สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักรังสีการแพทย์(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
23 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการประชุมวิชาการ***สังกัดมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์***) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ***เป็นบุคลากรในสังกัดของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์***ฝากประกาศรับสมัครงานโดย
20 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
3 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
22 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
4 พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
22 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
5 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
17 พฤษภาคม 2562 17 มิถุนายน 2562
6 นักจิตวิทยา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
7 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
21 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
24 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
10 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
11 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
17 พฤษภาคม 2562 28 มิถุนายน 2562
12 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
17 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
13 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 พฤษภาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
14 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562
15 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล
17 พฤษภาคม 2562 17 มิถุนายน 2562
16 พนักงานประจำห้องทดลอง 3 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
15 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล (พญาไท)
15 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
18 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
17 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
19 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
30 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
20 วิศวกร(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
15 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
21 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
22 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
23 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
14 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
14 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
25 นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
13 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
26 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
14 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
27 นักวิชาการเงินและบัญชี(รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
13 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562
28 นักวิชาการเงินและบัญชี(ระบบงานบัญชี จัดทำฎีกาเงินเดือน กองทุนสวัสดิการฯ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SAP) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
13 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562
29 นักวิชาการศึกษา(ติดต่อ สื่อสาร ให้บริการ และประสานงานด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
13 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562
30 นักวิชาการเงินและบัญชี(ระบบงานบัญชี จัดทำฎีกาเงินเดือน กองทุนสวัสดิการคณะฯ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SAP) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
13 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562
31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
32 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม
11 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
33 ผู้อำนวยการกอง(กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
34 นักวิชาการศึกษา(หน่วยกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
10 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
10 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
36 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
37 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
13 พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562
38 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
13 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
39 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
40 พยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
41 นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
8 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
42 Instructor Foreigner(ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time)) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus.
8 May 2019 31 May 2019
43 นักวิเทศสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
44 นักวิเทศสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
3 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
46 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
7 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
47 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
48 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 24 มิถุนายน 2562
49 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 24 มิถุนายน 2562
50 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 24 มิถุนายน 2562
51 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
8 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
52 พนักงานทั่วไป(งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
53 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
7 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
54 นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
30 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
55 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 พฤษภาคม 2562 6 มิถุนายน 2562
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการสำนักงาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
3 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562
57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสำนักงานภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
3 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562
58 ผู้ช่วยวิจัย(โครงการวิจัยการศึกษาระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อคลามัยเดียในจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
2 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
59 นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
2 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
60 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
1 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
61 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
1 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
62 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
1 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
2 พฤษภาคม 2562 3 มิถุนายน 2562
64 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
1 พฤษภาคม 2562 20 พฤษภาคม 2562
65 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : MU:SURF
1 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
66 นักเทคนิคการแพทย์(ดูแล ควบคุม คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
1 พฤษภาคม 2562 3 มิถุนายน 2562
67 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 เมษายน 2562 3 มิถุนายน 2562
68 นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการปลายน้ำ downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 เมษายน 2562 1 มิถุนายน 2562
69 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 พฤษภาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
70 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
