ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
2 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
30 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
4 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
30 พฤษภาคม 2565 28 มิถุนายน 2565
5 พนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
30 พฤษภาคม 2565 28 มิถุนายน 2565
6 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
30 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
7 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
30 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
8 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
30 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
9 Foreign Relations Officer 1 position College of Music
workplace : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
27 May 2022 10 June 2022
10 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 พฤษภาคม 2565 8 มิถุนายน 2565
12 นักเทคนิคการแพทย์(ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ) 4 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
25 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
13 นักเทคนิคการแพทย์(คลินิกเวชกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
26 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
14 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
24 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
16 พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
24 พฤษภาคม 2565 16 มิถุนายน 2565
17 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
24 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
19 นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
23 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
20 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
21 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
24 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
22 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
23 May 2022 8 July 2022
23 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
23 May 2022 8 July 2022
24 ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 พฤษภาคม 2565 7 มิถุนายน 2565
25 นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารการวิจัย
23 พฤษภาคม 2565 22 มิถุนายน 2565
26 นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยโภชนาการชุมชน)
23 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
27 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน
23 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
29 แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
30 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
31 พนักงานสถานที่(งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
12 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
32 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
23 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
33 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
34 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 9 มิถุนายน 2565
35 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
20 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
36 หัวหน้างาน(งานวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการระบบดิจิทัล ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
37 หัวหน้างาน(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
38 General Administration Officer(Assistant School Activity Coordinator Officer) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
19 May 2022 31 May 2022
39 Computer Programmer(Web Developer) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
19 May 2022 31 May 2022
40 ช่างเทคนิค 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
19 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
41 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(สารบรรณ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
19 พฤษภาคม 2565 19 มิถุนายน 2565
42 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565
43 พนักงานธุรการ(หน่วยสิทธิประโยชน์ รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
20 พฤษภาคม 2565 6 มิถุนายน 2565
44 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(หน่วยสถานีโทรทัศน์ศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
20 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
19 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
46 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะ ICT ศาลายา
18 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
47 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
48 หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
49 หัวหน้างาน(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
50 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
18 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
17 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
52 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
53 นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
18 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565
54 นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
17 พฤษภาคม 2565 16 มิถุนายน 2565
55 อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
17 พฤษภาคม 2565 16 มิถุนายน 2565
56 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
17 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
57 พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเป็นเวร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
17 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
58 พนักงานธุรการ(สาขาวิชาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
59 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานวิทยามะเร็งศิริราช
17 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565
60 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยด้านมาลาเรีย
11 พฤษภาคม 2565 1 สิงหาคม 2565
61 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
12 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
62 แพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
12 พฤษภาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
63 ผู้ช่วยวิจัย(งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
12 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
64 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
12 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
66 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
11 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
67 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดับเพลิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
11 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
68 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
3 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
69 นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
70 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
11 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
71 นักวิทยาศาสตร์(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
10 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
72 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
73 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
74 พยาบาล 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
10 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
75 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
11 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565
76 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
77 พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
78 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานคลังสินค้าที่ร้านค้า The Harmony by MU) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
79 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
80 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
6 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
81 เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
9 พฤษภาคม 2565 9 มิถุนายน 2565
82 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
6 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
83 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
84 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
85 นักบริหารงานวิจัย(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ
3 พฤษภาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565
86 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
1 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
87 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
