ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
2 บุคลากร 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
3 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
5 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565
5 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
5 ตุลาคม 2565 7 พฤศจิกายน 2565
6 เภสัชกร 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 ตุลาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565
7 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
5 ตุลาคม 2565 7 พฤศจิกายน 2565
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565
9 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
5 ตุลาคม 2565 17 ตุลาคม 2565
10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม สำนักงานคณบดี
4 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565
11 นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565
12 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
4 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565
13 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
28 กันยายน 2565 18 ตุลาคม 2565
14 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ
7 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565
15 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565
16 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
17 พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565
18 นักดนตรีบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565
19 นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565
20 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565
21 นักวิชาการศึกษา(การศึกษา ของสำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
30 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
22 บรรณารักษ์(งานห้องสมุด ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
23 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
24 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
25 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565 16 ตุลาคม 2565
26 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565
27 หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
28 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี (เขตพญาไท)
29 กันยายน 2565 18 ตุลาคม 2565
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
29 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
30 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา และภาควิชาสรีรวิทยา (เขตพญาไท)
29 กันยายน 2565 18 ตุลาคม 2565
31 ช่างเทคนิค(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
29 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
32 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
29 กันยายน 2565 6 ตุลาคม 2565
33 เจ้าหน้าที่วิจัย(-) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
29 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
34 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
29 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
35 อาจารย์(ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
36 นักประชาสัมพันธ์(เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจัดการกลยุทธ์
29 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
37 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
29 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
38 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
39 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
27 กันยายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565
40 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงานที่หอพักฯบางขุนนท์)
28 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
41 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(-) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการวิชาการ
28 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
42 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิ ป.ตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
29 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
43 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
28 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
44 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยเรียกเก็บและติตตามหนี้) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
28 กันยายน 2565 14 ตุลาคม 2565
45 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
28 September 2022 25 November 2022
46 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
28 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565
47 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
28 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
48 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมเพื่อสังคม
28 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
49 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
28 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
50 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
28 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
51 นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
28 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
52 นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
28 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
53 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 กันยายน 2565 28 ตุลาคม 2565
54 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
22 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
55 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
28 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
56 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
27 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
57 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
27 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
58 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
27 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
59 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
27 กันยายน 2565 18 ตุลาคม 2565
60 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
27 กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565
61 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
27 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
62 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
27 กันยายน 2565 27 ตุลาคม 2565
63 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวช.) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 กันยายน 2565 2 ตุลาคม 2565
64 พนักงานธุรการ(หน่วยยานพาหนะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
27 กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565
65 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 กันยายน 2565 2 ตุลาคม 2565
66 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565
67 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค((รับเฉพาะผู้ชาย)) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
26 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
68 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
27 กันยายน 2565 27 ตุลาคม 2565
69 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
26 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
70 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
26 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
71 นักวิชาการศึกษา((หัวหน้างาน)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
26 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
72 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาหลักสูตร ) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2565 2 ตุลาคม 2565
73 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา (เขตพญาไท)
26 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
74 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกกลาง งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
20 กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565
75 นักวิชาการศึกษา(รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565 2 ตุลาคม 2565
76 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
22 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
77 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
21 กันยายน 2565 15 พฤศจิกายน 2565
78 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
12 กันยายน 2565 26 ตุลาคม 2565
79 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2565 15 ตุลาคม 2565
80 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
26 กันยายน 2565 3 ตุลาคม 2565
81 พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease) ฝ่ายวิจัย
22 กันยายน 2565 19 ตุลาคม 2565
82 นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2565 14 ตุลาคม 2565
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
22 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565
84 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
85 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565
86 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
21 กันยายน 2565 24 ตุลาคม 2565
87 นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
21 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
88 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
21 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
89 พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565 3 ตุลาคม 2565
90 พนักงานห้องปฏิบัติการ(งานฝ่ายผลิตทางกระบวนการชีวภาพ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565 14 ตุลาคม 2565
91 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565
92 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
21 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565