30 เมษายน 2562 21 พฤษภาคม 2562
71 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
30 เมษายน 2562 30 พฤษภาคม 2562
72 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
30 เมษายน 2562 21 พฤษภาคม 2562
73 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
29 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562
74 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
29 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562
75 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
29 เมษายน 2562 14 มิถุนายน 2562
76 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
25 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562
77 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
78 พนักงานธุรการ(ธุรการสำนักงาน คุณวุฒิปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสรา้งเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
24 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562
79 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
80 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินจ่าย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
19 เมษายน 2562 6 พฤษภาคม 2562
81 Instructor(English Teacher) 1 position College of Music
workplace : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
18 April 2019 2 May 2019
82 พนักงานธุรการ(ธุรการสำนักงาน คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
24 เมษายน 2562 27 พฤษภาคม 2562
83 นักรังสีการแพทย์(ด่วน!!! 2 อัตรา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
23 เมษายน 2562 23 พฤษภาคม 2562
84 พนักงานธุรการ(ธุรการสำนักงาน คุณวุฒิปวช. หรือ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี
19 เมษายน 2562 20 พฤษภาคม 2562
85 พนักงานธุรการ(การพัฒนาคุณภาพ เก็บสถิต ตรวจเช็คเบิกของ คุณวุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
18 เมษายน 2562 17 พฤษภาคม 2562
86 พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
87 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
10 เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562
88 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
89 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
90 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
91 ช่างเทคนิค(ดูแลระบบจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช สำนักงานคณบดี
9 เมษายน 2562 17 มิถุนายน 2562
92 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เมษายน 2562 10 มิถุนายน 2562
93 English native Language Specialist(Foreigner Expert Level 3) 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
10 April 2019 10 June 2019
94 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
95 อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
12 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
96 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
97 พนักงานธุรการ(เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และสิทธิทางการแพทย์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
4 เมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562
98 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ Programmer) - อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
99 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
12 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562
101 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3 เมษายน 2562 3 มิถุนายน 2562
102 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
1 เมษายน 2562 1 พฤษภาคม 2562
105 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
29 มีนาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
106 พยาบาล(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562
107 พยาบาล(หัวหน้างานคุ้มครองผู้รับบริการฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562
108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562
110 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
26 มีนาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
111 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
26 มีนาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
112 Educator(Program manager ) 1 position Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
workplace : Section for Clinical Epidemiology and Biostatistics
26 March 2019 26 April 2019
113 นักวิชาการศึกษา(การบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับงานวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารการวิจัย
20 มีนาคม 2562 30 เมษายน 2562
116 เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
117 พนักงานธุรการ(งานบริหารการศึกษาศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
18 มีนาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562
118 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
14 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
119 อาจารย์(กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
15 มีนาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
120 อาจารย์(กายภาพบำบัดชุมชน ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
15 มีนาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
121 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : (ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ)
1 มีนาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
124 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
7 มีนาคม 2562 19 พฤษภาคม 2562
129 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
25 กุมภาพันธ์ 2562 27 พฤษภาคม 2562
130 Instructor(Business Administration Division) 2 position Mahidol University International College
workplace : Mahidol University International College, Salaya
21 February 2019 31 May 2019
131 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
11 กุมภาพันธ์ 2562 26 มิถุนายน 2562
135 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
143 แพทย์(รังสีวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
144 แพทย์(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
145 แพทย์(ศัลยศาสตร์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
150 English native Language Specialist(Foreigner Expert Level 2) 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 January 2019 10 June 2019
162 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
17 ธันวาคม 2561 31 พฤษภาคม 2562
165 นักเทคนิคการแพทย์(ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
30 พฤศจิกายน 2561 31 พฤษภาคม 2562
251 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม 2561 30 มิถุนายน 2562
255 พนักงานทั่วไป 5 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
270 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
14 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
306 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
307 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
308 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน วิศวกร(งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองคลัง) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2562
3 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
24 พฤษภาคม 2562
4 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. รับชำระค่ารักษาพยาบาล 10 อัตรา ด่วน!!!) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
24 พฤษภาคม 2562
5 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2562
6 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
24 พฤษภาคม 2562
7 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2562
8 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
23 พฤษภาคม 2562
9 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
23 พฤษภาคม 2562
10 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
23 พฤษภาคม 2562