5 พฤษภาคม 2565 6 มิถุนายน 2565
89 พนักงานทั่วไป(พนักงานเปล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
90 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักเรียน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 พฤษภาคม 2565 18 พฤษภาคม 2565
91 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
5 พฤษภาคม 2565 19 พฤษภาคม 2565
92 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
5 พฤษภาคม 2565 19 พฤษภาคม 2565
93 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
5 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
94 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
95 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
3 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
96 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565
97 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
2 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
98 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
99 นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุขคลอง 6 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
101 นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
102 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
3 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
103 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
104 นักวิชาการสารสนเทศ(งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
105 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
2 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
106 นักนิเทศศิลป์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
2 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
107 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Artificial Intelligent และ Machine Learning) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
108 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Cyber Security) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
109 นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาพิเศษ - ผู้ป่วยเด็กออทิสติก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
110 อาจารย์ 2 อัตรา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 เมษายน 2565 15 มิถุนายน 2565
111 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
112 เภสัชกร(วิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 เมษายน 2565 30 พฤษภาคม 2565
113 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
28 เมษายน 2565 15 พฤษภาคม 2565
114 ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
28 เมษายน 2565 13 พฤษภาคม 2565
115 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
28 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
116 นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
28 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
117 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
28 เมษายน 2565 24 พฤษภาคม 2565
118 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
119 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
27 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
120 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
121 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
27 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
122 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 เมษายน 2565 30 พฤษภาคม 2565
123 อาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาิวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
21 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
124 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
18 เมษายน 2565 17 มิถุนายน 2565
125 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
126 พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
127 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
25 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
128 นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565
129 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 เมษายน 2565 30 พฤษภาคม 2565
130 นักวิชาการเงินและบัญชี((หัวหน้างานคลังและพัสดุ)) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
25 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
131 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
132 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
18 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
133 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 เมษายน 2565 6 พฤษภาคม 2565
134 ครูช่วยสอน(การสอน การทำสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
19 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
135 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
20 เมษายน 2565 20 มิถุนายน 2565
136 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการระบบดิจิทัล (ปฏิบัติงาน Software Engineer, Data Engineer)) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
137 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Java Developer)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
138 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Mobile Development)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
139 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Web Application)) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
140 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator)) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
141 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานดูแล Data Center)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
142 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
143 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
11 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
144 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
11 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
145 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศ
12 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
146 อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
8 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
147 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เลขานุการคณะศิลปศาสตร์) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
8 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
148 อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
7 เมษายน 2565 2 พฤษภาคม 2565
149 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 2 พฤษภาคม 2565
150 พยาบาล 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
151 นิติกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันกราแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี จ.สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
152 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
5 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
153 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
5 เมษายน 2565 6 มิถุนายน 2565
154 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
5 เมษายน 2565 6 มิถุนายน 2565
155 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
4 เมษายน 2565 18 เมษายน 2565
156 แพทย์(สาขากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
158 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
28 มีนาคม 2565 30 เมษายน 2565
160 Foreign Expert(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : Bachelor of Arts Program in English
28 March 2022 31 May 2022
161 อาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
162 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
24 มีนาคม 2565 30 เมษายน 2565
163 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
24 มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565
164 เภสัชกร 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 มีนาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
165 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทยสิริกิติ์
20 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
166 พยาบาล(ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
21 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
167 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 มีนาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
168 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
21 มีนาคม 2565 7 มิถุนายน 2565
169 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
7 มีนาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565
170 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้หญิง) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
14 มีนาคม 2565 22 เมษายน 2565
171 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