93 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
21 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565
94 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
20 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
95 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Programmer)) 9 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
20 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
96 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Job Leader)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
20 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
97 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Tester)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
20 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
98 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
20 กันยายน 2565 20 ตุลาคม 2565
99 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานพยาธิวิทยา นิติเวช และบริการโลหิต (สมุทรปราการ บางพลี)
19 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
100 ผู้ช่วยอาจารย์(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
12 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
101 พนักงานธุรการ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 กันยายน 2565 4 ตุลาคม 2565
102 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
19 กันยายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565
103 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
19 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2565
104 ผู้ช่วยอาจารย์ 4 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 กันยายน 2565 20 ธันวาคม 2565
105 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
19 กันยายน 2565 3 ตุลาคม 2565
106 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
16 กันยายน 2565 16 ตุลาคม 2565
107 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565
108 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
16 กันยายน 2565 16 ตุลาคม 2565
109 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
21 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
110 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
21 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
111 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
21 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
112 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
16 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
113 อาจารย์(การศึกษาของคนหูหนวก) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
14 กันยายน 2565 24 ตุลาคม 2565
114 พนักงานธุรการ(หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
15 กันยายน 2565 29 กันยายน 2565
115 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
15 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
116 ผู้ช่วยพยาบาล(ช่วยแพทย์ พยาบาลในการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินน้ำดี ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
117 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
19 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
118 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
14 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
119 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 กันยายน 2565 14 ตุลาคม 2565
120 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
121 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยวางแผน แลกเปลี่ยนความรู้ในการเขียนโปรแกรม) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กันยายน 2565 13 กันยายน 2565
122 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนา ดูแล เว็บไซต์งานนวัตกรรมฯ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
123 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
124 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนอย่างบูรณาการและยั่งยืน จังหวัดลำปาง
12 กันยายน 2565 16 ตุลาคม 2565
125 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
13 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
126 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
12 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
127 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
12 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
128 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
12 กันยายน 2565 26 กันยายน 2565
129 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
130 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565
131 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
9 กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
132 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
133 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 กันยายน 2565 6 ตุลาคม 2565
134 นักรังสีการแพทย์(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
7 กันยายน 2565 7 ตุลาคม 2565
135 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
7 กันยายน 2565 7 พฤศจิกายน 2565
136 นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาพิเศษ - ผู้ป่วยเด็กออทิสติก) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
7 กันยายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565
137 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
31 สิงหาคม 2565 22 กันยายน 2565
138 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
31 สิงหาคม 2565 22 กันยายน 2565
139 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
5 กันยายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565
140 นิติกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
5 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
141 นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
5 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
142 Assistant Instructor(ผู้ช่วยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 position Bachelor's degree Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
2 September 2022 16 September 2022
143 วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
5 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565
144 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
145 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ) 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
146 นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
5 กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565
147 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
2 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
148 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
149 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
2 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
150 เภสัชกร หลาย อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565
151 ผู้ช่วยอาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
152 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
153 Foreign Expert(International Relations) 1 position Master's degree Institute of Nutrition
workplace : สำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยวิเทศสัมพันธ์
5 August 2022 15 September 2022
155 วิศวกร(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
1 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
156 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บางพลี)
30 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
157 Instructor(Instructor (Buddhist Textual Studies Program)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : Department of Humanities
29 August 2022 30 September 2022
158 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 สิงหาคม 2565 26 กันยายน 2565
159 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
29 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
160 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
29 สิงหาคม 2565 23 กันยายน 2565
161 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย
26 สิงหาคม 2565 28 ตุลาคม 2565
162 เภสัชกร 3 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
26 สิงหาคม 2565 9 กันยายน 2565
164 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บางพลี)
26 สิงหาคม 2565 26 ตุลาคม 2565
165 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 สิงหาคม 2565 26 ตุลาคม 2565
166 นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
26 สิงหาคม 2565 26 ตุลาคม 2565
167 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เขตพญาไท
26 สิงหาคม 2565 18 ตุลาคม 2565
168 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
169 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ) 3 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
170 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 3 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
171 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
172 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
25 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
173 นักวิเทศสัมพันธ์(ทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน เว็ปไซต์สื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย
24 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
174 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
24 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
175 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2565 26 ตุลาคม 2565
176 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565
177 นักกายภาพบำบัด(การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565
178 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565
179 วิศวกร 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
