สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
30 กรกฎาคม 2564 11 สิงหาคม 2564
2 อาจารย์(จัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
3 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
3 นักทรัพยากรบุคคล(ด้าน HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
2 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2 สิงหาคม 2564 16 สิงหาคม 2564
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
2 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
7 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
30 กรกฎาคม 2564 11 สิงหาคม 2564
8 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
30 กรกฎาคม 2564 11 สิงหาคม 2564
9 พนักงานธุรการ(ธุรการฝ่ายการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
30 กรกฎาคม 2564 4 สิงหาคม 2564
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
2 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
11 พยาบาล(หน่วยระงับปวด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
12 พยาบาล(หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบบายและแผน
29 กรกฎาคม 2564 23 สิงหาคม 2564
14 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
27 กรกฎาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator )) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : โครงการฯ AI Federated Learning in Medical Imaging
27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564
16 วิศวกร(ฝ่ายสนับสนุนเทคนิค (Technical Support Engineer)) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : โครงการฯ AI Federated Learning in Medical Imaging
27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564
17 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กรกฎาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กรกฎาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
19 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กรกฎาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
20 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
23 กรกฎาคม 2564 4 สิงหาคม 2564
21 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
26 กรกฎาคม 2564 26 สิงหาคม 2564
22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
22 กรกฎาคม 2564 23 สิงหาคม 2564
23 วิศวกร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานศาลายา
15 กรกฎาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564
24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี
21 กรกฎาคม 2564 15 ตุลาคม 2564
25 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม หน่วยทันตกรรม
21 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
26 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กรกฎาคม 2564 30 สิงหาคม 2564
27 คณบดี(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กรกฎาคม 2564 5 สิงหาคม 2564
28 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 กรกฎาคม 2564 13 สิงหาคม 2564
29 แพทย์(แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564) 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
30 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ (เขตพญาไท)
16 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
31 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ (เขตพญาไท)
16 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
32 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (เขตพญาไท)
16 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
33 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
19 กรกฎาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
34 นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
16 กรกฎาคม 2564 3 สิงหาคม 2564
35 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 30 กันยายน 2564
36 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ
9 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
37 Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
13 July 2021 12 August 2021
38 นักวิชาการเวชสถิติ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
12 กรกฎาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564
39 อาจารย์(จัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
5 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
40 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
13 กรกฎาคม 2564 13 สิงหาคม 2564
41 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กรกฎาคม 2564 20 กรกฎาคม 2564
42 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
5 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
43 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาโท - เอก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
9 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
44 เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
8 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
45 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
8 กรกฎาคม 2564 8 กันยายน 2564
46 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
5 กรกฎาคม 2564 4 สิงหาคม 2564
47 ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
5 กรกฎาคม 2564 3 สิงหาคม 2564
48 พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
49 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
7 กรกฎาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
50 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กรกฎาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
51 (Professional Level)(Coordinator Supervisor of the Prince Mahidol Award Conference Secretariat) 2 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya & IHPP, MOPH, Nontaburi
5 July 2021 5 August 2021
52 นักกิจกรรมบำบัด(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5 กรกฎาคม 2564 5 สิงหาคม 2564
53 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
1 กรกฎาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564
54 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 กรกฎาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564
55 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
1 กรกฎาคม 2564 8 สิงหาคม 2564
56 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
30 มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
57 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
30 มิถุนายน 2564 30 กรกฎาคม 2564
58 คนสวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 มิถุนายน 2564 30 กรกฎาคม 2564
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารศาลายา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
28 มิถุนายน 2564 9 กรกฎาคม 2564
60 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ
10 มิถุนายน 2564 31 กรกฎาคม 2564
61 นิติกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานกฎหมาย
11 มิถุนายน 2564 31 กรกฎาคม 2564
62 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
23 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
63 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมเด็ก งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 มิถุนายน 2564 9 สิงหาคม 2564
64 ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 มิถุนายน 2564 30 กรกฎาคม 2564