16 มีนาคม 2565 24 สิงหาคม 2565
172 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานการศึกษาหลังปริญญา
14 มีนาคม 2565 22 เมษายน 2565
173 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
14 มีนาคม 2565 22 เมษายน 2565
175 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
7 มีนาคม 2565 13 พฤษภาคม 2565
176 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565
177 นักปฏิบัติการวิจัย(พยาธิวิทยาและปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
179 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฎิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โครงการ Flagship Project)
14 มีนาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565
180 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 March 2022 27 July 2022
181 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
10 March 2022 24 June 2022
182 ช่างเทคนิค 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (โครงการ Mahidol Medical Robotics Platform)
10 มีนาคม 2565 18 เมษายน 2565
183 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
185 อาจารย์ 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
186 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
187 พี่เลี้ยง(Day care) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
188 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
189 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
194 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 มีนาคม 2565 30 เมษายน 2565
195 แม่บ้าน 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ สยามพารากอน
9 มีนาคม 2565 30 เมษายน 2565
196 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานตรวจสอบภายใน
9 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
198 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8 March 2022 17 June 2022
201 อาจารย์(จัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
8 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
203 พนักงานบริการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
5 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
204 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
1 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
205 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
25 กุมภาพันธ์ 2565 1 มิถุนายน 2565
206 อาจารย์(To Manage learning and teaching, study, trainings, research, consultation to students, community service, arts and cultural preservation, and other duties assigned.) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2565 18 เมษายน 2565
208 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
21 กุมภาพันธ์ 2565 31 พฤษภาคม 2565
210 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2565 31 พฤษภาคม 2565
212 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
10 กุมภาพันธ์ 2565 8 มิถุนายน 2565
213 แพทย์(อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
9 กุมภาพันธ์ 2565 31 พฤษภาคม 2565
214 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
4 กุมภาพันธ์ 2565 29 เมษายน 2565
215 อาจารย์(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
3 กุมภาพันธ์ 2565 29 เมษายน 2565
217 อาจารย์(การเรียนการสอน เน้นกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
25 มกราคม 2565 17 มิถุนายน 2565
218 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 7 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
18 มกราคม 2565 30 กันยายน 2565
219 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
17 มกราคม 2565 14 มิถุนายน 2565
221 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มกราคม 2565 30 มิถุนายน 2565
222 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มกราคม 2565 30 มิถุนายน 2565
226 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
4 มกราคม 2565 24 สิงหาคม 2565
230 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
28 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565
231 Instructor 1 position Faculty of Science
workplace : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 December 2021 30 June 2022
234 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 ธันวาคม 2564 27 มิถุนายน 2565
238 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2565
239 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
18 พฤศจิกายน 2564 6 มิถุนายน 2565
240 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
18 November 2021 12 July 2022
241 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 7 สิงหาคม 2565
242 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 30 มิถุนายน 2565
245 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 พฤศจิกายน 2564 27 พฤษภาคม 2565
292 นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
7 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม 2565
293 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 1 สิงหาคม 2565
339 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 มิถุนายน 2565
412 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 15 สิงหาคม 2565

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
28 พฤษภาคม 2565
2 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 พฤษภาคม 2565
3 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
27 พฤษภาคม 2565
4 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 พฤษภาคม 2565
5 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 พฤษภาคม 2565
6 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
27 พฤษภาคม 2565
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
27 พฤษภาคม 2565
8 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 พฤษภาคม 2565
9 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยง
27 พฤษภาคม 2565
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 พฤษภาคม 2565
11 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 พฤษภาคม 2565
12 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
27 พฤษภาคม 2565
13 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
26 พฤษภาคม 2565
14 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
26 พฤษภาคม 2565
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง (เขตพญาไท)
26 พฤษภาคม 2565
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง (เขตพญาไท)
26 พฤษภาคม 2565
17 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย(-) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการวิชาการ
26 พฤษภาคม 2565
18 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 พฤษภาคม 2565
19 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
26 พฤษภาคม 2565
20 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
26 พฤษภาคม 2565
21 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 พฤษภาคม 2565
22 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
25 พฤษภาคม 2565
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 พฤษภาคม 2565
24 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
25 พฤษภาคม 2565
25 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
25 พฤษภาคม 2565
26 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 พฤษภาคม 2565
27 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
25 พฤษภาคม 2565
28 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
25 พฤษภาคม 2565
29 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 พฤษภาคม 2565
30 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
31 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
24 พฤษภาคม 2565
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
24 พฤษภาคม 2565
33 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา
24 พฤษภาคม 2565
34 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
24 พฤษภาคม 2565
35 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
24 พฤษภาคม 2565
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Call center ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
24 พฤษภาคม 2565
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
38 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
39 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
24 พฤษภาคม 2565
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษาและบริการวิชาการ
24 พฤษภาคม 2565
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
24 พฤษภาคม 2565
43 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
23 พฤษภาคม 2565
44 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยอาจารย์(อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
23 พฤษภาคม 2565
45 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
23 พฤษภาคม 2565
46 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
23 พฤษภาคม 2565