180 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 สิงหาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
181 นักบริหารงานวิจัย(สารสนเทศงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
23 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
182 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
19 สิงหาคม 2565 29 กันยายน 2565
183 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
23 สิงหาคม 2565 28 กันยายน 2565
184 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
23 สิงหาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
185 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
186 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สิงหาคม 2565 31 ธันวาคม 2565
187 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
188 ผู้ช่วยอาจารย์(ครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
18 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
189 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 สิงหาคม 2565 28 กันยายน 2565
190 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศ
16 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
191 นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
192 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
193 อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
10 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
194 นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
16 สิงหาคม 2565 20 กันยายน 2565
195 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
16 สิงหาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
196 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
1 กรกฎาคม 2565 30 กันยายน 2565
197 ผู้ช่วยอาจารย์((โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ ๑) ) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
1 กรกฎาคม 2565 30 กันยายน 2565
198 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
15 สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
199 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2565 30 ตุลาคม 2565
200 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
15 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
201 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
11 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
202 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
203 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
204 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
205 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
207 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
9 สิงหาคม 2565 14 ตุลาคม 2565
208 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
5 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
209 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
5 สิงหาคม 2565 31 ตุลาคม 2565
210 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
5 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
211 พยาบาล 20 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
5 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
212 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการด้านเอกสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงาน) 10 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ /สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี) สมุทรปราการ
5 สิงหาคม 2565 26 กันยายน 2565
213 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
8 สิงหาคม 2565 26 กันยายน 2565
214 นักทรัพยากรบุคคล(HR) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
215 อาจารย์(อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 2 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
27 กรกฎาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
216 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
3 สิงหาคม 2565 20 ตุลาคม 2565
217 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
4 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
218 สถาปนิก 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
220 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
2 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
221 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
2 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
222 ผู้ช่วยอาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
223 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
225 อาจารย์( สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
7 กรกฎาคม 2565 30 กันยายน 2565
226 เภสัชกร(เภสัชกรรม) หลาย อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 กรกฎาคม 2565 29 สิงหาคม 2565
227 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
27 กรกฎาคม 2565 14 ตุลาคม 2565
229 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2565 30 ตุลาคม 2565
231 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
21 กรกฎาคม 2565 22 กันยายน 2565
232 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป สนใจปฏิบัติงานประจำแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
18 กรกฎาคม 2565 9 กันยายน 2565
233 อาจารย์(ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
11 กรกฎาคม 2565 12 กันยายน 2565
234 ผู้ช่วยอาจารย์(อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
12 กรกฎาคม 2565 9 กันยายน 2565
235 เภสัชกร(สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
18 กรกฎาคม 2565 19 กันยายน 2565
240 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
30 มิถุนายน 2565 26 ตุลาคม 2565
243 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามิบดี โรงเรียนพยาบาลรามิบดี
4 กรกฎาคม 2565 7 ตุลาคม 2565
244 นักจดหมายเหตุ(เกี่ยวกับการเสาะแสวงหา รวบรวมเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฯ
4 กรกฎาคม 2565 3 ตุลาคม 2565
248 แพทย์(ให้การรักษาพยาบาล) 3 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี)
24 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
251 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
257 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
16 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
261 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร((รับเฉพาะผู้ชาย)) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
262 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ / Project Management) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
263 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์-แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ / IT Support or SAP Consultant ) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
264 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Developer) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
265 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทนักวิเคราะห์ระบบ/Business Analyst or Functional) 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
266 Senior Researcher 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
13 June 2022 28 October 2022
267 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
13 มิถุนายน 2565 20 กันยายน 2565
268 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
13 มิถุนายน 2565 20 กันยายน 2565
271 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
275 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center ) 6 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งาน Clinical Performance Center อ.บางพลี สมุทรปราการ
5 สิงหาคม 2565 30 กันยายน 2565
276 พยาบาล(อาชีวอนามัย ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
280 ทันตแพทย์(บริการทันตกรรม) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
9 มิถุนายน 2565 29 สิงหาคม 2565
284 พยาบาล((งานพัฒนาคุณภาพด้าน IC หรือ ด้านการควบคุมการติดเชื้อ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
286 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 29 สิงหาคม 2565
289 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
290 FOREIGN EXPERTS 1 position Master's degree Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 June 2022 28 September 2022
291 นักวิชาการศึกษา 6 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กันยายน 2565
298 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565
303 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยด้านมาลาเรีย
11 พฤษภาคม 2565 30 กันยายน 2565
306 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
3 พฤษภาคม 2565 10 ตุลาคม 2565
307 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Artificial Intelligent และ Machine Learning) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
308 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Cyber Security) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
318 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 26 ตุลาคม 2565
328 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
16 มีนาคม 2565 8 ธันวาคม 2565
335 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 March 2022 4 November 2022
340 พี่เลี้ยง(Day care) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
9 มีนาคม 2565 30 กันยายน 2565
349 Instructor 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8 March 2022 7 October 2022
359 อาจารย์(การเรียนการสอน เน้นกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
25 มกราคม 2565 5 ตุลาคม 2565
369 Instructor 1 position Faculty of Science
workplace : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 December 2021 30 September 2022
375 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 13 พฤศจิกายน 2565
414 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2565
424 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 31 ตุลาคม 2565
538 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 10 ตุลาคม 2565
