มีนาคม 2567
130 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
25 มีนาคม 2567
131 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
22 มีนาคม 2567
132 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์
21 มีนาคม 2567
133 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มีนาคม 2567
134 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
21 มีนาคม 2567
135 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
21 มีนาคม 2567
136 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
137 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ลดกส 0011) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
138 สอบสัมภาษณ์ นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
21 มีนาคม 2567
139 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
140 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานรังสีวิทยา
21 มีนาคม 2567
141 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
142 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 มีนาคม 2567
143 สอบข้อเขียน อาจารย์(Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
20 มีนาคม 2567
144 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
19 มีนาคม 2567
145 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
146 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
147 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
19 มีนาคม 2567
148 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
19 มีนาคม 2567
149 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการรหัสโรค 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
151 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 มีนาคม 2567
152 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 มีนาคม 2567
153 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มีนาคม 2567
154 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
18 มีนาคม 2567
155 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน ศิริราช
18 มีนาคม 2567
156 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 มีนาคม 2567
157 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มีนาคม 2567
158 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
15 มีนาคม 2567
159 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มีนาคม 2567
160 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
14 มีนาคม 2567
161 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
14 มีนาคม 2567
162 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
14 มีนาคม 2567
163 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
13 มีนาคม 2567
164 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
13 มีนาคม 2567
165 ประกาศผล นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มีนาคม 2567
166 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 มีนาคม 2567
167 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
12 มีนาคม 2567
168 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มีนาคม 2567
169 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า(ฝ่ายวิศวกรโรงงาน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มีนาคม 2567
170 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 มีนาคม 2567
171 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
11 มีนาคม 2567
172 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มีนาคม 2567
173 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
11 มีนาคม 2567
174 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานผู้ป่วยสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์
11 มีนาคม 2567
175 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
176 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
178 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
179 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
180 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(IPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 4 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
181 ประกาศผล อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
11 มีนาคม 2567
182 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
11 มีนาคม 2567
183 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
8 มีนาคม 2567
184 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 มีนาคม 2567
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มีนาคม 2567
186 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
187 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
188 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
189 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
190 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
191 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
192 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
7 มีนาคม 2567
193 ประกาศรายชื่อ พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มีนาคม 2567
194 สอบสัมภาษณ์ ช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
7 มีนาคม 2567
195 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายวิจัย
6 มีนาคม 2567
196 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 มีนาคม 2567
197 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
6 มีนาคม 2567
198 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเซลล์และสัตว์ทดลองต้นแบบ)
6 มีนาคม 2567
199 ประกาศผล พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5 มีนาคม 2567
200 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
4 มีนาคม 2567
201 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ป.โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด (โครงการเก็บข้อมูลคนไข้ผู้ป่วยนอก)
4 มีนาคม 2567
202 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
4 มีนาคม 2567
203 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
4 มีนาคม 2567
204 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 มีนาคม 2567
205 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
206 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Project) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
207 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
208 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
2 มีนาคม 2567
209 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
210 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
211 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
212 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
213 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
214 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
215 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
216 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
217 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 มีนาคม 2567
218 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มีนาคม 2567
219 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 มีนาคม 2567
220 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
1 มีนาคม 2567
221 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
222 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
223 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2567
224 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 กุมภาพันธ์ 2567
225 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
28 กุมภาพันธ์ 2567
226 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2567
227 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (เขตพญาไท)
27 กุมภาพันธ์ 2567
228 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 กุมภาพันธ์ 2567
229 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
230 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2567
231 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
232 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
22 กุมภาพันธ์ 2567
233 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ป.โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด (โครงการเก็บข้อมูลในห้องผ่าตัด)
22 กุมภาพันธ์ 2567
234 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
235 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
21 กุมภาพันธ์ 2567
236 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
237 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
238 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567
239 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
20 กุมภาพันธ์ 2567
240 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
16 กุมภาพันธ์ 2567
241 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
16 กุมภาพันธ์ 2567
242 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
16 กุมภาพันธ์ 2567
243 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
244 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
245 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