11 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
23 พฤษภาคม 2562
12 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22 พฤษภาคม 2562
13 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22 พฤษภาคม 2562
14 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22 พฤษภาคม 2562
15 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22 พฤษภาคม 2562
16 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา(วางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดกิจกรรม โครงการ แผนงานด้านการเสริมสุขภาพ ด่วน!!!) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
17 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤษภาคม 2562
18 สอบสัมภาษณ์ นักอาชีวอนามัย(งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤษภาคม 2562
19 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤษภาคม 2562
20 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤษภาคม 2562
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย วุฒิปริญญาโท MU Press) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : MU Press
22 พฤษภาคม 2562
25 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย ปริญญาตรี MU Press) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : MU Press
22 พฤษภาคม 2562
26 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านซ่อมบำรุง) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
27 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
28 ประกาศรายชื่อ วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
21 พฤษภาคม 2562
29 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
30 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
21 พฤษภาคม 2562
31 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
21 พฤษภาคม 2562
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
21 พฤษภาคม 2562
33 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 พฤษภาคม 2562
34 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
21 พฤษภาคม 2562
35 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
21 พฤษภาคม 2562
36 ประกาศรายชื่อ นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
21 พฤษภาคม 2562
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 พฤษภาคม 2562
38 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ด่วน!!! ๓ อัตรา คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบแก๊สทางการแพทย์ ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
21 พฤษภาคม 2562
39 สอบข้อเขียน พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
40 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานบริหารกลาง) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 พฤษภาคม 2562
41 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
21 พฤษภาคม 2562
42 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
17 พฤษภาคม 2562
43 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤษภาคม 2562
44 สอบข้อเขียน พนักงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 พฤษภาคม 2562
45 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤษภาคม 2562
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(การบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 พฤษภาคม 2562
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้บริหาร) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 พฤษภาคม 2562
48 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
16 พฤษภาคม 2562
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 พฤษภาคม 2562
50 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์
14 พฤษภาคม 2562
51 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
14 พฤษภาคม 2562
52 ประกาศผล เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
14 พฤษภาคม 2562
53 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 พฤษภาคม 2562
54 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาจิตวิทยา) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
14 พฤษภาคม 2562
55 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 พฤษภาคม 2562
56 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการต้นน้ำ upstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 พฤษภาคม 2562
57 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
14 พฤษภาคม 2562
58 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤษภาคม 2562
59 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤษภาคม 2562
60 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
13 พฤษภาคม 2562
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
13 พฤษภาคม 2562
62 ประกาศผล พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
63 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
64 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
11 พฤษภาคม 2562
65 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
11 พฤษภาคม 2562
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
11 พฤษภาคม 2562
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
10 พฤษภาคม 2562
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
10 พฤษภาคม 2562
69 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
8 พฤษภาคม 2562
70 สอบข้อเขียน บุคลากร(การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2562
71 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
8 พฤษภาคม 2562
72 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 พฤษภาคม 2562
73 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 พฤษภาคม 2562
74 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวางแผนครอบครัวฯ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
7 พฤษภาคม 2562
75 สอบข้อเขียน อาจารย์(การวิจัย) 4 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
7 พฤษภาคม 2562
76 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จัดซื้อจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อทำความสะอาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
7 พฤษภาคม 2562
77 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(อาจารย์เทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ
2 พฤษภาคม 2562
78 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
1 พฤษภาคม 2562
79 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
30 เมษายน 2562
80 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
30 เมษายน 2562
81 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
29 เมษายน 2562
82 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
29 เมษายน 2562
83 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
29 เมษายน 2562
84 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
27 เมษายน 2562
85 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
26 เมษายน 2562
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
87 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
26 เมษายน 2562
88 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 เมษายน 2562
89 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
90 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 เมษายน 2562
91 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
24 เมษายน 2562
92 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม
24 เมษายน 2562
93 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
24 เมษายน 2562
94 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 เมษายน 2562
95 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
23 เมษายน 2562
96 Interview English native Language Specialist(International Relations ) 1 position Ratchasuda College
workplace : International Relations Unit Office the Dean Ratchasuda College, Mahidol University
23 April 2019
97 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 เมษายน 2562
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2562