672 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 10 ตุลาคม 2565
864 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2565

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 ตุลาคม 2565
2 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2565
3 สอบข้อเขียน นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
5 ตุลาคม 2565
4 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
5 ตุลาคม 2565
5 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
5 October 2022
6 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
5 October 2022
7 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาำบำบัดเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 ตุลาคม 2565
8 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2565
9 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
5 ตุลาคม 2565
10 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
5 ตุลาคม 2565
11 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
5 ตุลาคม 2565
12 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
5 ตุลาคม 2565
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
5 ตุลาคม 2565
14 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
5 ตุลาคม 2565
15 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ภาควิชาเภสัชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
5 ตุลาคม 2565
16 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
4 ตุลาคม 2565
17 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ตุลาคม 2565
18 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ตุลาคม 2565
19 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบริหารคู่สัญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
4 ตุลาคม 2565
20 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะ ICT ศาลายา
4 ตุลาคม 2565
21 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
4 ตุลาคม 2565
22 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
4 ตุลาคม 2565
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3 ตุลาคม 2565
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาโท) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
3 ตุลาคม 2565
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 ตุลาคม 2565
26 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
3 ตุลาคม 2565
27 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 ตุลาคม 2565
28 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ตุลาคม 2565
29 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
3 ตุลาคม 2565
30 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
30 กันยายน 2565
31 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565
32 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
30 กันยายน 2565
33 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
30 กันยายน 2565
34 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
30 กันยายน 2565
35 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 กันยายน 2565
36 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
30 กันยายน 2565
37 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
29 กันยายน 2565
38 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 กันยายน 2565
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 กันยายน 2565
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
29 กันยายน 2565
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
29 กันยายน 2565
42 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
29 กันยายน 2565
43 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
29 กันยายน 2565
44 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
29 กันยายน 2565
45 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กันยายน 2565
46 ประกาศผล หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 กันยายน 2565
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
29 กันยายน 2565
48 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
29 กันยายน 2565
49 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การสอน การแปล วิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2565
50 สอบข้อเขียน วิศวกร(หัวหน้างานวิศวกรโรงงาน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2565
51 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(งานวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2565
52 Interview Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Mahidol University Salaya campus
28 September 2022
53 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(หน่วยประปา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
28 กันยายน 2565
54 Paper Test Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Mahidol University Salaya campus
28 September 2022
55 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
28 กันยายน 2565
56 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
28 กันยายน 2565
57 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ดูแลระบบ Office Automation และการจัดการระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
28 กันยายน 2565
58 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
28 กันยายน 2565
59 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
28 กันยายน 2565
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
28 กันยายน 2565
61 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
28 กันยายน 2565
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
27 กันยายน 2565
63 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
27 กันยายน 2565
64 สอบข้อเขียน นักอาชีวอนามัย(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
27 กันยายน 2565
65 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
27 September 2022
66 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
27 กันยายน 2565
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
26 กันยายน 2565
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
26 กันยายน 2565
69 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานด้านระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 กันยายน 2565
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
26 กันยายน 2565
71 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
26 กันยายน 2565
72 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
26 กันยายน 2565
73 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Mobile Development)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2565
74 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Java Developer)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2565
75 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด
23 กันยายน 2565
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย
23 กันยายน 2565
77 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 7 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 กันยายน 2565
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
23 กันยายน 2565
79 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 กันยายน 2565
80 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2565
81 สอบข้อเขียน นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2565
82 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
22 กันยายน 2565
83 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยการประชุม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
22 กันยายน 2565
84 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม
22 กันยายน 2565
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 กันยายน 2565
86 ประกาศผล อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
22 กันยายน 2565
87 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 กันยายน 2565
88 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565
89 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
21 กันยายน 2565
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
21 กันยายน 2565
91 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
21 กันยายน 2565
92 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2565
93 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(หน่วยนิติพยาธิ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 กันยายน 2565
94 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 กันยายน 2565
95 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2565
96 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
21 กันยายน 2565
97 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2565
98 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
20 กันยายน 2565
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กันยายน 2565
100 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กันยายน 2565
101 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
20 กันยายน 2565
102 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2565
103 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
20 กันยายน 2565
104 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
20 กันยายน 2565
105 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ((ลงทะเบียน)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
20 กันยายน 2565
106 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สแกนเอกสาร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
20 กันยายน 2565
107 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
19 กันยายน 2565
108 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
19 กันยายน 2565
109 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
19 กันยายน 2565
110 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กันยายน 2565
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
19 กันยายน 2565
112 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
16 กันยายน 2565
113 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