47 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Data Analytics ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 พฤษภาคม 2565
48 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
20 พฤษภาคม 2565
49 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสนับสนุนศูนย์บริการความเป็นเลิศศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
20 พฤษภาคม 2565
50 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 พฤษภาคม 2565
51 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(หน่วยกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
19 พฤษภาคม 2565
52 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565
53 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยประชาสัมพันธ์ รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
19 พฤษภาคม 2565
54 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
17 พฤษภาคม 2565
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
56 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 3 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
59 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
60 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 พฤษภาคม 2565
61 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 พฤษภาคม 2565
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 พฤษภาคม 2565
63 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 พฤษภาคม 2565
64 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 พฤษภาคม 2565
65 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช
11 พฤษภาคม 2565
66 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
67 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
68 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
10 พฤษภาคม 2565
69 สอบข้อเขียน หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 พฤษภาคม 2565
70 Paper Test Computer Programmer 1 position Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
workplace : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 May 2022
71 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤษภาคม 2565
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD และ HIV) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
9 พฤษภาคม 2565
73 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ
6 พฤษภาคม 2565
74 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
6 พฤษภาคม 2565
75 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
6 พฤษภาคม 2565
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
6 พฤษภาคม 2565
77 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
6 พฤษภาคม 2565
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศ
5 พฤษภาคม 2565
79 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
5 พฤษภาคม 2565
80 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน((หัวหน้างานบริการวิชาการ เฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้สมัครผ่านระบบเท่านั้น)) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 พฤษภาคม 2565
81 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤษภาคม 2565
82 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤษภาคม 2565
83 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 พฤษภาคม 2565
84 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
29 เมษายน 2565
85 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 เมษายน 2565
86 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(พัฒนาบุคลากรและประเมินผล) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
29 เมษายน 2565
87 Senior Researcher 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
28 April 2022
88 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
28 เมษายน 2565
89 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
27 เมษายน 2565
90 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
27 เมษายน 2565
91 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการคลัง
27 เมษายน 2565
92 สอบข้อเขียน นักกำหนดอาหาร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
22 เมษายน 2565
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
20 เมษายน 2565
94 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
20 เมษายน 2565
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
20 เมษายน 2565
96 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 เมษายน 2565
97 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Developer) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
12 เมษายน 2565
98 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
8 เมษายน 2565
99 ประกาศผล เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565
100 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 เมษายน 2565
101 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
1 เมษายน 2565
102 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานวิทยามะเร็งศิริราช
1 เมษายน 2565
103 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
31 มีนาคม 2565
104 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 มีนาคม 2565
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Data Center ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2565
106 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application ) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2565
107 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 มีนาคม 2565
108 ประกาศผล แพทย์(กุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มีนาคม 2565
109 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
11 มีนาคม 2565
110 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
10 มีนาคม 2565
111 ประกาศรายชื่อ คณบดี(วิทยาลัยราชสุดา) 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มีนาคม 2565
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
8 มีนาคม 2565
113 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มีนาคม 2565
114 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 มีนาคม 2565
115 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
1 มีนาคม 2565
116 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Database Administration ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
117 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Java Developer ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
118 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Mobile Development ) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
119 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
120 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
23 กุมภาพันธ์ 2565
121 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กุมภาพันธ์ 2565
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
21 กุมภาพันธ์ 2565
123 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (เขตพญาไท)
18 กุมภาพันธ์ 2565
124 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2565
125 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2565
126 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
11 กุมภาพันธ์ 2565
127 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กุมภาพันธ์ 2565
128 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
8 กุมภาพันธ์ 2565
129 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 กุมภาพันธ์ 2565
130 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
2 กุมภาพันธ์ 2565
131 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2565
132 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 มกราคม 2565
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(Ranking Unit งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 มกราคม 2565
134 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
25 มกราคม 2565
135 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
24 มกราคม 2565
136 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มกราคม 2565
137 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
138 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มกราคม 2565
139 Interview Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : ศาลายา
11 January 2022
140 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
4 มกราคม 2565
141 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
29 ธันวาคม 2564
142 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
29 ธันวาคม 2564
143 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2564
144 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2564
145 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ธันวาคม 2564
146 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 ธันวาคม 2564
147 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
20 ธันวาคม 2564
148 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
9 ธันวาคม 2564