99 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(โครงการวิจัยการพัฒนาการพิสูจน์เอกลักษณ์การดื้อต่อยาต้านแบคทีเรียและความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรียระหว่างสัตว์และมนุษย์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
19 เมษายน 2562
100 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 เมษายน 2562
101 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
11 เมษายน 2562
102 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
11 เมษายน 2562
103 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 เมษายน 2562
104 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 เมษายน 2562
105 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
4 เมษายน 2562
106 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3 เมษายน 2562
107 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
3 เมษายน 2562
108 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2 เมษายน 2562
109 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
2 เมษายน 2562
110 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2 เมษายน 2562
111 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 เมษายน 2562
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
26 มีนาคม 2562
114 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
115 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 มีนาคม 2562
117 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
25 มีนาคม 2562
118 สอบข้อเขียน พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
25 มีนาคม 2562
119 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
22 มีนาคม 2562
120 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
20 มีนาคม 2562
121 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
20 มีนาคม 2562
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
20 มีนาคม 2562
123 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 มีนาคม 2562
124 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 มีนาคม 2562
125 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 มีนาคม 2562
126 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 มีนาคม 2562
127 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
12 มีนาคม 2562
128 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณพิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
11 มีนาคม 2562
129 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
11 มีนาคม 2562
130 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
8 มีนาคม 2562
131 สอบข้อเขียน นักรังสีการแพทย์ ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
6 มีนาคม 2562
132 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 มีนาคม 2562
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
28 กุมภาพันธ์ 2562
134 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2562
135 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
20 กุมภาพันธ์ 2562
136 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
20 กุมภาพันธ์ 2562
137 สอบข้อเขียน นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 กุมภาพันธ์ 2562
138 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
18 กุมภาพันธ์ 2562
139 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2562
140 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
141 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
142 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
14 กุมภาพันธ์ 2562
143 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2562
144 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
145 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
7 กุมภาพันธ์ 2562
146 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
7 กุมภาพันธ์ 2562
147 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กุมภาพันธ์ 2562
148 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(นโยบายและแผน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
4 กุมภาพันธ์ 2562
149 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
31 มกราคม 2562
150 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 มกราคม 2562
151 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
30 มกราคม 2562
152 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
28 มกราคม 2562
153 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
28 มกราคม 2562
154 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
23 มกราคม 2562
155 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22 มกราคม 2562
156 ประกาศรายชื่อ คณบดี( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2562
157 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
4 มกราคม 2562
158 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
4 มกราคม 2562
159 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
2 มกราคม 2562
160 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 มกราคม 2562
161 ประกาศรายชื่อ คณบดี( บัณฑิตวิทยาลัย ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 ธันวาคม 2561
162 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดด้านเด็ก ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
26 ธันวาคม 2561
163 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
164 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 ธันวาคม 2561
165 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
21 ธันวาคม 2561
166 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 ธันวาคม 2561
167 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 ธันวาคม 2561
168 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
19 ธันวาคม 2561
169 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 ธันวาคม 2561
170 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2561
171 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
13 ธันวาคม 2561
172 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
12 ธันวาคม 2561
173 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 ธันวาคม 2561
174 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
7 ธันวาคม 2561
175 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6 ธันวาคม 2561
176 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 ธันวาคม 2561
177 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
4 ธันวาคม 2561
178 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
3 ธันวาคม 2561
179 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
180 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 พฤศจิกายน 2561
181 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
182 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561
183 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2561
184 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
20 พฤศจิกายน 2561
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
20 พฤศจิกายน 2561
186 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
20 พฤศจิกายน 2561
187 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
19 พฤศจิกายน 2561
188 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2561
189 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2561
190 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2561
191 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2561
192 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
6 พฤศจิกายน 2561
193 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
194 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
195 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
2 พฤศจิกายน 2561
196 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
197 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
198 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561
199 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการฝ่ายการพยาบาล) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 ตุลาคม 2561
200 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 ตุลาคม 2561