246 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(โครงการสนับสนุน Global Research & Collaboration) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
247 ประกาศผล นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
248 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2567
249 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567
250 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
13 กุมภาพันธ์ 2567
251 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
12 กุมภาพันธ์ 2567
252 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
253 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
254 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ประสานงานเด็กปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
255 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567
256 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
257 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
9 กุมภาพันธ์ 2567
258 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
9 กุมภาพันธ์ 2567
259 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
9 กุมภาพันธ์ 2567
260 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
7 กุมภาพันธ์ 2567
261 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2567
262 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 กุมภาพันธ์ 2567
263 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 กุมภาพันธ์ 2567
264 สอบสัมภาษณ์ ช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567
265 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
7 กุมภาพันธ์ 2567
266 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 กุมภาพันธ์ 2567
267 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7 กุมภาพันธ์ 2567
268 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2567
269 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2567
270 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (เขตพญาไท)
2 กุมภาพันธ์ 2567
271 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
272 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายวีดิทัศน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
273 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
1 กุมภาพันธ์ 2567
274 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
275 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (โครงการ ววน.)) 4 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 มกราคม 2567
276 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
31 มกราคม 2567
277 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาเชิงระบบ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
29 มกราคม 2567
278 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
26 มกราคม 2567
279 สอบข้อเขียน นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
26 มกราคม 2567
280 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
25 มกราคม 2567
281 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
25 มกราคม 2567
282 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
25 มกราคม 2567
283 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
23 มกราคม 2567
284 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 มกราคม 2567
285 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มกราคม 2567
286 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มกราคม 2567
287 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้าภาควิชา(บริหารและวิชาการ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 มกราคม 2567
288 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (พญาไท)
22 มกราคม 2567
289 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
22 มกราคม 2567
290 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
22 มกราคม 2567
291 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 มกราคม 2567
292 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มกราคม 2567
293 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล((IPD, OPD, OR<มีประสบการณ์>)) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
18 มกราคม 2567
294 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
17 มกราคม 2567
295 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567
296 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567
297 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 มกราคม 2567
298 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
16 มกราคม 2567
299 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
16 มกราคม 2567
300 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
16 มกราคม 2567
301 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารโครงการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
15 มกราคม 2567
302 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 มกราคม 2567
303 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 มกราคม 2567
304 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มกราคม 2567
305 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
15 มกราคม 2567
306 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
15 มกราคม 2567
307 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
12 มกราคม 2567
308 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
10 มกราคม 2567
309 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
10 มกราคม 2567
310 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช
10 มกราคม 2567
311 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
10 มกราคม 2567
312 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
10 มกราคม 2567
313 ประกาศผล พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 มกราคม 2567
314 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
8 มกราคม 2567
315 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
8 มกราคม 2567
316 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
8 มกราคม 2567
317 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
8 มกราคม 2567
318 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มกราคม 2567
319 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
5 มกราคม 2567
320 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5 มกราคม 2567
321 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
5 มกราคม 2567
322 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
4 มกราคม 2567
323 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
3 มกราคม 2567
324 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
3 มกราคม 2567
325 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มกราคม 2567
326 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 มกราคม 2567
327 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2566
328 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม
27 ธันวาคม 2566
329 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ธันวาคม 2566
330 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
26 ธันวาคม 2566
331 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
26 ธันวาคม 2566
332 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
26 ธันวาคม 2566
333 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
22 ธันวาคม 2566
334 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบฯ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 ธันวาคม 2566
335 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
20 ธันวาคม 2566
336 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 13 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
20 ธันวาคม 2566
337 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2566
338 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2566
339 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
18 ธันวาคม 2566
340 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 ธันวาคม 2566
341 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 ธันวาคม 2566
342 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
13 ธันวาคม 2566
343 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 ธันวาคม 2566
344 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
13 ธันวาคม 2566
345 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 ธันวาคม 2566
346 Interview General Service Officer 1 position Faculty of Medicine Siriraj Hospital
workplace : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
13 December 2023
347 ประกาศผล ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 ธันวาคม 2566
348 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
12 ธันวาคม 2566
349 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
12 ธันวาคม 2566
350 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
8 ธันวาคม 2566
351 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 ธันวาคม 2566
352 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (เขตพญาไท)
8 ธันวาคม 2566
353 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8 ธันวาคม 2566
354 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
7 ธันวาคม 2566