สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
21 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
24 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
3 หัวหน้างาน(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กุมภาพันธ์ 2563 20 มีนาคม 2563
4 นิติกร(สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
5 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กุมภาพันธ์ 2563 1 มีนาคม 2563
6 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
7 พนักงานธุรการ(ด้านเอกสาร การเงิน ให้บริการผู้มารับบริการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย
20 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
8 พนักงานทั่วไป(ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
20 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
9 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
10 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
20 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563
11 (Professional Level)(Assistant Coordinator for The Prince Mahidol Award Conference ) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR), Salaya
19 February 2020 30 March 2020
12 นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิป.โท รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
21 กุมภาพันธ์ 2563 20 มีนาคม 2563
13 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(ผู้ช่วยเภสัชกร) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
14 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 39 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563
15 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
16 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
14 กุมภาพันธ์ 2563 9 มีนาคม 2563
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
14 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
18 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
17 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563
19 พนักงานธุรการ(วุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
21 กุมภาพันธ์ 2563 20 มีนาคม 2563
20 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
20 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
21 อาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2563 19 มีนาคม 2563
22 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
20 กุมภาพันธ์ 2563 20 มีนาคม 2563
23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
24 นักวิชาการศึกษา(ดูแลบริหารงานหลักสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
25 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
17 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
26 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
27 นักประชาสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
17 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
28 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กุมภาพันธ์ 2563 17 มีนาคม 2563
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 17 มีนาคม 2563
30 พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
19 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
31 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
17 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
32 ผู้อำนวยการ(ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
33 หัวหน้างาน(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
34 นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
35 ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
36 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
37 นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
38 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
39 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
40 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
41 พยาบาล 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
42 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
43 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานคุ้ทมครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
44 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภ.พยาธิวิทยาคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
17 กุมภาพันธ์ 2563 17 มีนาคม 2563
45 เภสัชกร 40 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
13 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
46 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
14 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
47 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
14 กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
48 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
14 กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
49 พนักงานธุรการ(งานด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
14 กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
50 นักบริหารความเสี่ยง(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
13 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
13 กุมภาพันธ์ 2563 13 มีนาคม 2563
52 พนักงานรักษาความปลอดภัย(รักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
11 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
53 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จัดยาตามใบสั่งยา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน งานเภสัชกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
54 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2563 15 มีนาคม 2563
55 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
13 กุมภาพันธ์ 2563 13 มีนาคม 2563
56 คนสวน(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
57 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563
58 พนักงานรักษาความปลอดภัย(คุณวุฒิ ป.6) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
59 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
60 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
61 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
11 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
62 นักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
3 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
63 หัวหน้างาน(ผู้จัดการโครงการ AUN - HPN) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN - HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
4 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
64 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
65 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
66 พนักงานธุรการ(คลังห้องผ่าตัด คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
67 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
24 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
68 สัตวแพทย์(ศัลยกรรม) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
69 พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
70 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
6 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
71 นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
4 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
72 พนักงานธุรการ(ธุรการคลินิกพิเศษ ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
73 Senior Researcher 3 position Division of Research Management
workplace : MU-MRC program, Center for Biomedical Instrument, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
4 February 2020 6 March 2020
74 แพทย์(เวชศาสตร์ครอบครัว) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
75 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
3 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
76 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
3 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
77 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(พัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
78 อาจารย์(การวิจัย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
31 มกราคม 2563 2 มีนาคม 2563
79 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
31 มกราคม 2563 27 มีนาคม 2563
80 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : งานจราจรและความปลอดภัย
29 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
81 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
29 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
82 เจ้าหน้าที่วิจัย(ช่วยงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
28 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
83 อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
28 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563
84 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
85 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
86 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
87 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
88 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
89 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
90 ช่างศิลป์(สาขากราฟฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