65 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
23 มิถุนายน 2564 23 กรกฎาคม 2564
66 นักวิเทศสัมพันธ์(งานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
67 ช่างพิมพ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยโรงพิมพ์
18 มิถุนายน 2564 19 กรกฎาคม 2564
68 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 มิถุนายน 2564 7 สิงหาคม 2564
69 Instructor Foreigner(NES English Teacher for International ICT Undergraduate Program) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Salaya Campus
14 June 2021 27 June 2021
70 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)) 7 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชา
11 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564
71 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
1 มิถุนายน 2564 23 สิงหาคม 2564
72 อาจารย์(อาจารย์บัญชี) 2 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
2 มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564
73 นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
7 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
74 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
7 มิถุนายน 2564 31 กรกฎาคม 2564
75 นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
7 มิถุนายน 2564 30 กรกฎาคม 2564
76 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 กรกฎาคม 2564 3 สิงหาคม 2564
77 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 31 สิงหาคม 2564
78 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
7 มิถุนายน 2564 1 สิงหาคม 2564
79 Instructor(Physics Teacher) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
2 June 2021 30 June 2021
80 อาจารย์(จัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
83 ผู้ช่วยพยาบาล 26 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
84 พยาบาล 50 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
85 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานบริการวิสัญญีวิทยา
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
86 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน งานบริหารทั่วไปและธุรการ
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
87 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน งานบริหารทั่วไปและธุรการ
1 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
88 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 พฤษภาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
89 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) (เขตพญาไท)
25 พฤษภาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
92 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
24 พฤษภาคม 2564 26 กรกฎาคม 2564
95 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ
15 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
96 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ
15 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
97 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานเวชระเบียน
13 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
99 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 พฤษภาคม 2564 20 สิงหาคม 2564
102 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 เมษายน 2564 30 กรกฎาคม 2564
105 อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
23 เมษายน 2564 30 มิถุนายน 2564
109 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9 เมษายน 2564 31 กรกฎาคม 2564
110 FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9 April 2021 31 July 2021
113 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 มีนาคม 2564 30 มิถุนายน 2564
119 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564
120 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
21 มีนาคม 2564 12 กันยายน 2564
133 อาจารย์ 23 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2564
135 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2564 9 กรกฎาคม 2564
142 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 กุมภาพันธ์ 2564 12 สิงหาคม 2564
161 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 31 สิงหาคม 2564
169 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(การทำงาน Support , ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
14 ธันวาคม 2563 1 สิงหาคม 2564
170 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 สิงหาคม 2564
212 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 31 สิงหาคม 2564
216 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 1 กันยายน 2564
220 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2564
232 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564
291 อาจารย์(ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
29 พฤศจิกายน 2562 30 มิถุนายน 2564
292 อาจารย์(ธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562 30 มิถุนายน 2564
353 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 24 สิงหาคม 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายวิจัย
3 สิงหาคม 2564
2 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
3 สิงหาคม 2564
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
3 สิงหาคม 2564
4 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
3 สิงหาคม 2564
5 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งบประมาณ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
3 สิงหาคม 2564
6 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
2 สิงหาคม 2564
7 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา
2 สิงหาคม 2564
8 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
2 สิงหาคม 2564
9 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
2 สิงหาคม 2564
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(การศึกษา) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
2 สิงหาคม 2564
11 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ
2 สิงหาคม 2564
12 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
31 กรกฎาคม 2564
13 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 กรกฎาคม 2564
14 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 กรกฎาคม 2564
15 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
30 กรกฎาคม 2564
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
30 กรกฎาคม 2564
17 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 กรกฎาคม 2564
18 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 กรกฎาคม 2564
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 กรกฎาคม 2564
20 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
29 กรกฎาคม 2564
21 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ((คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
27 กรกฎาคม 2564
22 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กรกฎาคม 2564
23 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
23 กรกฎาคม 2564
24 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
23 กรกฎาคม 2564
25 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
23 กรกฎาคม 2564
26 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
22 กรกฎาคม 2564
27 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
22 กรกฎาคม 2564