16 กันยายน 2565
114 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
15 กันยายน 2565
115 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(การทำงานในห้องปฏิบัติการ BSL2, BSL3 ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
15 กันยายน 2565
116 ประกาศผล นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
15 กันยายน 2565
117 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 2 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 กันยายน 2565
118 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
15 กันยายน 2565
119 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
15 กันยายน 2565
120 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
14 กันยายน 2565
121 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
13 กันยายน 2565
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
13 กันยายน 2565
123 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
13 กันยายน 2565
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
13 กันยายน 2565
125 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
12 กันยายน 2565
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator)) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2565
127 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Web Application)) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2565
128 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
12 กันยายน 2565
129 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
12 กันยายน 2565
130 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
12 กันยายน 2565
131 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(นักดนตรีบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
12 กันยายน 2565
132 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11 กันยายน 2565
133 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
10 กันยายน 2565
134 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กันยายน 2565
135 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
8 กันยายน 2565
136 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กันยายน 2565
137 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (BA/SA)) 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
6 กันยายน 2565
138 ประกาศผล นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 กันยายน 2565
139 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กันยายน 2565
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
5 กันยายน 2565
141 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
2 กันยายน 2565
142 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
2 กันยายน 2565
143 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 สิงหาคม 2565
144 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
31 สิงหาคม 2565
145 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
31 สิงหาคม 2565
146 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
30 สิงหาคม 2565
147 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
30 สิงหาคม 2565
148 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
29 August 2022
149 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
26 สิงหาคม 2565
150 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
25 สิงหาคม 2565
151 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
24 สิงหาคม 2565
152 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเซลล์ งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
23 สิงหาคม 2565
153 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 สิงหาคม 2565
154 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 สิงหาคม 2565
155 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
19 สิงหาคม 2565
156 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
19 สิงหาคม 2565
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2565
158 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สิงหาคม 2565
159 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 สิงหาคม 2565
160 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 สิงหาคม 2565
161 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
10 สิงหาคม 2565
162 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
9 สิงหาคม 2565
163 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
8 สิงหาคม 2565
164 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
8 สิงหาคม 2565
165 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
8 สิงหาคม 2565
166 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม
2 สิงหาคม 2565
167 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
2 สิงหาคม 2565
168 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
27 กรกฎาคม 2565
169 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กรกฎาคม 2565
170 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
21 กรกฎาคม 2565
171 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 กรกฎาคม 2565
172 สอบข้อเขียน นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
21 กรกฎาคม 2565
173 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 กรกฎาคม 2565
174 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
20 กรกฎาคม 2565
175 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
20 กรกฎาคม 2565
176 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 กรกฎาคม 2565
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
20 กรกฎาคม 2565
178 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
20 กรกฎาคม 2565
179 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 กรกฎาคม 2565
180 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
12 กรกฎาคม 2565
181 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
6 กรกฎาคม 2565
182 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 กรกฎาคม 2565
183 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
5 กรกฎาคม 2565
184 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
5 กรกฎาคม 2565
185 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
5 กรกฎาคม 2565
186 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 กรกฎาคม 2565
187 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 กรกฎาคม 2565
188 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 มิถุนายน 2565
189 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 มิถุนายน 2565
190 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
30 มิถุนายน 2565
191 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2565
192 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 มิถุนายน 2565
193 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
20 มิถุนายน 2565
194 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
20 มิถุนายน 2565
195 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
20 มิถุนายน 2565
196 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มิถุนายน 2565
197 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
17 มิถุนายน 2565
198 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี((หัวหน้างานคลังและพัสดุ)) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 มิถุนายน 2565
199 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
15 มิถุนายน 2565
200 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มิถุนายน 2565
201 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารการวิจัย
10 มิถุนายน 2565
202 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน((หัวหน้างานบริการวิชาการ เฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้สมัครผ่านระบบเท่านั้น)) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มิถุนายน 2565
203 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2565
204 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มิถุนายน 2565
205 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(พนักงานเปล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2565
206 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 มิถุนายน 2565
207 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
31 พฤษภาคม 2565
208 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
27 พฤษภาคม 2565
209 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
26 พฤษภาคม 2565
210 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 พฤษภาคม 2565
211 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
212 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
24 พฤษภาคม 2565
213 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
24 พฤษภาคม 2565
214 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
215 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
216 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
217 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
10 พฤษภาคม 2565
218 สอบข้อเขียน หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 พฤษภาคม 2565
219 Paper Test Computer Programmer 1 position Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
workplace : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 May 2022
220 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
5 พฤษภาคม 2565
221 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 พฤษภาคม 2565
222 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(พัฒนาบุคลากรและประเมินผล) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
29 เมษายน 2565
223 Senior Researcher 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
28 April 2022
224 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
27 เมษายน 2565
225 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการคลัง
27 เมษายน 2565
226 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 เมษายน 2565
227 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
8 เมษายน 2565
228 ประกาศผล เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565