28 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
91 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
28 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
92 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
28 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
93 นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
24 มกราคม 2563 6 มีนาคม 2563
94 เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) )) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
24 มกราคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
95 คนสวน( ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
20 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
96 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
23 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
97 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงานเวชระเบียน (คุณวุฒิ ปวช.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
22 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
98 พนักงานธุรการ(จัดเก็บและสแกนเอกสาร (คุณวุฒิ ปวช.)) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
22 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
99 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
27 มกราคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
100 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
27 มกราคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
101 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 มกราคม 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยบริหารข้อมูลกลาง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 มกราคม 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
104 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มกราคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
105 English native Language Specialist(JPSS Manager and English Instructor) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR), Salaya
20 January 2020 20 February 2020
106 เจ้าหน้าที่วิจัย(สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
22 มกราคม 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
107 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
15 มกราคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
108 นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563
109 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
110 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
111 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
112 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2563 30 เมษายน 2563
113 พนักงานทั่วไป(การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องอาจารย์ใหญ่) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET)
17 มกราคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
114 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(คุณวุฒิปริญญาโท เพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
20 มกราคม 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
115 อาจารย์(วิชาเอกการสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
15 มกราคม 2563 16 มีนาคม 2563
116 English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 January 2020 12 February 2020
117 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ช่วยเลขานุการ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
118 English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 January 2020 12 February 2020
119 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
13 มกราคม 2563 14 มีนาคม 2563
120 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและงานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
9 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
121 พยาบาล(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ
10 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
122 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
9 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
123 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
8 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563
124 อาจารย์(บริหารธุรกิจ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
23 ธันวาคม 2562 17 มกราคม 2563
125 บรรณารักษ์(งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
8 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
126 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
8 มกราคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
127 พี่เลี้ยง(พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด - 3 ปี) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
6 มกราคม 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
128 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2562 18 กุมภาพันธ์ 2563
129 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
1 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
130 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
19 ธันวาคม 2562 18 กุมภาพันธ์ 2563
134 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
12 ธันวาคม 2562 16 มีนาคม 2563
135 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 ธันวาคม 2562 12 มีนาคม 2563
137 เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 ธันวาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
138 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563
140 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
4 ธันวาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
141 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
29 พฤศจิกายน 2562 1 มีนาคม 2563
142 Instructor(Music Therapy Faculty) 2 position College of Music
workplace : College of Music
2 December 2019 17 January 2020
143 แพทย์(ประสาทวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
27 พฤศจิกายน 2562 29 กุมภาพันธ์ 2563
144 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
25 พฤศจิกายน 2562 29 กุมภาพันธ์ 2563
147 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562 12 มีนาคม 2563
149 ช่างเทคนิค(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ (ปฏิบัติงานที่หอพักฯ คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์)
1 พฤศจิกายน 2562 29 กุมภาพันธ์ 2563
154 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 มีนาคม 2563
155 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 มีนาคม 2563
160 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 ตุลาคม 2562 15 มกราคม 2563
161 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
193 อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 31 มีนาคม 2563
203 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาศิลปะการละคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563
214 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 29 กุมภาพันธ์ 2563
218 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
219 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 17 เมษายน 2563
239 อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
12 เมษายน 2562 17 มกราคม 2563
260 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562 31 ธันวาคม 2563
261 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
18 ธันวาคม 2562 18 มีนาคม 2563
265 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 กุมภาพันธ์ 2563
2 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2563
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
21 กุมภาพันธ์ 2563
4 สอบข้อเขียน นิติกร(งานบริหารกลาง) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 กุมภาพันธ์ 2563
5 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 กุมภาพันธ์ 2563
6 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
21 กุมภาพันธ์ 2563
7 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงานรังสีเทคนิค (คุณวุฒิ ปวส.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
21 กุมภาพันธ์ 2563
8 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
21 กุมภาพันธ์ 2563
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
21 กุมภาพันธ์ 2563
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
21 กุมภาพันธ์ 2563
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท) หลักสูตรนานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2563
12 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
13 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
14 ประกาศรายชื่อ นิติกร 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
15 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
16 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
17 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
20 กุมภาพันธ์ 2563
21 สอบข้อเขียน อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
20 กุมภาพันธ์ 2563
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2563
23 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(กองเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2563
24 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการบ้านรักหมาศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2563