28 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป((รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
21 กรกฎาคม 2564
29 Paper Test Foreign Expert(Level 1) 1 position Division of International Affairs
workplace : Salaya Campus
21 July 2021
30 Interview FOREIGN EXPERTS 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies
20 July 2021
31 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กรกฎาคม 2564
32 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านทางออนไลน์แล้วมีสิทธิสอบข้อเขียนเท่านั้น) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : (ปฏิบัติงานที่หอพักฯบางขุนนนท์)
16 กรกฎาคม 2564
33 สอบข้อเขียน นักบริหารงานวิจัย(งานบริหารเงินทุนวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 กรกฎาคม 2564
34 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงานที่หอพักฯบางขุนนนท์)
16 กรกฎาคม 2564
35 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาการวิจัย ฝ่ายวิจัย
14 กรกฎาคม 2564
36 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
14 กรกฎาคม 2564
37 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยกำจัดขยะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
13 กรกฎาคม 2564
38 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท
13 กรกฎาคม 2564
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2564
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
9 กรกฎาคม 2564
41 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
9 กรกฎาคม 2564
42 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
9 กรกฎาคม 2564
43 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 กรกฎาคม 2564
44 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
7 กรกฎาคม 2564
45 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
5 กรกฎาคม 2564
46 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กรกฎาคม 2564
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.เท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2564
48 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 กรกฎาคม 2564
49 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 กรกฎาคม 2564
50 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านทางออนไลน์แล้วมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
1 กรกฎาคม 2564
51 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กรกฎาคม 2564
52 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และ พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กรกฎาคม 2564
53 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
30 มิถุนายน 2564
54 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 มิถุนายน 2564
55 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
29 มิถุนายน 2564
56 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
29 มิถุนายน 2564
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
28 มิถุนายน 2564
58 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
28 มิถุนายน 2564
59 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป หน่วยทรัพยากรบุคคล (เขตพญาไท)
28 มิถุนายน 2564
60 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
25 มิถุนายน 2564
61 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
24 มิถุนายน 2564
62 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
22 มิถุนายน 2564
63 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มิถุนายน 2564
64 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มิถุนายน 2564
65 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
11 มิถุนายน 2564
66 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
10 มิถุนายน 2564
67 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 มิถุนายน 2564
68 ประกาศผล วิศวกรเครื่องกล(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
8 มิถุนายน 2564
69 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
3 มิถุนายน 2564
70 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
25 พฤษภาคม 2564
71 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
25 พฤษภาคม 2564
72 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนการศึกษา
25 พฤษภาคม 2564
73 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
24 พฤษภาคม 2564
74 Foreign Expert(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 May 2021
75 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
18 พฤษภาคม 2564
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
12 พฤษภาคม 2564
77 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
12 พฤษภาคม 2564
78 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 8 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 พฤษภาคม 2564
79 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 เมษายน 2564
80 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 เมษายน 2564
81 สอบข้อเขียน พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
28 เมษายน 2564
82 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
23 เมษายน 2564
83 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
23 เมษายน 2564
84 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คนขับรถ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 เมษายน 2564
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการดนตรีไทย(ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
20 เมษายน 2564
86 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
20 เมษายน 2564
87 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
19 เมษายน 2564
88 สอบข้อเขียน เลขานุการคณะ/สถาบัน(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
19 เมษายน 2564
89 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
19 เมษายน 2564
90 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 เมษายน 2564
91 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
16 เมษายน 2564
92 ประกาศผล Foreign Expert 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Salaya
8 April 2021
93 ประกาศผล ศาสตราจารย์(ทดสอบระบบ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ทดสอบระบบ2
30 มีนาคม 2564
94 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
24 มีนาคม 2564
95 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2564
96 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 มีนาคม 2564
97 ประกาศผล นักสังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
23 มีนาคม 2564
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
23 มีนาคม 2564
99 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2564
100 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มีนาคม 2564
101 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
4 มีนาคม 2564
102 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 กุมภาพันธ์ 2564
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยแผนและนโยบาย งานกลยุทธและแผน (วิทยาเขตพญาไท)
18 กุมภาพันธ์ 2564
104 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
16 กุมภาพันธ์ 2564
105 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 กุมภาพันธ์ 2564
106 Paper Test Educator(Student Development Unit) 1 position Student Affairs Division
workplace : Salaya
5 February 2021
107 ประกาศผล พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
3 กุมภาพันธ์ 2564