25 สอบสัมภาษณ์ คนสวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
19 กุมภาพันธ์ 2563
26 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
19 กุมภาพันธ์ 2563
27 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
19 กุมภาพันธ์ 2563
28 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
29 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 กุมภาพันธ์ 2563
30 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานเครื่องมือกลาง ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานเครื่องมือกลาง
18 กุมภาพันธ์ 2563
31 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงานอาคารสถานที่ ฯ (คุณวุฒิ ปวช.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 กุมภาพันธ์ 2563
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษา และบริการวิชาการ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ
17 กุมภาพันธ์ 2563
33 Interview Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
17 February 2020
34 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 12 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ๑๐ อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๒ อัตรา
17 กุมภาพันธ์ 2563
35 สอบสัมภาษณ์ แพทย์ ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
17 กุมภาพันธ์ 2563
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
17 กุมภาพันธ์ 2563
37 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(วิเทสสัมพันธ์) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กุมภาพันธ์ 2563
38 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2563
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2563
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2563
41 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย)) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2563
42 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.เท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กุมภาพันธ์ 2563
43 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2563
44 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สาขาวิชาบัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการบัญชี
14 กุมภาพันธ์ 2563
45 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
14 กุมภาพันธ์ 2563
46 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2563
47 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2563
48 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
13 กุมภาพันธ์ 2563
49 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
13 กุมภาพันธ์ 2563
50 สอบสัมภาษณ์ นักจดหมายเหตุ(งานบริหารจดหมายเหตุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจดหมายเหตุ
13 กุมภาพันธ์ 2563
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
13 กุมภาพันธ์ 2563
52 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
13 กุมภาพันธ์ 2563
53 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 กุมภาพันธ์ 2563
54 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
12 กุมภาพันธ์ 2563
55 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
12 กุมภาพันธ์ 2563
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(-) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กุมภาพันธ์ 2563
57 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2563
58 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563
59 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
11 กุมภาพันธ์ 2563
60 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2563
61 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
7 กุมภาพันธ์ 2563
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(หน่วยบริหารการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
7 กุมภาพันธ์ 2563
63 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
6 กุมภาพันธ์ 2563
64 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
65 สอบสัมภาษณ์ นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
5 กุมภาพันธ์ 2563
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 กุมภาพันธ์ 2563
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ โรงพยาบาลศิริราช
5 กุมภาพันธ์ 2563
68 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2563
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน (คุณวุฒิ ปวส.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
31 มกราคม 2563
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
29 มกราคม 2563
71 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม
28 มกราคม 2563
72 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
27 January 2020
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
24 มกราคม 2563
74 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 มกราคม 2563
75 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
16 มกราคม 2563
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช
14 มกราคม 2563
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2563
78 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
6 มกราคม 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
80 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
81 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
24 ธันวาคม 2562
82 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2562
83 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
19 ธันวาคม 2562
84 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
85 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
86 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
87 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
88 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
89 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
90 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4 ธันวาคม 2562
91 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 ธันวาคม 2562
92 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 ธันวาคม 2562
93 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562
94 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
95 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
96 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
97 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
98 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
99 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
100 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((เวชปฏิบัติ)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 พฤศจิกายน 2562
101 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
102 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 พฤศจิกายน 2562
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562
104 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
105 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 พฤศจิกายน 2562
106 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 November 2019
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
108 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2562
109 ประกาศผล สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2562
110 สอบข้อเขียน พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 ตุลาคม 2562
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
28 ตุลาคม 2562
112 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2562
113 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
21 ตุลาคม 2562
114 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2562
115 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
4 ตุลาคม 2562
116 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
3 ตุลาคม 2562
117 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
24 กันยายน 2562
118 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย(ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
24 กันยายน 2562
119 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2562
120 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2562
121 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กันยายน 2562
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(ฝ่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
9 กันยายน 2562
123 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด
6 กันยายน 2562
124 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กันยายน 2562
125 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 กันยายน 2562
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
2 กันยายน 2562
127 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 สิงหาคม 2562
128 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 สิงหาคม 2562
129 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2562
130 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 สิงหาคม 2562
131 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 สิงหาคม 2562
132 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 สิงหาคม 2562
133 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 กรกฎาคม 2562
134 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
23 กรกฎาคม 2562